Швець О.В. Сучасна структура зайнятості населення - як наслідок ринкових трансформацій 

УДК 331.5.024.5:331.526

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-81

 

О.В. Швець канд. екон. наук, докторант

alex_shves@ukr.net

Orcid :0000-0002-8619-7371

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» (м. Херсон)

 

СУЧАСНА СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ - ЯК НАСЛІДОК РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

 

  В статті обґрунтовано зміст трансформаційних зрушень та сучасного стану структури зайнятості через призму економічних та регіональних диспропорцій, а також висвітлення основних тенденцій формування якісного трудового потенціалу працівників в умовах функціонування різних моделей розвитку економіки. Досліджено засади формування інноваційної моделі зайнятості. Проведений аналіз змісту трансформаційних зрушень в сучасній структурі зайнятості дав змогу їх систематизувати та виокремити найбільш типові риси, що характеризують сучасну сферу зайнятості: посилення глобальної конкуренції; зниження частки виробничого сектора й зростання сектора послуг; структурні зрушення в процесі переходу від сфери матеріального виробництва у сферу виробництва нематеріального знання; збільшення частки високотехнологічних виробництв, виникнення нових технологій та зміни в організації виробництва; збільшення попиту на високоосвічених, висококваліфікованих працівників, що мають високий інноваційний потенціал; поширення нестандартних форм зайнятості. Визначено типові ознаки сучасної інноваційної зайнятості. 

Ключові слова: ринок праці, зайнятість, структура зайнятості економічна активність населення, робоча сила, трудові ресурси.

 

Бібліографічний список.

 1. Онікієнко В.В. Ємельяненко Л.М.,Ткаченко Л.Г. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи: [монографія]. К.: РВПС України НАН України, 2007. 286 с.
 2. Бесчастна Д.О. Аналіз ринку праці у сучасних умовах економічних змін. Ефективна економіка. 2016. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5046.
 3. Skupskyi R.M., Melnychuk L.S., Shcherbata M.Y. Methodological aspects of labor potential use and regional demographic problems: Scientific bulletin of Polissia. Chernihiv: ChNUT, 2017. № 1 (9). Р. 103-109.
 4. Рижих В., Морозова Н.Г. Особливості структури зайнятості та проблеми якості трудового потенціалу на вітчизняному ринку праці: аспекти державного регулювання. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 3(38). С. 84-92.
 5. Санкова Л. В. Развитие занятости инновационного типа: проблеммы и перспективы. URL: http://www.rusnauka.com/12_EN_2008/Economics/31171.doc.htm.
 6. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Пер. с англ. М.: Academia, 1999. 548 с.
 7. 7.Белл Д. Социальные рамки информационного общества. Новая технократическая волна на западе. М.: Прогресс, 1986. С. 330-342.
 8. 8.Лаушкін О. М. Трансформація зайнятості в умовах нової економіки: дисертація на здобуття наукового ступ. канд. екон. наук (08.00.07). Донецький національний університет. Вінниця. 2015.  373 с.
 9. 9.Пирожков С. І. Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України. Демографія та соціальна економіка. 2004. №1-2. С. 5-20.
 10. Ruslan Mudrak, Iryna Nyzhnyk, Volodymyr Lagodiienko, Nataliia Lagodiienko Impact of Seasonal Production on the Dynamics of Prices for Meat and Dairy Products in Ukraine. TEM Journal. Volume 8, Issue 4, Pages 1159-1168.
 11. 11.Шаульська Л.В. Розвиток економіки знань як передумова трансформації сфери зайнятості. Теоретичні і прикладні проблеми моделювання сталого розвитку економічних систем : монографія / [за ред. Т. В. Орєхової]. Донецьк : Сучасний друк, 2013. С. 415-421.
 12. Мудрак Р.П., Лагодієнко В.В., Лагодієнко Н.В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. -2018, - №172(7-8), -С. 44-50. 
 13. Колот А. М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань. Україна: аспекти праці. 2007. № 4. С. 4–9.
 14. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь. За заг. ред. В. М. Гейця та ін.; НАН України. К., 2015. 336 с.
 15. Рябуха М.С. Проблеми формування та використання кадрового потенціалу в сільському господарстві / М.С. Рябуха // ЕКОНОМІКА АПК - № 10. - 2009. С. 132 - 146.
 16. Пономарьова М.С. Матеріальне стимулювання праці в економічному механізмі розвитку сільськогосподарських підприємств / М.С. Пономарьова // Автореферат. Харк.нац.аграр.ун.-т. - Харків, 2011. - 20 с.
 17. Пономарьова М.С. Значення мотивації та матеріального стимулювання праці в системі соціально-економічних відносин / Матеріали підсумкової наук.- практ. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / ХНАУ. – Харків, 2016. С 128-130
 18. Шовкун Л.B. Вплив системи управління на ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2017 - № 2. - С. 139.

 

Швец А.В. Современная структура занятости населения - как следствие рыночных трансформаций. В статье обосновано содержание трансформационных сдвигов и современного состояния структуры занятости через призму экономических и региональных диспропорций, а также освещение основных тенденций формирования качественного трудового потенциала работников в условиях функционирования различных моделей развития экономики. Исследована основы формирования инновационной модели занятости. Проведенный анализ содержания трансформационных сдвигов в современной структуре занятости позволил их систематизировать и выделить наиболее типичные черты, характеризующие современную сферу занятости: усиление глобальной конкуренции; снижение доли производственного сектора и рост сектора услуг структурные сдвиги в процессе перехода от сферы материального производства в сферу производства нематериального знания; увеличение доли высокотехнологичных производств, возникновения новых технологий и изменения в организации производства; увеличение спроса на высокообразованных, высококвалифицированных работников, имеющих высокий инновационный потенциал; распространение нестандартных форм занятости. Определены типичные признаки современной инновационной занятости.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, структура занятости экономическая активность населения, рабочая сила, трудовые ресурсы.

 

Shvets A.V. The current structure of employment of the population - as a consequence of market transformations. The article substantiates the content of transformational shifts and the current state of employment structure through the prism of economic and regional disparities, as well as highlighting the main tendencies of formation of quality labor potential of employees in the conditions of functioning of different models of economic development. The principles of formation of innovative employment model are investigated. The typical features of modern innovative employment are identified.

The analysis of the content of transformational shifts in the modern employment structure has allowed them to systematize and distinguish the most typical features that characterize the modern sphere of employment: increased global competition; decrease in the share of the manufacturing sector and growth of the service sector; structural changes in the process of transition from the sphere of material production to the sphere of production of intangible knowledge; an increase in the share of high-tech industries, the emergence of new technologies and changes in production organization; increasing demand for highly educated, highly skilled workers with high innovation potential; the proliferation of non-standard forms of employment.

Implementation of the model of interaction of local authorities, business and society in the direction of regulating the situation on regional labor markets on the basis of partnership will allow to provide: determination of criteria of effectiveness of interaction of government, business and society on the terms of partnership; forming the ideology and culture of social partnership in a broad sense; elimination of factors of socio-economic tension in society; creation of a favorable investment climate; formation of the middle class of society; raising the level of welfare of the region's population; improving production efficiency and competitiveness; promoting small and medium-sized businesses; improving the moral climate in society, overcoming corruption, ensuring law and order, restoring confidence in state institutions and civil servants; demonopolization of commodity and resource markets, creation of competitive environment; increase of labor productivity; improving the structure of human capital; raising public welfare.

Keywords: labor market, employment, employment structure economic activity of the population, labor force, labor resources.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 15:04