Олійник Т.І., Горох О.В., Грубнік О.Ю. Стратегія «Європа 2020». Співробітництво – запорука сталого розвитку України та Європи

Т.І. Олійник,

д-р екон. наук, професор,

О.В. Горох,

канд. екон. наук, доцент,

О.Ю. Грубнік,

магістрант

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

СТРАТЕГІЯ «ЄВРОПА 2020».

СПІВРОБІТНИЦТВО – ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ

 

Постановка проблеми. Сучасна світова економіка переживає наслідки фінансової кризи. Саме зараз необхідно рішуче діяти. Така ситуація підштовхує на інтелектуальне та інноваційне оновлення економіки і суспільства. Як в Європі, так і в Україні зокрема розроблено стратегії покращення загального становища. Ці питання потребують дослідження, оскільки в сучасному мінливому середовищу зміни відбуваються швидко та кардинально. Розвиток потребує постійної праці та вдосконалення всіх сфер життя суспільства. Очевидно, що для реалізації запланованих проектів необхідно задіяти багато ресурсів та досвіду, тому доречним буде вивчення саме світового досвіду з даних питань.

Формулювання цілі статті. Проблеми сталого розвитку полягають у постійному вдосконаленню вже існуючих реалій та створенні нових можливостей для діяльності, яка буде суспільно корисною та давати відчутні результати. Таким чином дослідження головних стратегій розвитку має бути першочерговим завданням для реорганізації та сталого розвитку країни.

Бібліографічний список: 1. Бородіна О.М. Аграрний сектор України на шляху до євро інтеграції: монографія / авт. кол.: М. Бетлій та ін.; за ред. О.М. Бородіної. – Ужгород: ІВА, 2006. – 496 с. 2. Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблема адаптації аграрного сектора економіки України : монографія / Т.О. Зінчук. – Житомир: ДВНЗ «Держ.агроекол.ун- т», 2008. – 384 с. 3. Лисситса А. Единая аграрная политика Европейского Союза – Путь становления и принципы функционирования / А. Лисситса, О. Лука, С. Кваша. – ІАМО, 2006. – 250 с. 4. Остапко Т.О. Оцінка впливу формування ЗВТ з ЄС на розвиток агро продовольчого ринку / за ред. В.О. Точиліна. – К., 2012. – С. 227-251. 5. Лідери ЄС ухвалили стратегію «Європа 2020» та зміцнили бюджетний нагляд від 10.08.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comeuroint.rada. gov.ua/komevroint/control/uk/publish/ article; jsessio nid=750E D996E72293 854653D59E3F330433?a rt_id= 51382&ca _id=45826& search_param =%D0%B7%D1%83%D1 %81%D1%82%D1%80 %D1%96%D1%87&search Publishing=1 6. Указ Президента Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /5/2015 7. Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020» – шлях до кращого майбутнього. 16.05.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ua/ ekspertna-dumka/view/article/ strategija-stalogo-rozvitku-ukrajina-2020- shljakh-do-kr-1/

Олейник Т.И., Горох A.В, Грубник Е.Ю. Стратегия «Европа 2020». Сотрудничество - залог устойчивого развития Украины и Европы. Исследовано перспективы Украины в сотрудничестве со странами Европейского Союза, ее участие в совместной политике и возможности по обеспечению разумного возрастания, что является одним из направлений стратегии «Европа 2020». Указаны особенности и проблемы реализации разумного роста в Украине и других странах Европейского Союза.

Оleynik T., Goroh A., Grubnik E. The strategy "Europe 2020". Cooperation - the key to sustainable development of Ukraine and Europe. Studied the prospects of Ukraine's cooperation with the countries of the European Union, its participation in the joint agricultural policy and the possibility to secure a reasonable increase, which is one of the directions of the strategy "Europe 2020". These features and challenges implementing smart growth in Ukraine and other countries of the European Union. Proposed direction of achieving the Millennium Development Goals and the necessity of activities aimed at cooperation of European countries in order to achieve common economic and socially beneficial results. Studied the work as of 2015, both the European Union and Ukraine in particular as examining what has been achieved can determine vectors of follow-up. European Union provides for gradual convergence and increased harmonization of policies and legislation to promote the development of agriculture and other areas. Focusing development of agrarian sector of Ukraine on the latest recognized by the European community priorities osuchasnyt principles driving the domestic economy will help strengthen suspend disadvantaged socio-ecological processes in this area. Finally, development on the basis of generally meet European standards and you can hope for targeted funding for the implementation of measures for development in Ukraine. The result of an action under this priority will accelerate the innovation potential of Europe and Ukraine, improvement in education outcomes, quality and results of educational establishments, and the use of economic and social benefits of a digital society. This policy should be implemented at regional, national and European levels

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:35