Скарбовий С.С. Напрямки зниження енергетичної залежності промислових підприємств

С.С. Скарбовий,

аспірант

Одеський національний політехнічний університет

 НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Постановка проблеми. Промислове виробництво України в теперішній час характеризується деформованою структурою, в якій високу питому вагу становлять технології енергомістких та матеріаломістких видів продукції. Тому вирішення проблем підвищення його ефективності пов’язане з суттєвим зниженням енерговитрат на виробництво одиниці продукції. Критична залежність паливно-енергетичного комплексу від постачання енергоносіїв з Росії, висока зношеність основних виробничих засобів та низький рівень екологічної безпеки підприємств обумовлюють першочергову необхідність середньо- та довгострокового прогнозування обсягів енергозбереження. Модель розвитку промисловості на засадах збереження ресурсів є, фактично, безальтернативною, тим більше, що переважна більшість показників загальнодержавних і галузевих енергетичних програм ще не досягнута. Україна має можливості підвищити власну енергетичну безпеку за умови реалізації політики енергозбереження, яка ґрунтується на системному аналізі та прогнозуванні економічної ефективності промислового виробництва [5]. Замість завдань енергозабезпечення кількісного розвитку, яким економіка України слідувала впродовж десятиріч, енергетика повинна перейти на енергозабезпечення сталого розвитку економіки, на що орієнтовані сьогодні розвинуті країни світу. Альтернативи цьому шляху немає [3].

Формулювання цілі статті. Метою статті є оцінка сучасного стану енерговикористання в промисловості та обґрунтування шляхів зниження енергетичної залежності промислових підприємств.

Бібліографічний список: 1. Бабанін О. Щодо зменшення залежності України від імпорту природного газу / О. Бабанін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/monitor/oktober08/5.htm. 2. В Україні запрацювала біогазова установка, яка щодоби виробляє 150 тис куб.м. біогазу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecotown.com.ua/news/V-Ukrayini-zapratsyuvala-biohazova-ustanovkayaka-shchodoby-vyroblyaye-150-tys-kub-m-biohazu/. 3. Енергетична стратегія України на період до 2030 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN002747.html. 4. Комплексна державна програма енергозбереження України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://max-energy-saving.info/law/54.pdf. 5. Микитенко В.В. Оцінка енергозбереження та його прогнозування у промисловості України: дисертація канд. екон. наук: 08.07.01 / НАН України; Інститут економіки / В.В. Микитенко. – К., 2003. – 19 с. 6. Миколюк О.А. Практика впровадження енергоефективних технологій на підприємствах цементної промисловості України / О.А. Миколюк, І.М. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 1. – С. 227-230. 7. Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР з наступними змінами та доповненнями [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 30. – Ст. 283. 8. Про затвердження Звіту про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у 2013 році: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 27.03.2014 № 348 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.nerc.gov.ua/?id=11196. 9. Про схвалення Концепції проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 947-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR080947.html. 10. Про схвалення Концепції проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 947-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR080947.html. 11. Хто в Україні виробляє електроенергію з біомаси [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecotown.com.ua/news/KHto-v-Ukrayinivyroblyaye-elektroenerhiyu-z-biomasy/.

Скарбовой С.С. Направления снижения энергетической зависимости промышленных предприятий. Предметом исследования выступают социально-экономические отношения по поводу использования первичных источников энергии и направления снижения энергетической зависимости на предприятиях промышленности. Достижение цели исследования обусловливает необходимость выполнения следующих задач: - проанализировать уровень тарифов на основные первичные источники энергии (природный газ и электроэнергию); - определить основные проблемы, сдерживающие внедрение энергосберегающих технологий; - определить направления снижения зависимости промышленного сектора от природного газа, импортируемого из Российской Федерации; - сравнить тарифы на традиционные и альтернативные виды топлива; - раскрыть влияние законодательной и нормативно-правовой инициативы на развитие процессов энергосбережения на предприятиях промышленности; - исследовать и охарактеризовать проекты по внедрению альтернативных видов топлива на предприятиях промышленности, нацеленных на снижение энергетической зависимости; - рассмотреть основные положения Энергетической стратегии на период до 2030 г., в плоскости развития энергопотребления сектором промышленности.

Skarbovoy S. Destinations of the decrease of the energy dependence of the industrial enterprises. The subject of research are the social and economic relations on the use of primary energy sources and the direction of reducing energy dependence on industrial enterprises. Achieving the goal of the study necessitates the following tasks: - To analyze the level of tariffs for major primary energy sources (natural gas and electricity); - Identify the main problems hindering the implementation of energy-saving technologies; - To determine the direction of the industrial sector to reduce dependence on natural gas imported from the Russian Federation; - Compare the rates for traditional and alternative fuels; - To reveal the impact of legislative and regulatory initiatives on the development of energy saving processes in industrial enterprises; - To investigate and characterize the projects on introduction of alternative fuels in industrial enterprises, aimed at reducing energy dependence; - Consider the main provisions of the Energy Strategy for the period up to 2030, in the plane of energy industry sectors. The most important results of the study are to determine the main problems hampering the development of industrial enterprises, the development of practical recommendations aimed at enhancing innovation activity in projects of energy-saving use of primary energy resources and production and replace them with alternative sources of energy. A study primarily useful for business management industries.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:31