Маліков В.В. Методологія аналізу ефективності використання виробничих запасів на підприємстві

В.В. Маліков,

д-р наук з держ. управління, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

м. Харків

 

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Постановка проблеми. Постановка проблеми. Сьогодні актуальною проблемою можна вважати постійну забезпеченість та раціональне використання підприємствами матеріальних ресурсів, що є помітним чинником розвитку і вдосконалення виробництва. В умовах ринкової економіки істотно змінюється порядок постачання для підприємств енергоносіїв, комплектуючих виробів, матеріалів та сировини. Актуальнішим стає питання доцільного використання матеріальних ресурсів на підприємстві, що значно розширює зону селекції суб’єктів ринку сировини. Головна мета здійснення на підприємстві аналізу виробничих запасів - це визначення на підприємстві (з погляду конкурентоспроможності його діяльності) рівня забезпеченості різноманітними матеріальними ресурсами, а також зниження собівартості перевезень та пошук резервів їх доцільного використання. Зазначимо, що у внутрішньогосподарському аналізі суттєво зростає значення розуміння нормативної бази матеріальних витрат. Отже, для встановлення, як добре на підприємстві використовуються матеріальні ресурси, необхідно: - сформулювати потреби в матеріальних ресурсах та можливості зниження виробничих запасів; - установити зміну структури матеріальних запасів та встановити їх характер; - оволодіти порядком умов поставок, обґрунтованості та розрахунком договорів на поставку матеріальних запасів; - вивчити потребу в матеріальних ресурсах та важливість норм виробничих запасів; - систематизувати заходи щодо зниження додаткових запасів матеріалів та наднормативних [1].

Бібліографічний список: 1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖІТІ, 2009. – 672 с. 2. Чаюн І.О. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства: навч. посібник / І.О. Чаюн, І.Ю. Бондар. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2002. – 111 с. 3. Болюх М.А. Економічний аналіз: навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с. 4. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап'юк: Видавництво «Знання», 2005 – 206 c. 5. Білова Н. Надходження запасів: податковий та бухгалтерський облік / Н. Білова, Н. Дзюба, І. Хмелевський // Податки та бухгалтерський облік (укр.). – 2006. – № 88. – C. 14–46. 6. Скирпан А.Г. Бухгалтерський облік: навч. посібник / А.Г. Скирпан. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 395 с. 7. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. посібник / В.М. Івахненко. – К.:Знання. – Прес., 2008. – 207с.

 

Маликов В.В. Методология анализа эффективности использования производственных запасов на предприятии. В статье рассмотрены существующие подходы к выделению этапов анализа производственных запасов в научной литературе, исследованы характеристики и отражены направления повышения эффективности использования материально-производственных запасов. Вместе с тем в статье детально рассмотрена система отдельных и обобщающих признаков оценки эффективности использования производственных запасов, а именно: материалоёмкость, прибыль на единицу материальных затрат, удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент соотношения ритмов роста размера производства и материальных затрат, коэффициент использования материалов. Освещаются теоретические основы анализа рационального использования материальных ресурсов, методик проведения анализа. Особое внимание уделяется показателям материалоёмкости продукции, коэффициенту использования продукции; материалоотдаче, коэффициенту оборотности, количеству оборотов. Исследуются мероприятия, которые планируются предприятием по уменьшению затрат материалов на всех стадиях их обработки, хранения и транспортировки, по более полному использованию в производстве вторичных ресурсов и сопутствующих продуктов.

Malikov V. The Methodology of Efficiency of the Production Funds Use at an Enterprise Analysis. The existing approaches to separation of the production stocks analysis stages in scientific literature are considered, the characteristics are investigated, and the trends of rising of material and production stocks usage efficiency are reflected in the article. At the same time the system of the separate and generalizing signs of production stocks usage efficiency evaluation, scilicet: material capacity, profit per the unit of material expenses, specific gravity of material expenses in production cost, a coefficient of production dimensions growth pace and material expenses ratio, a coefficient of materials usage is considered in detail in the article. Apparatus of the analysis of the material resources rational usage, of the analysis carrying out methods are being elucidated. Special attention is given to the activities of production material capacity, a production usage coefficient; to material efficiency, a coefficient of negotiability, a number of overturns.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:02