Лисенко В.А. Оцінка стану економічного механізму господарювання в сільськогосподарських підприємствах Харківської області

В.А. Лисенко,

здобувач

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ

ГОСПОДАРЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Постановка проблеми. Сільське господарство України протягом останніх двадцяти років реформується. Реформи сільського господарства стали по суті національною традицією. Глибокі соціально-економічні перетворення в агропромисловому виробництві України, його перехід до ринкової економіки набули незворотного характеру. Огляд основних результатів трансформаційних процесів дозволяє зробити висновок, що проголошені цілі на сьогодні досягнуті тільки на 30-40 % [6]. В основу забезпечення ефективного розвитку підприємства, збалансованості його інтересів і стратегічної спрямованості покладено складний економічний механізм функціонування суб'єктів господарювання. Тому оцінка його стану в сучасних умовах залишається найактуальнішим завданням.

Формулювання цілей статті. Провести аналіз стану економічного механізму господарювання в сільськогосподарських підприємствах Харківської області.

 Бібліографічний список: 1. Амбросов В. Механизмы эффективного функционирования агроформирований / В. Амбросов, Т. Маренич // Экономика Украины. – 2006. – № 6. – С. 60-66. 2. Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник / М.Г.Грещак, О.М. Гребешкова, О.С. Коцюба та ін. // За ред. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с. 3. Дикань В.Л. Економічний механізм підприємства / В.Л. Дикань, І.М Писаревський. Навчальний посібник, Харків: ХФВ «Транспорт України», 2002. – 128 с. 4. Кошкалда І.В. Внутрішній економічний механізм підприємств: Конспект лекцій / Кошкалда І.В. та ін. Харківський нац. аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2008. – 188 с. 5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua. 6. Саблук П.Т. Економічний механізм АПК у ринковій системі господарювання / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 3-10. 7. Саєнко Г.В. Розвиток економічного механізму агропромислового виробництва / Г.В. Саєнко, І.М. Дмитрієвська // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2005. – № 13. – С. 45-49.

 Лысенко В.А. Оценка состояния экономического механизма хозяйствования в сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области. В статье проведен анализ состояния экономического механизма хозяйствования в сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области. Определено, что в основу обеспечения эффективного развития предприятия, сбалансированности его интересов и стратегической направленности положено сложный экономический механизм функционирования субъектов хозяйствования. Установлено, что основным элементом экономического механизма функционирования сельскохозяйственного производства на макро- и мезоуровне является ценообразование, а интегральным показателем оценки производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий является уровень рентабельности.

Lysenko V. Assessment the state of the economic mechanism of agricultural enterprises management of the Kharkiv region. The article analyzes the state of development of the economic mechanism of management of agricultural enterprises of the Kharkiv region. Determined that the basis for ensuring the effective development of the company, the balance of interests and strategic direction laid difficult economic mechanism of functioning of economic entities. It was found that the main element of the economic mechanism of functioning of agricultural production at the macro and meso level is pricing, and an integral indicator of industrial activity evaluation of agricultural enterprises is the level of profitability.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:26