Семененко Б.А., Гаража О.П., Глива Ю.І. Управління ринковими даними земельних ділянок різного функціонального призначення на території міста

Б.А. Семененко,

 канд. екон. наук

О.П. Гаража,

 канд. екон. наук, доцент

Ю.І. Глива,

 експерт-оцінювач

 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМИ ДАНИМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА

 

Постановка проблеми. Земельна реформа змінила земельно- майнові відносини на території всіх населених пунктів, а особливо міст. Виникнення нових фіскальних інститутів (оподаткування та оренда земель) та здійснення транзакцій з землею спонукали органи державної влади та місцевого самоврядування в проведенні грошової оцінки земель, а оцінювачів – до розроблення відповідних методів оцінки, які б надавали достовірні та якісні дані. Земельно-оціночний процес охоплює широкий масив ринкових даних, які можуть використовуватися як органами влади, так і оцінювачами. Проте, створення баз ринкових даних викликає необхідність свідомого та обґрунтованого управління ними. Саме це складає проблематику даного дослідження.

Формулювання цілей статті. Розглянемо деякі науково-методичні аспекти створення комплексного підходу до управління ринковими даними на прикладі м. Суми – обласного центру північно-східної України.

 Бібліографічний список: 1. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – К.: Держбуд України, 2002. – Електронний режим доступу: http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/dbn_360_92_ua/1-1-0-116. 2. Семененко Б.А. Теоретические и практические вопросы экспертной оценки. – Сумы: Инициатива, 1998. – 128 с. 3. Семененко Б.А., Телиженко А.М., Соколов Н.А. Приватизация и оценка городских территорий. – Сумы: ИПП "Мрия- 1" ЛТД, 1999. – 250 с. 4. Семененко Б.А., Гончаренко М.І. Використання економіко-статистичних методів при оцінці земельних ділянок // Ринок землі. – 2003. – № 4-5. – С. 99-106.

Cемененко Б.А., Гаража Е.П., Глива Ю.И. Управление рыночными данными земельных участков различного функционального назначения на территории города. Земельная реформа изменила земельно-имущественные отношения в населенных пунктах, особенно в городах. Возникновение новых фискальных институтов и осуществления транзакций с землей побудили к проведению денежной оценки земель. Земельно-оценочный процесс охватывает широкий массив рыночных данных. Они могут использоваться органами власти и оценщиками. Создание баз рыночных данных вызывает необходимость сознательного и обоснованного управления ими. Это составляет проблематику данного исследования. Фактическая площадь земель м. Суми составляет 8785 га. По состоянию на 01.01.15 г. базовая стоимость 1м2 территории г.Сумы составляет 226,67 грн. Выделено 45 экономико-планировочных зон и 242 оценочных районы. Анализ земельного фонда показывает наличие всех девяти категорий земель.

Cemenenko B., Garazha Е., Glyva J. Management of market data plots of various functional purpose on the territory of the city. Land reform has changed the land-property relations in the settlements, especially in the cities. The emergence of new fiscal institutions and the implementation of the transaction with the land have led to the conduction of monetary land evaluation. Land- evaluative process covers a wide array of market data. They can be used by government and appraisers. The creation of market databases necessitates conscious and well-grounded management. These are problems of the present research.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:20