Шебаніна О.В. Формування потенціалу інноваційної діяльності підприємств АПК

О.В. Шебаніна,

д-р екон. наук, професор

Миколаївський національний аграрний університет

 

ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ АПК

 

Постановка проблеми. Україна має потужний виробничий потенціал в аграрній сфері. Але його використання потребує суттєвих перетворень. Для економічного зростання аграрних підприємств необхідно науково обґрунтовані техніко-технологічні зміни, удосконалення організаційної структури, якісні зміни нормативно-законодавчої бази, що в більшості випадків залежить безпосередньо від здатності фахівців до інновацій. В Україні нормативно-правовою базою, яка регламентує інноваційну діяльність є Закон України "Про інноваційну діяльність", Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та ін. Постійні зміни до основних Законів свідчать про стійкий інтерес держави до забезпечення сучасних перетворень в аграрній сфері на інноваційній основі. Інноваційний розвиток підприємств базується на інформаційному та інтелектуальному потенціалі, відповідному рівні практичної і теоретичної науки, можливостях окремих спеціалістів продукувати інновації. Рівень інтелектуального потенціалу будь-якої країни є найважливішою передумовою економічного зростання держави, основою її конкурентоспроможності на світовому ринку.

Формулювання цілей статті. Проаналізувати основні складові потенціалу інноваційного розвитку підприємств АПК та внести пропозиції щодо формування його кадрового забезпечення.

 Бібліографічний список: 1. Кулаєць М.М. Інноваційна діяльність в аграрній сфері / М.М. Кулаєць, М.Ф.Бабієнко[та ін.] // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 100-107. 2. Олійник Т.І. Формування й ефективне використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств: монографія / Т.І. Олійник. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків: Магда Ltd, 2008. – 336 с. 3. Долгошея Н.О. Інноваційний механізм розвитку агробізнесу: монографія / Н.О. Долгошея. – Миколаїв: НУК, 2012. – 284 с. 4. Зиновьев И.Ф. Формирование и реализация кадрового экономического потенциала в аграрной сфере: монографія / И.Ф. Зиновьев. – Симферополь: ЧП «Прадприятие Феникс», 2008. – 407 с. 5. Лупенко О.Ю. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук [та ін.] // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 26-38. 6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 7. Вижва С. Підготовка наукової еліти України / С. Вижва // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 14-27.

Шебанина Е.В. Формирование потенциала инновационной деятельности предприятий. Николаевская область имеет значительный ресурсный потенциал – 2 млн га земельных ресурсов. Но аграрное производство региона нуждается в изменениях. В сельском хозяйстве работает 25 % трудоспособного населения. Анализируя и синтезируя информацию установлено, что кроме финансовой составляющей на трудное положение сельского хозяйства влияет низкий уровень кадрового обеспечения. Рост численности специалистов с научными степенями кандидата и доктора наук коррелирует с темпами роста инновационной активности предприятий. Главной задачей образовательного пространства является формирование кадрового потенциала, способного обеспечить инновационную модель развития экономики Украины и ее интеграции в европейское сообщество. Аграрные университеты Украины должны стать инновационными центрами, и работать по принципу образование - наука - новации - внедрение.

Shebanina O. Formation of innovative potential of enterprises. The Mykolayiv region has a considerable resource potential – 2 mln hectares of land resources. But agricultural production of the region requires alterations. Agriculture occupies 2 5% of working population. Information analysis and synthesis established that alongside with financial component difficult situation in agriculture is influenced by low staffing support level. Increase in number of specialists with degrees of candidate and doctor of science is correlated with rate of growth of enterprises’ innovative activity. Principal objective of educational institutions is formation of staffing potential, capable of supporting innovation model of economy development of Ukraine and its integration into European community. Agrarian universities of Ukraine should become innovative centers and operate according to the principle: education – science – innovations – implementation.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:12