Гуторов О.І., Ковальова О.В. Формування чинників концептуального розвитку галузі цукробурякового виробництва

О.І. Гуторов,

д-р екон. наук, професор

О.В. Ковальова,

 канд. екон. наук, доцент

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва,

 

ФОРМУВАННЯ ЧИННИКІВ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ГАЛУЗІ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Постановка проблеми. Одним із важливих завдань розвитку країни є організація агропродовольчого ринку, що здатний задовольнити потреби населення у продуктах харчування. Визначати пріоритетність тієї чи іншої галузі необхідно з урахуванням наявності у ньому системи чинників, що матимуть вплив на рівень її ефективності. Сучасне цукробурякове виробництво як країни, так і регіону змушене функціонувати в умовах змін ринкового середовища, нестабільної та недосконалої нормативної бази, відсутності належних джерел фінансування та стрімкого зростання вартості матеріальних витрат. Такий стан роботи галузі погіршує її конкурентоспроможність, зумовлює високий рівень витрат і збиткове виробництво. Існуючі проблеми вказують на необхідність подальшого дослідження галузі цукробурякового виробництва та визначення системи чинників концептуального її розвитку.

Бібліографічний список: 1. Саблук П.Т. Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку: монографія / П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська, В.І. Власов та ін.; за ред. акад. П.Т. Саблука, проф. М.Ю. Коденської. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 390 с. 2. Варченко О.М. Ринок цукру в Україні: оптимальне поєднання ринкового та державного регулювання: монографія / О.М. Варченко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 313 с. 3. Заєць О.С. Ринок цукру в Україні. Проблеми створення, функціонування та розвитку / О.С. Заєць. – 2-ге вид. – К:Наук. думка, 2003. – 385 с. 4. Ярчук М.М. Буряки і цукор України: попередні підсумки роботи галузі за 2013 рік / М.М. Ярчук // Цукрові буряки. – 2014. – № 1. – С. 4-7. 5. Концепція Комплексної державної програми реструктуризації і розвитку бурякоцукрової галузі на період до 2010 року [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR050566.html. 6. Ягольник О.О. 2015 рік: буряко-цукрова галузь на порозі нових викликів / О.О. Ягольник // Цукрові буряки. – 2015. – № 3. – С. 4. 7. Державна служба статистики: статистична інформація [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 8. Оглядач журналу. Альтернативні види палива – шлях до зменшення енергозалежності агропромислового виробництва // Цукрові буряки. – 2014. – № 5. – С. 4. 9. Корнієнко А.С. В АПК України – європейські стандарти / А.С. Корнієнко, О.О. Ягольник // Цукрові буряки. – 2015. – № 2. – С. 5-6. 10. Брензей Я. Такого шансу, як Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. № 2. Серія „Економічні науки” 9 зараз, в Україні може й не бути / Я. Брензей // Цукрові буряки. – 2015. – № 1. – С. 4-5.

Гуторов А.И., Ковалева Е.В. Формирование факторов концептуального развития отрасли свеклосахарного производства. Цель исследования – обоснование необходимости действенных рычагов развития отрасли свеклосахарного производства, определение факторов, которые станут основой его дальнейшего концептуального развития. Рассмотрена существующая концепция развития свеклосахарного производства и ее составляющие, проанализировано ход реализации запланированных направлений преодоления кризиса в отрясли. Осуществлено оценку состояния свеклосахарного производства Украины и Харьковской области, определены проблемы, которые сейчас сдерживают развитие отрасли. Указано на необходимость внедрения комплексной программы развития свеклосахарного производства с очерченными ее основными направлениями, что позволит сформировать эффективное и стабильное производство качественной продукции, гарантирует продовольственную безопасность и обеспечит выход продукции отрасли на мировой рынок.

Gutorov O., Kovalyova O. Forming factors of conceptual development of the sugar beet production industry. Subject of research is a system of factors that can ensure the development of the sugar beet production industry in Ukraine. The aim of research to justify the need of effective levers of sugar beet production industry, determine factors that will be the basis for its further conceptual development. The existing concept of development of sugar beet production industry and its components was considered. The progress of the planned areas to overcome the crisis in industry was analyzed. The assessment of the sugar beet production in Ukraine and in Kharkiv region has been done. The problems that currently hinder the development of the industry have been identified. The necessity of implementing a comprehensive program of development of sugar beet production with its main areas and directions was specified. That will allow create efficient and sustainable production of high quality products; guarantee food security and provide the output of the industry to the world market.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 19:58