Ульянченко О.В., Вітковський Ю.П. Ключові аспекти формування та ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства

О.В. Ульянченко,

д-р екон. наук, професор член-кореспондент НААН України

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

 Ю.П. Вітковський,

старш. Викладач

 Харківський національний технічний університет сільського господарства

 імені Петра Василенка

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Постановка проблеми. Досягнення цілей, визначених у «Стратегічних напрямках розвитку сільського господарства України на період до 2020 року» [1] тісно пов’язане із технічним переоснащенням господарюючих суб’єктів. Низький фінансовий стан більшості сільськогосподарських підприємств, недостатній обсяг державної підтримки та наявність диспаритету цін спричинили негативні тенденції технічного забезпечення. На сучасному етапі розвитку більша половина наявної техніки є застарілою як фізично, так і морально, що не дозволяє отримувати необхідні врожаї сільськогосподарських культур. Тому, у стратегічному аспекті технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств пов’язане із продовольчою безпекою держави. За умов ринкових відносин існуючі нині методи, інструменти та форми технічного забезпечення є не функціональними та морально застарілими. Ці позиції актуалізують пошук принципово нових підходів технічного забезпечення галузі, що вимагає виявлення та економічного обґрунтування залежності його впливу на ефективність розвитку сільськогосподарських підприємств.

Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування сучасного стану та ключових аспектів удосконалення формування та ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства.

Бібліографічний список: 1. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – С. 7-11. 2. Луценко О.А. Проблеми формування матеріально-технічного забезпечення АПК / О.А. Луценко // Зб. наук. праць Тавр. держ. агротехнолог. ун-ту (економічні науки). – 2013. – Т.1. – № 1. – С. 311-316. 3. Макаренко П.М. Розвиток виробничо-технічного забезпечення сільського господарства / П.М. Макаренко // Технологичный аудит и резервы производства: Экономика предприятия. – 2011. – № 1(1). – С. 37- 42. 4. Ярославський О. Сучасний стан забезпечення сільськогосподарських підприємств основними видами техніки та ефективність заходів держави щодо розвитку ринку техніки для агропромислового комплексу / О. Ярославський // Обладнання та техніка для села: ринок, пропозиція, практика використання. – 2005. – № 3. – С. 4-9. 5. Гнаткович О.Д. Активізація інновацій у сільське господарство України / О.Д. Гнаткович // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=65.

Ульянченко А.В., Витковский Ю.П. Ключевые аспекты формирования и эффективности использования материально- технической базы сельского хозяйства. Дана оценка динамике изменения парка тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники, показателям энергетического обеспечения в сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области. Оценен возрастной состав техники и указано на негативные тенденции увеличения степени его физического и морального износа. Доказана роль государственной поддержки технического обеспечения и проанализированы направления ее наращивания в сфере государственного лизинга и поддержки отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Обоснованы рекомендации по привлечению техники на условиях лизинга, который является эффективным по сравнению с долгосрочным банковским кредитованием. Проанализированы показатели эффективности использования тракторного парка отдельных сельскохозяйственных предприятий Харьковской области и выявлены резервы ее роста. Предложено одним из факторов обновления материально-технической базы определять функционирование и развитие вторичного рынка техники с взаимной интеграцией сельскохозяйственных, агротехсервисных предприятий, дилеров рынка и государственных органов.

Ulyanchenko A., Vitkowski Y. Key aspects of the formation and effectiveness of material and technical agriculture base. The estimation of dynamic changes of the park tractors, harvesters and agricultural machinery, an Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. № 2. Серія „Економічні науки” 72 indicator energy security in agricultural enterprises of the Kharkiv region. Reviewed by age of technology and shown the negative trends increase the extent of its physical and moral deterioration. The dependence between the supply of agricultural enterprises energy capacity and indicators of the final production efficiency, intensification, productivity, efficiency of plant growing. Proved the role of state support technical provision and analyzed trends of increase in sphere of the state leasing, and support for domestic agricultural machinery. Substantiated recommendations for attracting technology under lease terms which is effective compared to long-term bank lending. Analyzed performance indicators using tractors and discovered reserves of growth on some agricultural enterprises of the Kharkiv region. Proposed one of the factors updates material and technical base determine the functioning and development of the secondary market with mutual technology integration farm, agricultural technical services enterprises, market dealers and government agencies.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:09