Чебанова О.П. Гнучкі методи управління проектами, як інструмент керування 

УДК: [658.5+339]

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-64

 

О.П. Чебанова, канд. екон. наук, доцент

n_chebanova@ukr.net

Український державний університет залізничного транспорту

 

ГНУЧКИ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, ЯК ІНСТРУМЕНТ КЕРУВАННЯ

 

  Предмет дослідження. Основні методи гнучкої системи управління проектом на підприємствах.

 Мета дослідження. На основі систематизації останніх публікацій і даних моніторингу по використанню гнучких методів управління проектами розглянуті такі аспекти - виділені особливості методів проектного управління та переваги гнучких методологій в порівнянні з використанням традиційного підходу до управління з метою подальшого успішного стратегічного розвитку підприємства. Для повного розкриття мети дослідження були вирішені ряд завдань, а саме:

- проведення аналізу та порівняння існуючих гнучких методів проектного управління;

- визначення і опис переваг і недоліків гнучких методологій в порівнянні з використанням традиційного підходу до управління проектами;

- представлені основні характеристики кожного методу, розглянуті їх особливості.

Методи дослідження. Були використані наступні методи:

- тестування компаній і отримання зворотного зв'язку, щоб оцінити результати виконаної роботи;

- аналіз вторинної інформації, щоб вивчити особливості гнучкого управління проектами і проектного управління.

Результати роботи. Дані дослідження показують, що можливо більш широке застосування методології гнучкого управління проектами в різних сферах бізнесу, де необхідно створення ефективно функціонуючої команди, для виконання локального завдання технічного, технологічного, маркетингового та інших напрямків в рамках існуючої структури управління, або в рамках реалізації комплексного проекту. Переваги гнучких підходів полягають в швидкості розробки нових продуктів і більш точним виконанням вимог замовників, при цьому керівник може використовувати неформальний підхід до управління, мінімізувавши адміністрування.

Сфера застосування результатів Отримані результати можуть бути використані як одна з пропозицій при організації управлінської діяльності на підприємствах України.

Ключові слова: Управління проектами, Scrum, APF, Waterfall, Six Sigma, гнучкі методи управління проектами, Agile, аналіз, порівняння, проектна діяльність, модель управління, інструменти керування.

 

Бібліографічний список.

  1. Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи / В. М. Геєць // Економіка і прогнозування. - 2016. - № 1. - С. 7-22.
  2. Тебекин А.В. Эволюция методов управления проектами: мировой опыт и перспективы развития // Российское предпринимательство. 2017. №24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-metodov-upravleniya-proektami-mirovoy-opyt-i-perspektivy-razvitiya.
  3. Ткаченко И.Н., Сивокоз К.К. Использование гибких технологий Agile и Scrum для управления стейкхолдерами проектов // Управленец. 2017. №4 (68). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-gibkih-tehnologiy-agile-i-scrum-dlya-upravleniya-steykholderami-proektov.
  4. Zwikael O., Chih Y. Y., Meredith J. R. Project benefit management: Setting effective target benefits //International Journal of Project Management. – 2018. – Т. 36. – №. 4. – С. 650-658.
  5. Turner R., Ledwith A. Project Management in Small to Medium‐Sized Enterprises: Fitting the Practices to the Needs of the Firm to Deliver Benefit //Journal of Small Business Management. – 2018. – Т. 56. – №. 3. – С. 475-493.
  6. Stettina C. J. et al. Gaming for agility: using serious games to enable agile project & portfolio management capabilities in practice //2018 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). – IEEE, 2018. – С. 1-9.
  7. Fossum K. R. et al. A project management issue of new technology developments: A case study on lack of human factors’ attention in human–robot interaction //Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability. – 2018. – Т. 232. – №. 2. – С. 164-173.
  8. Пономарьова М.С., Бондаренко А.С. Управління командою як критерій підвищення конкурентостійкості підприємств / Науково-практична конференція Національної академії Національної гвардії України 29 листопада 2017 року м. Харків С. 145-147.
  9. Пономарьова М.С., Кривошея Є.В. Сутність змін у природі та у відкритих соціально- економічних системах їх взаємозв’язок / Науково-практична конференція Національної академії Національної гвардії України 29 листопада 2017 року м. Харків. С. 147-149.
  10. Пономарьова М.С. Маркетинг проекту / Управління проектами: навч. посібник / за ред. О.В Ульянченка та П.Ф. Цигікала. – Xарків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. С.183-205. - 522 с.

 

Чебанова О.П. Гибкие методы управления проектами как инструмент управления. Предмет исследования. Основные методы гибкой системы управления проектом на предприятиях. На основе систематизации последних публикаций и данных мониторинга по использованию гибких методов управления проектами рассмотрены такие аспекты – выделены особенности методов проектного управления и преимущества гибких методологий в сравнении с использованием традиционного подхода к управлению с целью дальнейшего успешного стратегического развития предприятия. Для полного раскрытия цели исследования были решены ряд задач, а именно: проведения анализа и сравнения существующих гибких методов проектного управления; определение и описание преимуществ и недостатков гибких методологий в сравнении с использованием традиционного подхода к управлению проектами; представлены основные характеристики каждого метода, рассмотрены их особенности.

Методы исследования. Были использованы следующие методы: тестирование компаний и получение обратной связи, чтобы оценить результаты проделанной работы; анализ вторичной информации, чтобы изучить особенности гибкого управления проектами и проектному управления.

Результаты работы Данные исследования показывают, что возможно более широкое применение методологии гибкого управления проектами в различных сферах бизнеса, где необходимо создание эффективно функционирующей команды, для выполнения локальной задачи технического, технологического, маркетингового и других направлений в рамках существующей структуры управления, либо в рамках реализации комплексного проекта. Преимущества гибких подходов заключаются в скорости разработки новых продуктов и более точным выполнением требований заказчиков, при этом руководитель может использовать неформальный подход к управлению, минимизировав администрирование.

Сфера применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы как одно из предложений при организации управленческой деятельности на предприятиях Украины.

Ключевые слова: Управление проектами, Scrum, APF, Waterfall, Six Sigma, гибкие методы управления проектами, Agile, анализ, сравнение, проектная деятельность, модель управления, инструменты управления.

 

Chebanova O.P. Flexible methods of project management as a management tool. Subject of study. The main methods of a flexible project management system in enterprises. Based on the systematization of recent publications and monitoring data on the use of flexible project management methods, such aspects are considered - the features of project management methods and the advantages of flexible methodologies are compared with the use of the traditional management approach with a view to further successful strategic development of the enterprise. To fully disclose the objectives of the study, a number of tasks were solved, namely: analysis and comparison of existing flexible methods of project management; definition and description of the advantages and disadvantages of flexible methodologies in comparison with the use of the traditional approach to project management; the main characteristics of each method are presented, their features are considered.

Research methods. The following methods were used: testing companies and receiving feedback in order to evaluate the results of the work done; analysis of secondary information to study the features of flexible project management and project management.

Results of the work.  These studies show that a wider application of the methodology of flexible project management in various business areas where it is necessary to create an efficiently functioning team to fulfill the local task of technical, technological, marketing and other areas within the existing management structure, or within the framework of an integrated project. The advantages of flexible approaches are the speed of new product development and more accurate fulfillment of customer requirements, while the head can use an informal approach to management, minimizing administration.

Sphere application of the results. The results can be used as one of the proposals for the organization of management activities at enterprises of Ukraine.

Key words: Project Management, Scrum, APF, Waterfall, Six Sigma, flexible project management methods, Agile, analysis, comparison, project activities, management model, management tools.

 

 


:  Анотація (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 15:00