Чебанова О.П. Інвестиційний маркетинг як інноваційна послуга в економічному секторі

О.П. Чебанова,

канд. екон. наук, старш. викладач

Українська державна академія залізничного транспорту

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ПОСЛУГА

В ЕКОНОМІЧНОМУ СЕКТОРІ

 

Постановка проблеми. Порівняно недавно на українському ринку з'явилася нова інноваційна послуга для інвестиційного сектора економіки - інвестиційний маркетинг. Його мета – озброїти споживачів даного виду послуги передовими науковими, інноваційними та ринково-практичними знаннями, вміннями та навичками в галузі інвестицій. А також - про конкурентів і засобах забезпечення стійкого становища в інвестиційному секторі економіки, сприяти активізації інвестиційного процесу та піднесенню конкурентоспроможного виробничого потенціалу. Інвестиційний маркетинг потрібен, насамперед, для управління організацією та фінансуванням інвестицій у сферу реальної економіки.

Формулювання цілі статті. Інвестиційний маркетинг орієнтовано на прибуток, а його інтегрована цільова філософія полягає у виявленні та врахуванні потреб інвесторів і їх реальному втіленні у виробництві, стимулюванні попиту і просуванні товарів і послуг від виробника до споживача, успішної реалізації інвестиційних проектів і програм. Концепція інвестиційного маркетингу розглядає інвестиції як основу господарської діяльності, в окремо взятій організації. Інвестиційні проекти розглядаються тут як засоби для досягнення мети. І цілями інвестиційного маркетингу можуть виступати: максимізація прибутку, обсяг інвестицій, збільшення ринкової частки. Визначення основних теоретичних положень, методів та етапів інвестиційного маркетингу, порівняння стратегій класичного та інвестиційного маркетингу. Головною метою інвестиційного маркетингу при створенні всеохоплюючого плану є формування комунікаційного середовища між організацією та інвестором. Результатом грамотного маркетингового планування є план маркетингу, який теж буде розглянуто у статті.

Бібліографічний список: 1. Липсиц И.В. Инвестиционный проект / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. – М.: Бек, 2006– 364 с. 2. Инвестиционный консалтинг : новая индустрия российской экономики [Текст] / В. Зимин, В. Петров, А. Коланьков // Рынок ценных бумаг. – 2007. – № 4. – С. 51-57. 3. Кучин Б.Л. Инвестиционный маркетинг: монография / Б.Л. Кучин, С.П. Казков. – М.: МАТИ, 2008. 4. Стеклов В.В. Инвестиционная деятельность в условиях финансового кризиса / В.В. Стеклов // Труд и социальные отношения, 2010. – № 1. – С. 117–120. 5. Сікорака Л.А. Інвестиційні механізми регулювання економіки підприємств: сутність, структура та складові компоненти / Л.А. Сікорака // Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. – № 2 (11). – С. 217–225.

Чебанова О.П. Инвестиционный маркетинг как инновационная услуга в экономическом секторе. Социально-экономические и хозяйственные отношения, возникающие в процессе инновационной маркетинговой деятельности в сфере услуг — при разработке инновационных продуктов и технологий, диффузии и коммерциализации инноваций, в определении эффективности и результативности инновационного маркетинга и маркетинга инноваций. Целью исследования является определение теоретических аспектов методологии инновационной маркетинговой деятельности для предприятий сферы услуг. Наиболее важные результаты исследования, заключаются в раскрытии сущности понятия «инвестиционный маркетинг», что, в отличие от существующих, раскрывает его как инструмент обеспечивающий руководителей компаний надежной, достоверной, полной и своевременной бизнес-маркетинговой информацией о рынке, структуре и динамике спроса, предпочтениях корпоративных и частных инвесторов.

Chebanova O. Investment marketing as an innovative service in the economic sector. Socio-economic and economic relations arising in the process of innovative marketing activities in the service sector - the development of innovative products and technologies, diffusion and commercialization of innovations, in determining the effectiveness and efficiency of marketing innovation and marketing innovation. The aim of the study is to determine the theoretical aspects of the methodology of innovative marketing activities for service businesses. The most important results of the study is to uncover the essence of the concept of "investment marketing" that, unlike the existing ones, reveals it as a tool which provides corporate executives reliable, accurate, complete and timely business marketing information about the market structure and the dynamics of demand, corporate preferences and private investors.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:22