Копитко В.І. Регіональні особливості вдосконалення розміщення і спеціалізації сільського господарства

В.І. Копитко,

д-р екон. наук, професор

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

 імені академіка В. Лазаряна,

 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ

РОЗМІЩЕННЯ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

Постановка проблеми. Сучасна концепція розвитку регіональних АПК, зокрема аграрного сектору повинна враховувати різноманітність природних і економічних умов виробництва, реалізації продукції сільського господарства, що значною мірою визначається його територіально-галузевим поділом праці: взаємопов'язана спеціалізація окремих регіонів і природних відмінностей, що впливає на виробництво тих чи інших видів продукції, розміщення харчової та переробної промисловості, ефективність функціонування агропромислового виробництва. Територіальні особливості ґрунтових, кліматичних і економічних умов функціонування сільського господарства обумовлюють регіональні відмінності в розміщенні сільськогосподарських культур, рівні інтенсивності та ефективності сільськогосподарського виробництва, оскільки на сьогоднішній день розміщення сільськогосподарського виробництва не повною мірою відповідає вимогам раціонального використання економічних ресурсів та екологічного потенціалу.

Формулювання цілей статті. На основі дослідження існуючих систем розміщення і спеціалізації аграрного виробництва, рівнем забезпеченості країни сільськогосподарської продукцією, сировиною і продовольством пропонуються засади раціонального розміщення, поглиблення спеціалізації і посилення концентрації виробництва сільськогосподарської продукції на регіональному рівні.

Бібліографічний список: 1. Ліхван В. Визначення спеціалізації сільського господарства Харківської області / В. Ліхван, Н. Добровольська, Ю. Кандиба // Часопис соціально-економічної географії випуск 14 (1) 2013, С. 97-103. 2. Важинський Ф.А. Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій / Ф.А. Важинський, О.С. Молнар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5 (Національний лісотехнічний університет України), С. 223-228. 3. Статистичний збірник "Сільське господарство України - 2013" // Державна служба статистики України. – К., 2014. – 400 с. 4. Ільчук М.М., Зрібняк Л.Я., Мельник С.І. та ін. Організація і планування сільськогосподарського виробництва/ За редакцією М.М. Ільчука та Л.Я. Зрібняка. – Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 456 с. 5. Рунчева Н.В. Ефективність спеціалізації та концентрації виробництва у корпоративних агроформуваннях / Н.В. Рунчева // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (25) 2014 (Економіка та управління національним господарством). – С. 55-59. 6. Коваль О.А. Рентабельність як показник економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств / О.А. Коваль // Економіка. Управління. Інновації. Вип. № 1 (11), 2014. – С. 66-76. 7. Комарницький І.М. Аналіз чинників розміщення підприємств з врахуванням специфіки Західного регіону України / І.М. Комарницький, І.А. Франів // Економіка і регіон № 4 (31). – 2011. – ПолтНТУ (Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). – С. 10-15. 8. Бабко В.М. Державна підтримка сільськогосподарського виробництва як чинник забезпечення його конкурентоспроможності / В.М. Бабко // Інвестиції: практика та досвід № 7/2010 (Механізми державного управління). – С. 79- 81. 9. Балабанов Г.В., Кобзєв О.М., Семенченко Г.В Трансформація структури сільськогосподарського виробництва України: регіональний аспект. – К.: UAPP/ПАП, 2000. – 29 с. 10. Пістун М.Д. та ін. Географія агропромислових комплексів: навч. посібник / М.Д. Пістун, В.О. Гуцал, Н.І. Провотар. – К.: Либідь, 1997. – 198 с. 11. Топчієв О.Г. Суспільно- географічні дослідження: методологія, методи, методики//Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с. 12. Економіка аграрних підприємств: підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с. 13. Саблук П.Т. Аграрний сектор в умовах членства України у Світовій організації торгівлі: здобутки і перспективи Економіка АПК”, 2011. – № 3. 14. Месель-Веселяк В.Я. Стратегія розвитку аграрного сектору АПК та соціальної сфери села на період до 2020 року. Проект // В.Я. Месель-Веселяк, П.В. Щепієнко, І.В. Коновалов та ін. К.: ННЦ «ІАЕ». – 2009. – 130 с.

 Копытко В.И. Региональные особенности совершенствования размещения и специализации сельского хозяйства. Рассматриваются территориальные особенности условий ведения сельского хозяйства, которые предусматривают региональные различия в размещении сельскохозяйственных культур. На основе исследования существующих систем размещения и специализации аграрного производства, уровнем обеспеченности страны сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием используются принципы рационального размещения, углубление специализации и усиление концентрации производства сельскохозяйственной продукции на региональном уровне. Используя преимущества территориального разделения труда сделан акцент на природно-ресурсный потенциал агросектора того или иного региона и степень его использования на основе интенсификации производства, землеобеспеченности, платежеспособный спрос на продукцию, зональные типы сочетание отраслей, уровень и структуру местного потребления продовольствия, расстояние и эффективность перевозок продукции от мест производства к местам потребления. Kopytko V. Regional features of the distribution improvement and specialization of agriculture. The territorial features of agricultural conditions that cause regional differences in the distribution of crops are considered. Based on a study of the existing location and specialization of agricultural production, the level of providing country with agricultural products, raw materials and food principles of rational distribution are used, extending of specialization and increasing concentration of agricultural production at the regional level. Taking an advantage of the territorial division of labor the emphasize was made on natural resource potential agricultural sector in a given region and the extent of its use based on the intensification of production, soil providing, effective demand for products, the combination of zonal types of industries, the level and structure of local food consumption, distance and traffic efficiency products from places of production to places of consumption.

 

Завантажити в pdf




Оновлено: 9-11-2017, 20:01