Янчев А.В. Електронний облік праці та її оплати – основа державної стратегії формування людського капіталу

А.В. Янчев,

 канд. екон. наук, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

ЕЛЕКТРОННИЙ ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ – ОСНОВА

ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

 

 

Постановка проблеми. Системна обробка інформації щодо обліку праці і заробітної плати є однією з самих різноманітних, складних і трудомістких ділянок роботи. Це і зрозуміло. Як показують дослідження за трудомісткістю ця ділянка становить майже одну третину від всього обліку по підприємству, але тільки десята частина цієї ділянки не повністю піддається автоматизації. Традиційні форми організації праці все частіше замінюються новими, які базуються на використанні Інтернет-технологій. Подальший розвиток дистанційних форм роботи надає можливість для прогресивної частини трудового потенціалу реалізувати свої соціально-економічні потереби [1, С. 293,]. Реалізація на практиці процесу справедливого розподілення матеріальних благ, а також пов’язаний з цим контроль цілком і повністю залежить від науково-обґрунтованої організації праці та її оплати. На сучасному етапі розвитку суспільства до організації обліку, контролю та аналізу праці ставиться низка вимог, серед яких: сувора регламентація обов’язків та відповідальності кожного працівника; усування невластивих функцій та паралелізму; поєднання праці різних виконавців; створення найсприятливіших умов для виявлення здібностей і підвищення кваліфікації та продуктивності праці кожного працівника; урахування передових досягнень певної галузі знань. Наукова організація праці включає поділ, кооперування, методи праці, ї нормування та стимулювання, організацію робочих місць і зон [2, С. 297]. Тому повне і своєчасне збирання і обробка інформації по обліку праці і заробітної плати, а також її передача до користувачів неможливі без застосування повних методів і сучасних засобів, без перебудови апарату управління, без нових організаційних форм у використанні результатів обробки цієї інформації.

Аналіз останніх досліджень. Питання документування праці та її оплати розглядалися в працях багатьох вчених-економістів. Зокрема питанням організації бухгалтерського обліку приділяли увагу М.Т. Білуха, Т.А. Бутинець, П.М. Гарасим, М.Я. Дем’яненко, Л.М. Котенко, В.В.Сопко, П.Я. Хомин, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко. Однак з поширенням глобалізаційних процесів та підвищенням рівня використання сучасних інформаційних технологій та перенесенням трудових відносин у віртуальний простір виникає необхідність перегляду основних положень концепції документування операцій з обліку праці та її оплати в системах електронного документообігу, що і стало метою статті.

Бібліографічний список: 1. Мельник Л. Г. Экономика информации и информационные системы предприятия: Учебн. пособ. / Л. Г. Мельник, С. Н. Ильяшенко, В. А. Касьяненко– Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 400 с. 2. Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контрою та аналізу : підручник. / В. В. Сопко, В. П. Завгородній – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с. 3. Островский О. М. Типовые элементы организации бухгалтерського учета : монография. / О. М. Островский – М.: Финансы и статистика, 1988. – 207 с. 4. Завгородній В. П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту / В. П. Завгородній. – К. : А.С.К., 1998. – 768 с. 5. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : [навч. посібник] / С. В. Івахненков. – 3-є вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 350 с. 6. Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи і технології в обліку: підручник для студентів вищих навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, В. В. Євдокимов, С. Ф. Легенчук ; за ред. д.е.н. Ф. Ф. Бутинця. – 3-є вид. перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2007. – 468 с. 7. Ходаков В. Є. Компютерні технології обробки облікової інформації : навч. посібник / В. Є. Ходаков, Т. Г. Кірюшатова, Р. М. Захарченко, М. В. Карамушка ; під ред. В. Є. Ходакова. – Херсон : Олді-плюс, Київ : Ліра-К, 2012. – 534 с. 8. Щирба І. М. Облік розрахунків за заробітною платою в умовах комп’ютерної обробки даних / І. М. Щирба // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – С. 214 – 219. 9. Антонов В. М. Інтелектуально-математичний менеджмент : кіберакмеологічна концепція : монографія. / В. М. Антонов. – К. : КНТ, 2007. – 528 с. 10. Сараєва Г. 1С: Бухгалтерія 8: доступно для бухгалтера / Г. Сараєва, Л. Власенко ; під. ред. Я. Кавторєва. – Х. : Фактор, 2009. – 528 с. 11. Рашитов Р.С. Логико- математическое моделирование в бухгалтерском учете : монография / Р. С. Рашитов. – М.: Фининсы, 1979. – 128 с. 12. Саух І. В. Документальне забезпечення розрахунків з оплати праці / І. В. Саух [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/735/1/311.pdf.

Янчев А.В. Электронный учет труда и его оплаты – основа государственной стратегии формирования человеческого капитала. В статье представлены рекомендации по имплементации методики электронного документирования по ключевым процессами организации труда и его оплаты на предприятии. Предложена модель электронного документооборота труда и его оплаты, которая должна обеспечить интеграцию модулей: администрирование персонала (обеспечивает упорядочение информации о работниках предприятия), планирование персонала, управление качеством (поддерживает базовые операции по управлению качество в соответствии со стандартами ISO, связи со службой технической поддержки. Разработана архитектура информационных ресурсов управления трудом и его оплатой в рамках учетно-информационного и учетно-аналитического процессов, предложена модель первичного учета труда и его оплаты в системе электронного документирования.

Yanchev A.V. Electronic registration labor and salary - the basis of the state strategy of human capital formation. The article presents recommendations on the implementation of electronic methods for documenting key processes labor organization and salary. Developed model of labor and salary electronic documents should provide integration of modules: personnel administration (provides information about ordering employees), workforce planning (implementing a strategy of selection and positioning frames), quality management (supports the basic operations of quality control according to ISO standards) and due to the technical support (provides text messaging between the user and customer support specialists). The architecture of the information resource management system for labor and salary is proposed under the accounting-information and accounting-analytical processes. The model of primary accounting work and its payment system electronic document that takes into account the nature of administrative business processes, based on the list of standard forms and records to avoid duplication not only documents, but also their individual details.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:37