Костанецька Т.М. Теоретичні засади визначення основних категорій механізму банкрутства

Т. М. Костанецька,

 аспірантка

 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ

КАТЕГОРІЙ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА

 

 

Постановка проблеми. В умовах ринкових відносин виникають ситуації, коли деякі суб’єкти господарювання не здатні виконати взяті на себе зобов’язання, як правило, грошового характеру. Для вирішення проблем, пов’язаних з неплатоспроможністю суб’єктів господарської діяльності існує інститут банкрутства. Впродовж його розвитку використовувалися різні терміни для визначення стану боржника, коли він був не в змозі виконувати свої зобов'язання через брак коштів або майна. Однією з характерних рис людської ментальності, що склалася сьогодні у більшості пострадянських країн, є майже всеохоплююче негативне сприйняття процедури банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності.

Формулювання цілей статті. Проаналізувати основні теоретичні засади механізму банкрутства та показати логічну схему взаємодії елементів механізму.

Бібліографічний список: 1. Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов /Адам Смит/. – М.: Соцєкгиз, 1962. – с. 960. 2. Бланк И. А. Основи финансового менеджмента. Т2. /И. А. Бланк/ - К.: Ника-Центр,1999. - 512с. 3. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 430 с. 4. Мараховська К. А. Науково-методичні засади державного регулювання відновлення платоспроможності (банкрутства) підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою»/ К. А. Мараховська. – Київ, 2005. – 22 с. 5. Білоконь Т. М. Організаційно-економічний механізм санації підприємств цукрової промисловості /Т. М. Білоконь/ диссерт. дослідження. – УААН, Інститут аграрної економіки. – К., 2008. – 209 с. 6. Багацька К. В. Фінансовий механізм санації підприємства / К. В. Багацька/ диссерт.дослідження – Д.: ДДАУ, 2005. – 187 с. 7. Карвацька Н. С. Організаційно-економічний механізм санації підприємств машинобудування: автореф. дис. канд. Екон. наук спец. 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (машинобудування)» Н. С. Карвацька/. – Хмельницький, 2008. – 25с. 9. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні./В. В. Джунь/ Монографія. — Видання 2-ге, виправл. і доповн. — К.: Юридическая практика, 2006. — 384с. 10. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992р. в ред. № 3108 – IV (3108-05) від 17.11.2005// Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №122. 11. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 4212-VІ від 22.12.2011р // Голос України – 2012. - №8-9. 12. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.» в редакції Закону № 784?ХІV від 30.06.1999р. // Відомості Верховної Ради. ? 1999. №42?43. 13. Васильев Е. А. Правовое регулирование конкурсного производства в капиталистических странах /Е. А. Васильев/. - М.: 1989. - с. 231.

Костанецкая Т.М. Теоретические основы определения основных категорий механизма банкротства. В статье рассмотрены теоретические основы определения основных категорий антикризисного менеджмента, а именно «несостоятельности», «банкротства» и «санации». Следует заметить, что эти термины с научной точки зрения не тождественны. Каждая категория имеет свою историю возникновения и практическую значимость. Разработана схема взаимодействия элементов механизма.

Kostanetskaya T.M. Theoretical principles of the main categories determination of bankruptcy mechanism. Bankruptcy institute exists to solve the problems related to inability of economic entities to pay. Throughout its development different terms to determine the status of a debtor were used, when he was unable to perform his obligations due to lack of funds or property. The scheme of mechanism elements interaction is worked out. Today there are many discussions on the economic substance of the key concepts of crisis management, namely "insolvency", "bankruptcy" and "sanitation". Investigation and analysis of the basis of the current legislation of Ukraine on enterprises bankruptcy and scientific papers allow to draw a conclusion as to consideration adequacy and generalization of existing legal practices of Western European countries in it. Bankruptcy should be the subject to state regulation under negative results of financially insolvent entities to develop country’s economy on the whole. Financially insolvent enterprises represent serious financial risks for successful companies - its partners, inflicting significant economic damage in the process of their activity.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:40