Ряснянська А.М. Економічна, соціальна та екологічна складова розвитку земельних відносин в Україні

Ряснянська А. М.,

 аспірант

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ЕКОНОМІЧНА, СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА

РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

 

 

Постановка проблеми. Земельні відносини – багатогранна сфера суспільних відносин, яка охоплює велике коло питань: форми власності, оцінка та ціна землі, рентні відносини, ринок земель, управління земельними ресурсами, розподіл та використання коштів, які надходять від обороту земель (податок на землю, орендна плата) та інші, які ще й досі є невирішеними через незавершеність земельної реформи. Особливої уваги потребує дослідження розвитку земельних відносин в контексті сталого розвитку, тобто з точки зору єдності трьох складових: економічної, соціальної та екологічної

Формулювання цілей статті. Основною метою даної статті є дослідження суті економічної, соціальної та екологічної складових розвитку земельних відносин в Україні.

Бібліографічний список: 1. Довкілля України (статистичний збірник) за 2013 рік / [відп. за вип. О. М. Прокопенко]. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – С. 91. 2. Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь: Постанова Кабінету Міністрів України №1134 від 02.11.2011 р. // Офіційний вісник України. – 11.11.2011. – №85. – стор. 55. – стаття 3120. 3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція): Закон України № 191-VIII від 12.02.2015 р. // Голос України. – 04.04.2015. – №61. 4. Земельний Кодекс України: Закон України № 2768-III від 25.10.2001 р. // Урядовий кур’єр. – 15.11.2001. – № 211. 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України №8073-Х від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – №51. – стаття 1122. 6. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України №743-р від 17.06.2009 р. // Урядовий кур’єр. – 21.07.2009. – №129. 7. Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв): Указ Президента України №725/2008 від 19.08.2008 р. // Офіційний вісник України. – 01.09.2008. – №63. – стор. 8. – стаття 2122. 8. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь [Електронний документ] / Держземагентство України. – 2015. – Режим доступу: http://land.gov.ua/hroshova-otsinka-zemel/otsinka-zemel-s-h-pryznacennia.html. 9. Ряснянська А.М. Вплив податкової системи України на діяльність сільськогосподарських підприємств / А.М. Ряснянська // Вісник Сумського національного аграрного університету. – №12 (62). – 2014. – С.42-48. 10. Міщенко В. Фінансування природоохоронної сфери (чи є критерій достатності?) / В.Міщенко // Економіка України. – 2008. – №8. – С.46-55.

Ряснянская А.Н. Экономическая, социальная и экологическая составляющая развития земельных отношений в Украине. Проанализировано развитие земельных отношений в соответствии с концепцией устойчивого развития, которая разработана и апробирована мировым сообществом. Подчеркнута важность единства трех составляющих развития земельных отношений: экономической, социальной и экологической. Проведено глубокий анализ составляющих устойчивого развития. При раскрытии экологической составляющей автор останавливается на качестве земли – проводит анализ плодородия, акцентируя внимание на необходимости применения севооборотов и внесения удобрений. Анализируя социальную составляющую, которая представлена развитием сельских территорий, автор делает вывод, что именно арендные отношения на сегодняшний день являются основой развития села. Экономическая составляющая устойчивого развития земельных отношений реализуется через плату за землю. Автором приводится схема наполнения местных бюджетов от операций с земельными участками.

Riasnianska A.M. The economic, social and ecological components of land relations development in Ukraine. Аnalyzed the development of land relations according to the concept of sustainable development, developed and tested by the international community. Stressed the importance of unity of the three components of land relations: economic, social and environmental. Mаde deep analysis the components of sustainable development. In disclosure of environmental component author stops on land quality – analyzes of fertility, focusing on the need for crop rotation and fertilization. Analyzing the social component, which is represented by the development of rural areas, the author concludes that it leases for today is the basis of rural development. The economic component of sustainable development of land relations is realized through the land tax. The author provided detailed scheme filling of local revenues from transactions with land.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:45