Алієв Ф.М. Теоретичні засади організації логістичних процесів розподілу та закупівлі сільськогосподарської продукції

Ф.М. Алієв,

здобувач

 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

РОЗПОДІЛУ ТА ЗАКУПІВЛІ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

 

Постановка проблеми. Трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці з початку незалежності України, можна розглядати в контексті змін від централізовано-директивної економіки до інституційної організованої системи ринкового типу. Сільське господарство України представляє собою еволюційну систему, індикатори якої відображають трансформаційні зміни, і в своєму розвитку залежать як від формування системи інститутів ринкової інфраструктури, так і від ефективності суспільного виробництва взагалі. Зберігання незадовільного стану розвитку логістичних систем на сільськогосподарських підприємствах України обумовлено наслідками загальносистемної структурно-відтворювальної кризи, посиленої трансформаційним спадом сільськогосподарського виробництва, а також неефективним вирішенням проблем радикального оновлення техніко- технологічного потенціалу. У цьому контексті дуже важливим є вивчення ринку постачання ресурсів, контроль матеріалів й готової продукції, удосконалення систем матеріально-технічного та інформаційного забезпечення підприємств на основі логістичного підходу.

Формулювання цілей статті. Визначення основних методів організації логістичних процесів розподілу та закупівлі сільськогосподарської продукції.

Бібліографічний список: 1. Гордон М.П. Функции и развитие логистики в сфере товарообращения / М.П. Гордон // Риск. 1993. – № 1. – С. 642-647. 2. Гудков В.А. Основы логистики: [учебн. для вузов] / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, С.А. Ширяев, Д.В. Гудков; [под ред. В.А. Гудкова]. – М.: Горячая линия-Телеком, 2004. – 351 с. 3. 3алманова М.Е. Закупочная и распределительная логістика / М.Е. 3алманова // Саратов: СПИ, 1992. – 83 с. 4. Кочубей Д. Оцінка ефективності функціонування логістичної системи торговельних підприємств / Д. Кочубей // Вісник Київського національного торговельно- економічного університету. – 2009. – № 4. – С. 59-66. 5. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер; [под общ. ред. В.С. Лукинского]. – СПб.: Питер, 2004. – 316 с. 7. Миротин Л.Б. Логистика для предпринимателей: [учеб. пособие] / Л.Б. Миротин, Ы.Э. Ташбаев. – М.: Инфра-М, 2003. – 252 с. 8. Осипенко С.М. Управління ефективністю логістичної діяльності підприємства на основі факторно- операційного підходу / С.М. Осипенко // Логистика: проблемы и решения. – 2013. – № 1(44). – С. 85-89. 9. Плоткин Б. К. Ведение вкоммерцию и коммерческую логістику / Б.К. Плоткин. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. – 171 с. 10. Сумець О.М. Критичний аналіз підходів до оцінки логістичної діяльності підприємств: препринт / О.М. Сумець. – Харків: КП «Міська друкарня», 2014. – 30 с.

Алиев Ф.М. Теоретические основы организации логистических процессов распределения и закупки сельскохозяйственной продукции. В статье исследованы теоретические основы организации логистических процессов распределения и закупки сельскохозяйственной продукции. Определено, что рациональность закупки является необходимым условием коммерческого успеха деятельности сельскохозяйственных предприятий. Обоснованы основные направления формирования ценовой стратегии коммерческой логистики в условиях рыночного равновесия, при которой следует учитывать временные конъюнктурные изменения, которые вносят оперативные коррективы в ценовую стратегию логистики при закупке сельскохозяйственной продукции на оптовом рынке.

Aliev F. The oretical basis for the organization of logistics processes of distribution and procurement of agricultural products. The article explores the theoretical basis for the organization of logistics processes of distribution and procurement of agricultural products. Determined that the purchase of rationality is a prerequisite for the commercial success of agricultural enterprises. The basic directions of formation of commercial pricing strategy of logistics in terms of market equilibrium in which should be considered temporary tactical changes that make operational adjustments to the pricing strategy of logistics in the procurement of agricultural products in the wholesale market.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:24