Москаленко А.М. Еколого-економічний механізм підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель Полісся України: теорія та практика

А.М. Москаленко,

канд. екон. наук, доцент

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового

виробництва НААН України

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ЗЕМЕЛЬ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

 

 

Постановка проблеми. При переході України до ринкової економіки на початку 90-х років виникла кризова ситуація, яка уразила майже всі галузі аграрної сфери. Це призвело до істотного погіршення фінансового стану господарств-товаровиробників, зменшилися обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, суттєво впали інвестиції в оновлення основних та оборотних засобів, знизилася платоспроможність підприємств. Лише починаючи з 2000 року почався процес поступового виходу сільського господарства з кризи. На думку експертів така ситуація була спричинена відсутністю елементарного економічного механізму, який би об’єднував інтерес власників з ефективністю функціонування виробничих структур різних форм господарювання на макро- та мікрорівні. Центральне місце при цьому займає еколого-економічний механізм використання саме сільськогосподарських земель. Це обумовлено тією обставиною, що земля є головним засобом виробництва в сільському господарстві. В сьогоднішніх умовах саме від вирішення цієї проблеми багато в чому буде залежати подальший розвиток всього сільського господарства.

Формулювання цілей статті. Розробка концептуальної моделі еколого-економічного механізму ефективного використання сільськогосподарських земель Полісся України з застосуванням засобів біологізації землеробства.

Бібліографічний список: 1 . Українська Радянська Енциклопедія. Гол. ред. М.П. Бажан. – Вид. 2-ге. К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1981. – Т.6 – 552 с. 2 . Економічна енциклопедія: У 3 т. – Т.2 / Редкол.: С.В. Мочерний відп. ред. та ін.. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с. 3. Вільна енциклопедія. / http://ru.wikipedia.org. 4. Лукінов І.І. Стратегія і механізми реформування АПК України / І.І. Лукінов // Вісн. ХДАУ. Сер. «Економіка АПК і природокористування». – Х., 2001. – № 5. – С. 26-34. 5 . Кульман А. Экономические механизмы: Пер. с франц. - М.: Прогресс, Универс, 1993.- 188 с. 6 . Совершенствование экономического механизма агропромышленного комплекса / Под ред. В.О. Билыка. – К.: Выща шк., 1985. – 216 с. 7 . Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник / В.М. Гончаров, Н.В. Касьянова, Н.В. Вецепура, [та ін.]. – Донецьк: СПД В.С. Купріянова , 2007. – 284 с. 8 . Саблук П.Т. Економічний механізм АПК у ринковій системі господарювання / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2007. – № 2 – С. 3–10. 9 . Амбросов В.Я., Бойко В.И., Жадан И.И., Крисальный А.В. и др. Экономический словарь агропромышленного комплекса / Сост. А.В. Крисальный; Под ред. А.А. Сторожука. – К.: Урожай, 1986. – 336 с.1 0. Мостенська Т.Л. Економічний механізм формування і ефективного функціонування молочної промисловості України: автореф. дис. д-ра екон. наук (08.07.02)/ Т.Л. Мостенська / ІАЕ УААН. – К., 2001. – 37 с. 1 1. Мочерний С.В. Економічна теорія / С.В. Мочерний – К.: Академія, 2001. - 656 с. 1 2. Абалкин Л. Сущность, структура и актуальные проблемы совершенствования хозяйственного механизма / Л. Абалкин // Экономические науки. – 1978. - № 8. – С. 33 – 44. 1 3. Абалкин Л.И. Что такое хозяйственный механизм? / Л.И.Абалкин. – М.: Мысль, 1980. – 79 с.14 . Економічний словник-довідник : За ред. док. екон. наук, проф. С.В. Мочерного. – К. : Феміна. – 1995. – 368 с. 1 5 Олійник О.В. Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві: [монографія] / О.В. Олійник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с. 1 6 . Березін О.В. Роль земельних відносин у формуванні національного продовольчого ринку / О.В. Березін // Трансформація земельних відносин до ринкових умов господарювання / Матеріали Других регіональних річних зборів Північно-Східного відділення Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників, 5 лютого 2009 р., м. Харків. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – с. 93-99. 1 7. Амбросов В.Я. Наукові положення удосконалення економічного і господарського механізмів розвитку сільського господарства / В.Я. Амбросов, Т.Г. Маренич // Економіка АПК. – 2005.- № 10. – С. 15-19. 1 8. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник / П.В. Круш, С.О. Тульчинська, Р.В. Кульчинський, [та ін.]. – К.: Центр навч. л-ри, 2008. – 206 с. 19. Мойса М.Я. Ресурсний потенціал аграрних підприємств та економічний механізм його раціонального використання / М.Я. Мойса, І.О. Крюкова // Економіка АПК. – 2004. - № 2. – С. 41-46. 2 0. Царенко О.М. Економічний механізм управління агропромисловим виробництвом з урахування екологічного фактора / О.М. Царенко // Економіка АПК. – 1998. – № 10. – С. 53-58. 2 1. Пилипенко О.О. Економічний механізм екологізації землекористування / О.О. Пилипенко // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 104-108. 22. Русан В. Еколого- економічний механізм раціонального сільськогосподарського землекористування / В. Русан // Землевпорядний вісник. - 2006. – № 1. – с. 60-63. 23. Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення / П.Т. Саблук, І.І. Лукінов, В.В. Юрчишин / За ред. П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 1996. – 664 с. 2 4. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/609-2012-%D0%BF. 2 5. Закон України № 1509 – VII від 5.07.2014 року .

Москаленко А.М. Эколого-экономический механизм повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель Полесья Украины: теория и практика. В работе рассматриваются вопросы сущности механизмов эффективного землепользования. Предложена собственная трактова понятия „эколого-экономический механізм эффективного использования сельскохозяйственных земель”. Обоснованы базовые принципы функционирования выше указаного механизма. Предложен эколого-экономический механизм эффективного использования сельскохозяйственных земель Полесья Украины с использованием средств биологизации земледелия в форме концептуальной модели. Разработанный механизм состоит из четырех основних блоков: административно-законодательного, организационного, экологического и экономического.

Moskalenko A.M. Ecological and economic mechanism for efficiency increase of Ukrainian woodlands farmland: theory and practice. This paper deals with the essence of effective land use mechanisms. Own interpretation of the concept of ecological and economic mechanism for effective agricultural land use was offered as the set of methods, techniques and tools of economic and governmental influence on land use economic efficiency increase in the conditions of sustainable rural development. Based on the developments of national agricultural science and own research ecological and economic mechanism for effective use of Ukrainian Woodlands agricultural land using agriculture biologization tools was developed in the form of concept model. The mechanism includes four main components: administrative and legislative, organizational, ecological and economic. Their combination is to become the key to the efficiency and stability of the entire system. The priority of ecological component is reflected in the levers of ecological approach of all land use mechanism components.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:41