Бухало О.В. Регулювання інноваційного розвитку факторів виробництва в економіці

О.В. Бухало,

канд. екон. наук, доцент

 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАКТОРІВ

ВИРОБНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ

 

Постановка проблеми. Практика регулювання інноваційного розвитку факторів виробництва, з одного боку, свідчить про те, що на шляху інновацій є ще чимало перепонів, які суттєво стримують ці процеси у нашій державі, з іншого – що інноваційний розвиток сприймається як стратегічний для розвитку галузей та регіонів. Низку принципових питань інноваційного розвитку аграрного сектора економіки поки що не визначено, а саме: механізми стимулювання та державної підтримки інноваційної діяльності, поглиблення інформаційних та економічних зв’язків між наукою і виробництвом, регіональні аспекти інноваційного процесу тощо. У сучасних умовах інноваційний розвиток підприємств можливий тільки на основі відповідної моделі, яка має врахувати зв'язок факторів виробництва та інновацій. До того ж цей зв'язок є двостороннім, тобто подібно тому, як інновації впливають на виробництво, так і певні чинники впливають на формування параметрів інноваційного ресурсу. Становлення інноваційної моделі розвитку підприємств аграрного сектору є проблемою, яка потребує наукового дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення поглядів на суть і значення інноваційної діяльності, визначення основних підходів дослідження ролі державного регулювання в забезпеченні інноваційного розвитку факторів виробництва в аграрному секторі економіки.

 Бібліографічний список: 1. Завлин Л.Н. Иновационная деятельность и инновационные процессы / Л.Н. Завлин, А.А. Ипатов, А.С. Кулагин // Науковедение и информатика. – № 35. – К.: Наукова думка, 1991. – 321 с. 2. Бажан Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: навч. посібник / Ю.М. Бажан. – К.: Заповіт, 1996. – 240 с. 3. Теории и механизм инноваций в рыночной экономике / [под ред. проф., д.э.н.,академика РАЭН Яковца Ю.В.]. – М., 1997. – 183 с. 4. Кундицький О.О. Регулювання фінансової бази відтворення факторів виробництва. – Львів: «Тріада плюс», 2011. – 552 с. 5. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Чистов С.М., Нікіфоров А.Е., Куценко Т.Ф. та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 316 с. 6. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 року № 40-ІV // Голос України. – 2002. – 9 серпня. – С. 3. 7. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи: [монографія] / Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк та ін. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. – 516 с.

Бухало Е.В. Регулирование инновационного развития факторов производства в экономике. В статье рассмотрены теоретические основы исследования влияния инновационного развития факторов производства как основной составляющей экономического роста. Определены подходы к регулированию инновационного развития факторов производства, которые могут быть использованы в процессе формирования соответствующей теоретико-методологической основы концептуального подхода к государственному регулированию инновационного процесса в экономике, в том числе в её аграрной сфере. В процессе исследования инновационного развития факторов производства предложено использовать два основных метода: экономический и наукометрический.

Bukhalo O. The regulation of the innovative development of the production factors in economy. The theoretical grounds of the research on the problem of the influence of innovative development of the production factors as the principal ingredient of the economic growth are considered. The approaches to the regulation of the innovative development of the production factors are determined, which can be used in the development of the corresponding theoretical and methodological base of the conceptual approach to the state regulation of innovative process in the economy, including the agrarian sector. In the process of research on the problem of the innovative development of the production factors, two main methods, economic and scientometric are offered. The need for the state regulation of the innovative development are determined by the comparison of the useful effect and the public inputs on its support. The need for rational use of the budget and taxation methods of the regulation of innovative activity are stressed. The general tasks and goals in the state agrarian innovative policy are shown.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:14