Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є. Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування підприємств

Н.В. Чебанова,

д-р екон. наук, професор

Л.Є. Ревуцька,

канд. екон. наук, доцент

Український державний університет залізничного транспорту

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 

Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання, сформовані під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів, актуалізують залежність процвітання національних систем від формування конкурентоспроможних галузей, що відіграють роль мультиплікаторів економічного розвитку в масштабах окремих територій і господарства в цілому. При цьому стало очевидним, що для різних сфер діяльності потрібні свої принципи підтримки і розвитку конкурентоспроможності, що враховують їх особливості.

Метою статті є визначення теоретичної сутності категорії «конкурентоспроможність» підприємства та аналіз методів її оцінки в сучасних умовах.

Бібліографічний список: 1. Немогай Н.В. Управление качеством: учебник / Н.В. Немогай, Н.В. Бонцевич, В.В. Садовский; под ред. Н.В. Немогай. – Гомель: Центр исслед. ин-тов рынка, 2006. – 361 с. 2. Экономика предприятия: учеб. пособие / Л.Н. Нехорошева, Н.Б. Антонова, Л.В. Гринцевич [и др.]; под ред. Л.Н. Нехорошевой. – Минск: БГЭУ, 2008. – 719 с. 3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. ? М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.?208 с. 4. Дикань В.Л. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства / В.Л. Дикань, Т.В. Пономарьова // Вісник економіки транспорту і промисловості. Серія «Економіка». – 2011. – Випуск 36. – С. 100–105. 5. Погребняк Д.В. Методи діагностики конкурентоспроможності підприємства / Д.В. Погребняк // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць. – 2011. – Випуск 32. – С. 45–51. 6. Рибницький Д.О. Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства / Д.О. Рибницький, Т.А. Городня // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Випуск 20.9. – С. 227–230. 7. Яцура В.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / В.В. Яцура, М.В. Замроз // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Збірник наукових праць. – 2011. – № 2. – Режим доступу до статті: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vviem/2011_2/18.pdf. – Назва з екрану. 8. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия: монография / Ю.Б. Иванов, А.Н. Тищенко, Н.А. Дробитько. – Х.: ХГЭУ, 2003. – 349 с. 9. Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия. ? Х.: Основа, 1995.? 158 с. 10. Портер М. Конкуренция. ? М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. ? 495 с. 11. Портер М. Международная конкуренция. ? М.: Международные отношения, 1993. ? 798 с.100. 12. Соболев Ю.О., Дикань В.Л., Дейнека О.Г., Позднякова Л.А. Стратегия предприятия и стратегический менеджмент: учеб. пособие. ? Х.: ООО «Олант», 2002. ? 416 с.

Чебанова Н.В., Ревуцкая Л.Е. Конкурентоспособность как фактор повышения эффективности функционирования предприятия. Целью исследования является обоснование места и роли, а также анализ составляющих стратегического управления конкурентоспо-ности предприятия. Конкурентоспособность определяет способность предприятий функционировать не только в текущих финансово- экономических и политических условиях, но и в условиях финансово- экономического кризиса. Управление конкурентоспособностью является стратегически необходимым и предусматривает совокупность мероприятий по систематическому совершенствованию услуг, постоянного поиска новых видов рекламы, новых групп потенциальных клиентов, улучшение сервиса и тому подобное. Необходимо применение системы методов для более полной оценки конкурентоспособности того Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. № 2. Серія „Економічні науки” 79 или иного предприятия с учетом особенностей его хозяйственной деятельности.

Chebanovа N., Revutsky L. Competitiveness as a factor in improving the functioning of the company. The study aims to study the place and role, as well as analysis of the components of strategic management Competitiveness company. Competitiveness measures the ability of companies to operate not only in the current financial, economic and political conditions, but also the financial and economic crisis. Managing competitiveness is strategically necessary and provides a systematic set of measures to improve services, constant search for new forms of advertising, new groups of potential customers, improving service and others. It is necessary to use systems methods for a more complete assessment of the competitiveness of a company with the peculiarities of its business.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:10