Величко Є.І. Сучасні підходи до розуміння сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства»

Є.І. Величко,

Аспірантка

 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ

«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

 

 

Постановка проблеми. Не дивлячись на різноманітність економічних шкіл і течій всі вони приділяють значну увагу теоретичним проблемам визначення конкурентоспроможності. Протягом всієї історії становлення ринкових економічних відносин дослідження питання щодо сутності конкуренції та конкурентоспроможності залишається актуальним, адже саме конкуренція забезпечує розвиток ринку та економіки в цілому. Дані терміни широко використовуються в повсякденному вжитку, але на даний момент часу є до кінця не з’ясованими, що викликає потребу в дослідженні цих взаємопов’язаних понять. Більш глибоке теоретичне обґрунтування даних категорій забезпечить їх практичне коректне використання та застосування, що позитивно вплине на розвиток конкуренції та зростання конкурентоспроможності українських підприємств.

Формулювання цілей статті. З’ясувати сутність поняття «конкурентоспроможність підприємства» в сучасних умовах господарювання.

Бібліографічний список: 1. АзоевГ.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика: монографія/ Г.Л.Азоев. ? М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. ? 208с.2. Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов / А. Смит. – М.: Ось-89, 1997. – Кн. 1. – 255 с.3.Шумпетер Й.А. Капіталізм, соціалізм і демократія / Шумпетер Й.А.; пер. с англ. – К.: Основи, 1995. – 528 с.4. Маслак О.І. Конкуренція: її сутність та особливості в умовах глобалізації / О.І. Маслак, Л.А. Квятковська, П.К. Кулінічев // Технологический аудит и резервыпроизводства. ? 2014. ? № 3(3). ? С. 57 – 61.5. Романенко В.А. Конкуренція і конкурентоспроможність / В.А. Романенко // Вісник Національної академії наук України. ? 2007. ? № 8. ? С. 14 ? 17.6. Porth S.I. Strategicmanagement: a Cross ? FunctionalApproach / S.I. Porth ? NewJersey: PearsonEducation, 2003. ? 266 p.7. Портер М. Международнаяконкуренция: пер. с англ. / М. Портер; под ред. В.Д. Щетинина. – М.:Междунар. отн., 1993. – 495 с. 8. Портер М. Конкурентноепреимущество. Какдостичьвысокогорезультата и обеспечитьегоустойчивость / М. Портер. – М.: АльпинаБизнес Букс, 2006. – 715 с.9. Піддубний І.О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник / І.О. Піддубний, А.І. Піддубна. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 264 с. 10. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособностьорганизации в условияхкризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Фатхутдинов Р.А. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 892 с.11. Нестеренко С.А. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект: монографія / С.А. Нестеренко. – К., 2012. – 483 с. 12. Krugman P. Makingsenseofthecompetitivenessdebate / P. Krugman // OxfordReviewofEconomicPolicy. ? 1996. ? 12. ? P. 17 ? 25.13.Шевельова С.О. Конкурентоспроможність молочного підкомплексу: [монографія] / С.О. Шевельова. – Тернопіль: Збруч, 2001. – 408 с.14. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384с.15. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: учебноепособие, 3-е изд. / А.Ю. Юданов. –М.: Гном – Пресс, 2000. – 325 с.16. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: монографія / М.Й. Малік, О.А. Нужна. – К.: Інститут аграрної економіки, 2007. – 270 с. 17. Минко Л.M. Сутність і складові поняття конкурентоспроможності підприємства / Л.M. Минко // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 1. – С. 86 ? 92. 18. Олійник В.В. Економічна сутність конкурентоспроможності і рівні її визначення / В.В. Олійник // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка. ? 2013. ? Т. 21, вип. 7(3). ? С. 192 ? 198.19. Тимофієва Г.С. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності аграрних підприємств / Г.С. Тимофієва, О.В. Крюковська // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер.: Економічні науки. ? 2013. ? № 11. ? С. 212 ? 218.

Величко Е.И. Современные подходы к пониманию сущности понятия «конкурентоспособность предприятия». В статье были проанализированы теоретические подходы ученых к пониманию понятий конкуренция, конкурентоспособность и конкурентоспособность предприятия. Доказано, что на сегодняшний день существует большое количество толкований понятия «конкурентоспособность предприятия», однако не существует единой трактовки. На основе проведенных исследований предложено определение понятий «конкурентоспособность» и «конкурентоспособность предприятия».

Velichko E.I. Modern approaches to understanding the essence of the concept of «competitiveness of enterprise». Despite the diversity of economic schools and trends they all pay much attention to theoretical problems of definition of competitiveness. Throughout the history ofestablishment of relationship of marketing and economics the study about the essence of competition and competitiveness remains to be actual, because competition ensures the development of the market and the economy as a whole. These terms are widely used daily, but at the moment is not completely clarified what is the need to study these interdependent concepts. The competitiveness of enterprise is one of the most important categories of modern market economy that characterizes the ability and effectiveness of enterprise adaptation to conditions of competitive market environment. The results. In this scientific article there were analyzed and systematized various approaches to theoretical definitions of competition, competitiveness and competitiveness of enterprise for a more complete disclosure of these terms and facilitation further research on this topic and offered the own roundup definitions of the terms. The analysis of studies has shown that there is no consensus of opinion in understanding the concepts of competition, competitiveness and competitiveness of enterprise. Despite the different approaches and visions of definition of the competitiveness of enterprises the main thing is that competitiveness is the most important element of the whole marketingm?nage system.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:38