Прозоров Р.Г. Концептуальні засади формування логістичної системи молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах

Р.Г. Прозоров,

аспірант

 Інститут тваринництва НААН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ

СИСТЕМИ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Постановка проблеми. Молочне скотарство є одним із стратегічних галузей тваринництва України, що визначає продовольчу безпеку держави, якість харчування населення та має високий експортний потенціал. Розвиток молочного скотарства займає важливе місце у формуванні продовольчої безпеки країни. В останні роки функціонування галузі молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах зазнало істотних негативних змін. Одним із напрямів підвищення ефективності виробництва є формування логістичної системи. Формування логістичної системи сільськогосподарських підприємств з виробництва продукції молочного скотарства забезпечить підвищення ефективності виробництва, залучення інвестицій та різного роду інновацій у виробництво, за рахунок вдосконалення управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками на шляху від первинного джерела сировини до кінцевого споживача готової продукції на основі системного підходу та теорії економічних компромісів для отримання синергічного результату.

Формулювання цілей статті. Теоретико-методологічне обґрунтування концептуального підходу щодо формування логістичної системи молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах.

 Бібліографічний список: 1. Аникин Б.А. Логистика: Учебник для вузов / Б.А. Аникин, В.В. Дыбская, А.А. Колобов и др.; под ред. проф. Аникина Б.А. – Изд. 3-е, перераб., доп. – М: Инфра-М, 2002. – 368 с. 2. Балобанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика / Л.В. Балобанова, А.М. Германчук // Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – К: Професіонал, 2004. – 287с. 3. Варченко О.М. Пріоритетні напрями розвитку складових розподільчої логістики агропродовольчої продукції / О.М. Варченко // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 11. – С. 62-68. 4. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність / В.Г. Герасимчук.– К.: Вища школа, 2001. –167 с. 5. Гуторов О. І. Логістика: навч. посібник / О.І. Гуторов, О.І. Лебединська, Н.В. Прозорова / Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: Міськдрук, 2011. – 322 с 6. Димарчук С. М. Логістична система управління та її взаємозв’язок з стратегією підприємства / С. М. Димарчук // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – 2000.– № 390. – С. 20–22. 7. Пономарьова Ю.В. Логістика : Навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. –192 с. 8. Ульянченко О.В. Пріоритетні напрями розвитку складових розподільчої логістики агропродовольчої продукції / О.В. Ульянченко, О.М. Сумець // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 11. – С. 57-62.

Прозоров Р.Г. Концептуальные основы формирования логистической системы молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях. В статье обоснованы принципы и этапы формирования логистической системы молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях. Определено, что одним из Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. № 2. Серія „Економічні науки” 181 направлений повышения эффективности производства является формирование логистической системы. На основании проведенных исследований, определена последовательность формирования логистической системы, которая включает ряд последовательных этапов, основными целями разработки и внедрения логистической системы предприятий молочного скотоводства являются: достижение качества продукции молочного скотоводства (при конкурентоспособном уровне затрат); своевременное обеспечение конкретного потребителя в необходимом объеме, в срок, в нужном месте.

Prozorov R. Conceptual bases of formation of the logistics system in dairy cattle agricultural enterprises. In the article the principles and stages of the logistics system in dairy cattle agricultural enterprises. It is determined that one of the ways of increasing the efficiency of production is the formation of the logistics system. Based on these studies, determined the sequence of formation of the logistics system, which includes a number of successive stages, the main objectives of the development and implementation of enterprise logistics system of dairy cattle are to achieve quality dairy cattle (at a competitive cost level); timely provision of a particular consumer to the extent necessary, in time, in the right place.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:29