Улько Є.М. Інституціональна складова економічного розвитку тваринництва на основі диференціації впливу інституцій та інститутів

Є.М. Улько,

канд. екон. наук, доцент

 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ТВАРИННИЦТВА НА ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ВПЛИВУ

ІНСТИТУЦІЙ ТА ІНСТИТУТІВ

 

 

Постановка проблеми. Неповнота врахування інституціональної складової в умовах дії сучасного економічного механізму розвитку тваринництва породила чисельну кількість бар’єрів не здатних до його цивілізованої розбудови, саме внесення змін до якого, повинна націлити на подальше динамічне зростання та сприяти сталому розвитку. Тривалий спад обсягів виробництва та перебування в збитковому становищі галузі, лише розширило коло тих проблем, які стоять перед нею. Загальні програми (Програма розвитку села до 2015 року, в якій значна увага приділялася виходу тваринництва з кризи) або такі, що зосереджувались на окремих галузях тваринництва як «Національний проект відродження скотарства» і багато інших на практиці не були в достатній мірі втілені. Відхилення відповідних індикаторів за фактом між плановими завданнями були суттєві. Цьому є багато пояснень в тому числі як суб’єктивного, так й об’єктивного характеру. Проте маючи науковий і практичний досвід функціонування тваринництва за ринкових умов, назрілим і доцільним є внесення певних змін до діючої парадигми взаємозв’язків економічних агентів у галузі тваринництва. Нові виклики, які постійно випробовують і вносять часто руйнівні за своєю формою і суттю корективи не здатні бути нівельованими без імплементації методологічних основ інституціоналізму, а значить докорінно змінити галузь, де основним вигодонабувачем повинно бути суспільство. Важливим в цьому контексті є розробка концепції, яка б доповнювала складовими елементами економічний механізм становлення і розвитку тваринництва на основі диференціації інституцій та інститутів.

Постановка завдання. Необхідність зрушення ситуації в галузі тваринництва не викликає сумніву, але без компонентного наповнення інституційним вченням не видається можливим це здійснити. Тому існуючі проблеми в контексті їх розв’язку, потребують додаткового пошуку шляхів, які з огляду на протиріччя в трактуванні і логіці використання відповідних термінів потребують уточнення ключових складових інституціональної економіки – це інституцій та інститутів, що й станове основну мету роботи.

 Бібліографічний список: 1. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирма, рынки, «отношенческая» контрактация / О.И. Уильямсон. – СПб.: Лениздат; SEV Press, 1996. – 702 с. 2. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – М.: Новое издательство, 2007. – 224 с. 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт; [пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера]. – М.: Начала, 1997. – 180 с. 4. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. (Исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и конъюнктуры) / Й.А. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с. 5. Геєць В.М. Інституційні зміни, формування громадського суспільства та передумови стабільного економічного зростання / В.М. Геєць // Інституційна політика в Україні. – Ін-т економ., прогнозув. НАН України. – К., 2000. – С. 1-7. 6. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / под ред. А.А. Гриценко. – Х.: Форт, 2008. – 928 с. 7. Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка / А.А. Чухно, П.М. Леоненко, П.І. Юхименко; за ред. акад. НАН України А.А. Чухна. – К.: Знання, 2010. – 687 с. 8. Ткач А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія / А.А. Ткач. – К.: Центр учб. літ-ри, 2007. – 304 с. 9. Васільєва Л.М. Інституціональні основи розвитку аграрного сектора економіки / Л.М. Васільева // Університетські наукові записки. – 2011. – № 4 (40). – С. 379-383. 10. Лопатинський Ю.М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади / Ю.М. Лопатинський. – Чернівці: Рута, 2006. – 344 с. 11. Малік М.Й. Інституціональні особливості розвитку і регулювання аграрного підприємництва / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, А.В. Розгон // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2010. – № 3. – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/208.pdf. 12. Шебанін В.С. Значення інституцій у забезпеченні ефективного розвитку АПК / В.С. Шебанін, О.В. Шебаніна, І.І. Червен // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Вип. № 3 (60). – 2011. – С. 3-10. 13. Шпикуляк О.Г. Концептуальні аспекти позиціонування рольових характеристик економічних інституті цій та інститутів у методології наукового дискурсу / О.Г. Шпикуляк // Зб. наук. праць Вінницького нац. аграр. ун-ту; Сер. Економ. науки. – 2012. – № 1(56). – С. 12-20. 14. Ревенко С. Інституціональне середовище формування організованого аграрного ринку / С. Ревенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Економіка. – 2013. – № 12(153). – С. 84-87. 15. Сисоєв О.В. Поняття «інститут» та «інституція»: економічний контекст / О.В. Сисоєв // Вісник Запорізького національного університету. – 2014. – № 3(23). – С. 140-149. – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv. 16. Іншаков О.В. Інституція ключ до розуміння економічних інститутів / О.В. Іншаков, Д.П. Фролов // Економічна теорія. – 2011. – № 1. –С. 52-62. 17. Грановеттер М. Экономические институты как социальные конструкты: рамки анализа / М. Грановеттер. – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecsocman.edu.ru. 18. Клімова І.М. Інституції у регулюванні експорту сільськогосподарської продукції / І.М. Клімова // АгроІнком. – 2008. – № 3-4. – С. 12-15.

Улько Е.Н. Институциональная составляющая экономического развития животноводства на основе дифференциации влияния институций и институтов. Выявлено, что под термином «институт» понимают часто неоднозначные понятия, которые несут потенциальную опасность порождения гносеологических институциональных «ловушек» при восприятии соответствующих процессов. Развито идею дифференциации понятий «институция» и «институт» с целью структурного их введение в научный оборот, положений по формированию концепции экономического развития животноводства на институциональной основе.

Ulko Y. Institutional component economic development animal husbandry based on differentiation influence of institutions and institutes. Is revealed, that the under term «institutes» refers often ambiguous concepts, which have potential danger emergence of gnosiological institutional «traps» at perception of relevant processes. Developed idea of differentiation concepts «institution» and «institute» for purpose structural their introduction into scientific circulation, provisions on formation conception of economic development animal husbandry on institutional basis.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:21