Лантух А.О. Екологічні та соціальні складові сталого розвитку аграрних підприємств

А.О. Лантух,

асистент

Полтавська державна аграрна академія

ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ СКЛАДОВІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

 

Постановка проблеми. Сталий розвиток сільського господарства як головної складової економіки України передбачає забезпечення на тривалий термін збалансованого економічного зростання, покращення соціальних і екологічних параметрів його діяльності. Вирішення цих завдань передбачає необхідність нарощування обсягів виробництва якісної і конкурентоспроможної продукції, підвищення економічної ефективності виробничої діяльності аграрних підприємств, забезпечення соціальної справедливості і гарантій для трудового потенціалу, відтворення і охорону природних ресурсів галузі, зниження екодеструктивного впливу аграрного господарювання і оздоровлення навколишнього середовища. Сталий розвиток як інтеграція економічних, соціальних та екологічних цілей у діяльності аграрних підприємств є викликом сучасності. Переосмислення теорії сталого розвитку, на нашу думку, слід здійснювати з погляду екологічної та соціальної складових.

Формулювання цілі статті. Метою статті є екологічних та соціальних проблем сталого розвитку сільського господарства та суб’єктів господарювання у цій галузі. На основі дослідження запропонувати напрями забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств з використанням системи механізмів державного регулювання екологічної та соціальної складових аграрного виробництва.

Бібліографічний список: 1. Герасимчук З.В. Стимулювання сталого розвитку регіону: теорія, методологія, практика: Монографія / З.В. Герасимчук, В.Г. Поліщук. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 516 с. 2. Гуторов О.І. Економіко-екологічна оцінка сільськогосподарських земель та проблеми їх сталого використання / О.І. Гуторов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Agroin/2010_1 - 3/GUTOROV.pdf. 3. Куценко В.І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку: [монографія] / В.І. Куценко, В.П. Удовиченко; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Чернігів: Лозовий В.М., 2011. – 652 с. 4. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України / [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика]; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 40 с. 5. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / [Андерсон В.М., Андрєєва Н.М., Алимов О.М. та ін.] ; За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / ДУ «ІЕПСР НАН України», ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. – Сімферополь: ИТ «АРИАЛ», 2011. – 589 с. 6. Хвесик М. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України / М. Хвесик, І. Бистряков // Економіка України. – 2012. – № 6. – С. 4-12. 7. Хромушина Л.А. Екологізація сільського господарства як основа еколого-економічної безпеки / Л.А. Хромушина // Вісник СНАУ. – 2008. – № 1. – С. 278–283. 8. Юрчишин В.В. До проблем майбутнього вітчизняного села і селянства / В.В. Юрчишин // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 3. – С. 61–64.

Лантух А.А. Экологические и социальные составляющие устойчивого развития аграрных предприятий. Рассмотрены экологические и социальные проблемы устойчивого развития сельского хозяйства и субъектов хозяйствования в этой отрасли в контексте современных вызовов и угроз. На основе исследования предложены направления обеспечения устойчивого развития аграрных предприятий с использованием системы механизмов государственного регулирования экологической и социальной составляющих сельскохозяйственного производства.

 Lantukh A. Environmental and social components of sustainable development of agricultural enterprises. We consider environmental and social issues of sustainable development of agriculture and undertakings in this area in the context of modern challenges and threats. Based on research the areas of sustainable development of agricultural enterprises with the use of mechanisms of state regulation of environmental and social components of agricultural production.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:25