Полях В.М. Особливості маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств

В.М. Полях,

аспірант

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ

СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Постановка проблеми. Вихід на міжнародні ринки не може бути успішним для аграрних товаровиробників, якщо ними не буде використаний весь інструментарій ринку та не буде врахована вся специфіка природно-кліматичних, культурних, історико-політичних і економічних особливостей агропромислового сектору України та найближчих конкурентів. В діяльності підприємств нашої країни аграрний маркетинг почав використовуватися тільки на початку 2000-х років під час завершальної фази реформування колективних сільськогосподарських підприємств [1, с. 135–136]. Тільки світовий досвід ведення господарювання, використання передових розробок науки та техніки, інноваційний підхід до ведення бізнесу з розробкою комплексної маркетингової стратегій дасть змогу виробникам сільськогосподарської продукції ефективно конкурувати на світовому ринку сільськогосподарської продукції.

Формулювання цілей статті. Дати визначення поняттю «маркетингова стратегія сільськогосподарського підприємства», виявити специфічні особливості сільського господарства, які впливають на її формування.

 Бібліографічний список: 1. Єранкін О.О. Періодизація еволюції маркетингу в АПК України та перспективи його розвитку /О. О. Єранкін // Економіка АПК. – 2008. – № 1. – С.131–140. 2. Соловйов І.О. Агромаркетинг: системна методологія, реалізація концепції: [монографія] / Соловйов І.О. – Херсон: Олди-плюс, 2008. – 344 с. 3. Нуралиев С.У. Маркетинг: учеб. для бакалавров / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – М.: Дашков И К, 2013. – 362 с. 4. Ларіна Я.С. Формування й особливості застосування маркетингових стратегій підприємствами АПК / Я.С. Ларіна // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2006. – № 97. – С. 386–389.

Полях В.Н. Особенности маркетинговой стратегии для сельскохозяйственных пердприятий. В статье сформировано определение понятия «маркетинговая стратегия» для сельскохозяйственных предприятий с учетом особенностей ведения сельского хозяйства и маркетинга аграрных предприятий.

 Poliakh V. The Peculiarities of Marketing Strategy at Agricultural Enterprises. In the article the definition of conception «marketing strategy» for agricultural enterprises taking into consideration the peculiarities to keep farming and to run marketing of agrarian enterprises has been formulated. The specific character of agrarian output and production changes the approaches to introduce theoretical bases of marketing and marketing planning in enterprises activity considerably, increases marketing set of instruments which is used in enterprise control. When joining international markets of agricultural output sale producers must follow marketing principles and elaborate long-term marketing strategies which will enable to direct effective production, selling activities and to compete with world agricultural production leaders. When elaborating marketing strategies of agricultural enterprises managers must take into consideration not only organization-economic, naturalclimatic, cultural-historic, political-legal peculiarities of markets but the peculiarities to conduct agricultural activity as well.


Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:28