Прокопчук Л.М. Управлінські заходи впливу на ефективність виробництва продукції рослинництва

Л.М. Прокопчук,

канд. екон. наук, в.о. доцента

Подільський державний аграрно-технічнийуніверситет

УПРАВЛІНСЬКІ ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі, у складний період соціально-економічного розвитку економіки країни слід віднайти дійові важелі для сприяння розвитку ефективного виробництва. При цьому слід пам’ятати про мотиваційний механізм, і що зростання ефективності виробництва відбувається не тільки шляхом високого технічного забезпечення, поліпшення умов і організації праці та інших заходів, але і за рахунок ефективного управління. Слід визначити оптимальне поєднання потреб, інтересів і заохочень, як матеріальних, так і моральних, в результаті чого формується задоволеність працівника своїм життям, роботою і зростатиме трудова активність.Управлінські заходи впливу на ефективність виробництва продукції рослинництва є складним і актуальним завданням, яке розглядається у статті.

Формулювання цілей статті. Метою написання наукової статті є обґрунтування заходів управлінського впливу на ефективність виробництва сільськогосподарської продукції у досліджуваному підприємстві.

Бібліографічний список: 1. Муковоз О. В. Інтенсивність та економічна ефективність інтенсифікації в рослинництві / О. В. Муковоз, С. А.Гамівка // Вісник CНАУ. - Суми. - 2009. - Вип. 8(37). - с.70-72. 2. Бражевська Г. М. Техніко-технологічне забезпечення виробництва продукції рослинництва / Г. М. Бражевська // Економіка АПК. - 2009. - №12. - С.49-52. 3. Гречкосій В. В.Стан і перспективи розвитку регіонального ринку продукції рослинництва / В. В. Гречкосій // Вісник аграрн. науки Причорномор’я, - Миколаїв, 2009. - с. 81-86. 4. Дещенко О. В. Розвиток і ефективність виробництва продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Дещенко // Режим доступу до статті: www.nbuv.gov.ua/portal/ chem_biol/nvnau/2009_142_2/09dov.pdf .- с. 1-4. 5. Мушеник І. М. Методи управління ризиками в аграрному секторі / І. М. Мушеник // Зб. наук. пр. ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2008. - Вип.16, т.2. - с. 128-129. 6. Валінкевич О. Г. Мотивація праці як основа управління персоналом в сучасних компаніях / О. Г. Валінкевич // Наука й економіка: Науково- теор.журнал ХЕУ. - 2009. - Вип. 3(15). - т.1. - с.173-181. 7. Мотивація праці на підприємствах України [Електронний ресурс] / Л. Л. Комариця // Буковинська державна фінансова академія. - Режим доступу до статті: http://www.rusnauka .com/2 1_DNIS_2009 /Economics/494 32.doc.htm. 8. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств / В. Г. Андрійчук; Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с. 9. Суть ефективності управління в організації [Електронний ресурс] / Менеджмент аграрних підприємств. - Режим доступу до статті: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,120/id, 3273/. 10. Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / М. Н. Притула // с. 1- 6. Режим доступу до статті: www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Dtr/.../ECON _03_2009_Pritula.pdf. 11. Ткачук В. В. Проблеми технології процесу управління в сучасних умовах господарювання / В. В. Ткачук // Зб. наук. пр. ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2007. - Вип. 15. - С.255-257. 12. Ткачук В. В. Роль керівника в регулюванні інформаційних потоків управлінського процесу / В. В. Ткачук // Економіка АПК. - 2008. - №11. - С. 9-11.

Прокопчук Л.М. Управленческие меры влияния на эффективность производства продукции растениеводства. В статье обоснован комплекс мероприятий управленческого влияния на эффективность производства продукции растениеводства.осуществлен анализ современного состояния эффективности производства продукции растениеводства в исследуемом предприятии. Обоснованные направления совершенствования управления производством продукции растениеводства. Осуществлена оценка эффективности управления производством индексным методом. Предложено использование экономических методов управления трудовым коллективом хозяйства. Определены основные направления деятельности по повышению качества продукции растениеводства. Систематизированы принципы управления качеством продукции растениеводства. Доказана необходимость и определена эффективность использования распорядительных методов управления. Проведена оценка организационно-управленческой структуры исследуемого предприятия.

Prokopchuk L.M. Administrative measures effect on crop production. The article notes the significant impact on the effectiveness of crop management and motivation mechanism. It is noted that the increase in production efficiency is high not only by technical support, improving working conditions and work organization and other measures but also through effective management. It is reported that crop industry plays a crucial role in forming food security of Ukraine because they provide people with food, animal - feed, food processing and light industry - raw materials, foreign trade - export goods. Proved that guarantee the sustainability of the enterprise will be a high level of process control with advanced technology that will form the basis of perfect process of passing information flow and better decision making with regard to all possible crisis situations and avoid them. Indicated that the perfect technology management considers factors such as the complexity, dynamics, uncertainty management adapts to the conditions of taking into account these factors and use their influence is not as obstacles, but as new features available is determined that improving the management of crop production as an important reserve its enforcement includes the development of complex organizational.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:43