Пасемко Г.П., Лозинська Т.М. Критерії оцінювання та показники результативності державного регулювання аграрних відносин

Г.П. Пасемко,

д-р наук з держ. упр., професор

Т.М. Лозинська,

д-р наук з держ. упр., професор

Полтавська державна аграрна академія

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПОКАЗНИКИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ВІДНОСИН

 

Постановка проблеми. Державне регулювання само по собі, й аграрних відносин зокрема, є надзвичайно багатовимірним і складним видом людської діяльності. Так, державне регулювання аграрних відносин в умовах сучасної України ґрунтується на проведенні аграрної реформи, яка стосується ідей і заходів, спрямованих на організацію і функціонування самої системи державного управління [3], а отже може мати своїм наслідком децентралізацію, нові бюджетні програми, зміни функціональної основи самоврядування тощо. Як у період проведення реформ, так і в постреформений період, державне регулювання аграрних відносин переважно здійснюється шляхом реалізації програм, що стосуються різних функціональних сфер, таких як землекористування, природні ресурси, довкілля, продовольча безпека, зовнішньоекономічна діяльність тощо. Тому результат такої діяльності сам по собі є складним, може бути розщепленим на окремі компоненти і оціненим з точки зору окремих індивідів, виходячи з групових інтересів, суспільних цінностей чи навіть з переконань самих державних службовців і настанов державних організацій.

Бібліографічний список: 1. Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, еффективность: [учеб. пособ. для вузов] / Г.В. Атаманчук. – М.: Академический Проект; Культура, 2006. – 529 с. 2. Вайс К. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / К. Вайс [пер. з англ. Р. Ткачук, М. Корчинська; наук. ред. пер. О. Кілієвич]. – К.: Основи, 2006. – 671 с. 3. Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм / Еверт Ведунг ; [пер. з англ. В. Шульга]. – К.: Всеувито, 2003. – 350 с. 4. Європейські принципи державного управління / [пер. з англ. О.Ю. Куленкової]. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 52 с. 5. Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист: [навч. посіб. із соц. політики] / Е. Лібанова, О. Палій. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 491 с. 6. Приходченко Л.Л. Забезпечення ефективності державного управління: теоретико-методологічні засади: [монографія] / Л.Л. Приходченко. – Одеса: Оптимум, 2009. – 300 с. Пасемко Г.П., Лозинская Т.Н. Критерии оценивания и показатели результативности государственного регулирования аграрных отношений. Отображено, что государственное регулирование аграрных отношений в условиях современной Украины может иметь своим последствием децентрализацию, новые бюджетные программы, изменения функциональной основы самоуправления. Указано, что государственное регулирование аграрных отношений преимущественно осуществляется путем реализации программ в разных функциональных сферах, таких как землепользование, природные ресурсы, окружающая среда, продовольственная безопасность, внешнеэкономическая деятельность и т.д. результат такой деятельности сам по себе является сложным и требует критериев оценивания. Определена цель государственного регулирования аграрных отношений и предложен методологический подход к оцениванию результативности регуляторного влияния государства на аграрные отношения.

Pasemko G., Lozynskaya T. Criteria and indicators of effectiveness otsenyvanyya state-owned regulation ahrarnыh relations. Deals that state regulation of agrarian relations in modern Ukraine may result in decentralization, new budget programs, changes in government functional basis. Indicated that state regulation of agrarian relations mainly carried out through the implementation of programs related to various functional areas such as land use, natural resources, environment, food safety, foreign trade and so on. The result of this activity itself is complex and needs assessment criteria. Discovered purpose of state regulation of agrarian relations and proposed methodological approach to the evaluation of the impact of the regulatory state influence on agrarian relations. The basis of the methodology of the study was a systematic approach, within this method uses a set of theoretical and empirical methods.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:03