Нестеренко Г.Б. особливості розроблення програм щодо створення і забезпечення функціонування служб містобудівного кадастру на регіональному та базовому рівнях

Г.Б. Нестеренко,

канд. екон. наук., доцент

Львівський національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ ЩОДО СТВОРЕННЯ І

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБ

МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА

БАЗОВОМУ РІВНЯХ

 

 

Постановка проблеми. Аналіз розвитку ситуації зі створення містобудівного кадастру в Україні свідчить про те, що він не відповідає сучасним інформаційним запитам суспільства. До останнього часу була відсутня належна законодавча та інформаційна база створення та ведення містобудівного кадастру, практично відсутнє фінансування зі створення кадастру, особливо зважаючи на порівняння із досвідом організації системи Державного земельного кадастру та створення містобудівного кадастру у Російській Федерації [1]. З метою реалізації державної політики у сфері містобудування постає необхідність запровадження комплексного підходу до вирішення питання щодо створення містобудівного кадастру – державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно- геологічні умови; інформаційні ресурси державних будівельних норм, стандарти і правила для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, що дозволить реалізувати схему планування території області та стратегію розвитку області, закладену на певний термін [5].

Формулювання цілей статті. Метою Програми є удосконалення містобудівної діяльності, в тому числі шляхом функціонування містобудівного кадастру, який дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені організації і особи актуальною і об'єктивною інформацією про дійсний стан і статус об’єктів нерухомості та землекористування, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо. Розроблення окремих положень містобудівного кадастру на прикладі області дозволить підготувати наукові пропозиції щодо створення містобудівного кадастру на регіональному та місцевому рівнях в регіонах України. Аналізуючи наявну нормативну та законодавчу базу, дана стаття допоможе вирішити такі завдання: Ш які відомості повинні вводитись у систему містобудівного кадастру; Ш за якими принципами повинен вестися містобудівний кадастр; Ш при розв’язанні яких завдань використовуватиметься інформація, що міститься в містобудівному кадастрі.

Бібліографічний список: 1. Палеха Ю. Містобудівний кадастр - інформаційна основа оновлення містобудівної документації у місті Києві / Ю. Палеха, Т. Нечаєва, В. Смілка // Досвід та перспективи розвитку міст України. - 2012. - Вип. 23. - С. 39-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dprmu_2012_23_6.pdf 2. Містобудівний кадастр : навч. посібник / М. Г. Ступень, І. М. Добрянський, О. Я. Микула, Н. Р. Шпік. – Львів : ЛДАУ, 2003. – 224 с. 3. Адміністративно-територіальний устрій Львівської області : Відомості Верховної Ради України - Режим доступу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://static.rada.gov.ua 4. План реалізації Стратегії розвитку Львівської області на період 2015 – 2017 роки / Узагальнення програм та проектів регіонального розвитку,  ініційованих територіальними громадами області - Режим доступу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mled.org.ua 5. Про містобудівний кадастр : типове положення про службу містобудівного кадастру : Постанова Кабінету Міністрів України 559 від 25 травня 2011 р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua 6. Про основи містобудування : Закон України 2780-XII від 16 листопада 1992 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua 7. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України 3038-VI від 17 лютого 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua 8. Цільова Програма ведення містобудівного кадастру у Львівській області на 2014 – 2016 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.loda.gov.ua/old/wp-content/uploads/2012/09

 Нестеренко Г.Б. Особенности разработки программ по созданию и обеспечению функционирования служб градостроительного кадастра на региональном и базовом уровнях. В статье предложено содержание сведений, которые должны вводиться в систему градостроительного кадастра; обоснованы принципы по которым должен вестись градостроительный кадастр; изложен перечень задач, которые поможет решать информация, содержащаяся в градостроительном кадастре.

Nesterenko N.V. Peculiarities of programs development concerning functioning forming of urban cadastre services supplying on the regional level. Due to implemention of the state policy in the field of urban planning there is a need of implemention of complex approach to solving the issue concerning urban cadastre formation ? state storage system and usage of geospatial data in terms of territory, administrative-territorial units, engineering and geological conditions; information resources of state building codes, standards and regulations to meet the information needs as to territorial planning and construction, which permits to realize the scheme of regional territory planning and regional development strategy, planned for a certain period of time.Formintion of appropriate geographic information system of urban cadastre should be integrated corporate solution that is based on modern geoinformation technologies with the creation of geoportals data (including a single data resources information system of branch cadastres on the local level and another, due to legislative information) and determination of unity of organizational, technical and technological principles of forming of geoinformatsion subsystems at different levels. Analyzing the existing regulatory and legal basis, this article will help to solve the following issues:what data should be included to urban cadastre system; due to what principles should be conducted urban cadastre; due to what issues we should use information contained in urban cadastre.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:42