Турленко Н.В. Індикатори розвитку регіональної агросфери в управлінні розвитком її інвестиційної діяльності 

УДК339.168.6:338.47

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-51

 

Н.В. Турленко, канд. екон. наук, докторант

orcid : 0000-0001-6826-8546

turlenko_nata@ukr.net

Одеська національна академія харчових технологій

 

Індикатори розвитку регіональної агросфери в управлінні розвитком її інвестиційної діяльності

 

  В статті обґрунтовано аспектів до визначення впливу індикаторів розвитку регіональної агросфери і їх ролі в управлінні інвестиційною діяльністю.  Ефективне управління розвитком інвестиційної діяльності у агросфері регіону вимагає укрупнення та узагальнення окремих індикаторів, що характеризують агросферу у регіонах та районах, у вигляді результуючих індикаторів. Формування узагальнюючої оцінки відбувається зазвичай шляхом отримання рейтингового показника, який дає змогу оцінювати інвестиційний процес у агросфері у різних аспектах та дозволяє здійснити порівняльне оцінювання регіонів та районів. Склад конкретних оціночних індикаторів, які характеризують різні аспекти розвитку агросфери, може варіюватися залежно від завдань дослідження.

Запропоновано методичний підхід до інтегральної рейтингової оцінки агросфери у адміністративних районах області, що базується на визначенні відхилень окремих значень індикаторів, від еталонних (гіпотетичних або реально досягнутих найвищих значень), які всебічно характеризують стан розвитку агросфери у адміністративних районах.

Ключові слова: індикатори розвитку, структурні трансформації, залучення інвестицій, агросфера регіону, сільськогосподарське виробництво,  регіональний розвиток.

 

Бібліографічний список.

 1. Лещук Г.В. Методики оцінки ефективності інвестиційних проектів / Г.В. Лещук // Економічний простір. – 2009. – №23/9. – С. 26–34.
 2.  2.Резнік Н.П. Організаційно-економічний механізм інвестування АПК : монографія / Н.П. Резнік: Умань. – Сочінський, 2011. – 315 с. 
 3. Саблук П.Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. – 2011. – №5. – С. 3–16.
 4. Пономарьова М.С. Аналіз ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств / М.С. Пономарьова, Н.Ю. Муха // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2015. - № 5. С. 123 - 129. - 299 с
 5. Лагодієнко В.В. Напрями управління інвестиційними та інноваційними процесами в АПК / В.В. Лагодієнко // Таврійський науковий вісник: [ зб. наук. праць ХДАУ ]. – Херсон: Айлант. – 2006. – Вип.46. – С. 151-155.
 6. Пономарьова М.С. Економічні та правові важелі підприємництва як складника ефективного розвитку агробізнесу / М.С. Пономарьова, Л.В. Шовкун, О.М. Савельєва // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2015. - № 1. C. 227-236. - 257 с.
 7. Ужва А. М. Кластеризація як ефективний інструмент управління розвитком регіонального аграрного бізнесу // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Випуск 19, частина 2. С. 110–113.
 8. Пономарьова М.С. Конкурентостійкість сільськогосподарськиих підприємств як запорука стратегічного економічного розвитку / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2016. - № 1. C. 285 - 295. - 398 с.
 9. Лагодієнко В.В. Концептуальна модель розвитку регіонального агропромислового виробництва / В.В. Лагодієнко // Глобальні та національні проблеми економіки. –2015. –№ 8. – С. 1259-1262.
 10. Пономарьова М.С. Умови регулювання вертикально інтегрованих підприємницьких структур агробізнесу: макро-, мезо-, мікро-рівні / М.С. Пономарьова, О.В. Аксьонова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки» : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2019. – №3. – С. 391-401
 11. Стегней М.І., Іртищева І.О., Бошинда І.М. Організаційно-економічні засади розвитку малого бізнесу Карпатського району// Вісник ХНАУ ім.В.В. Докучаєва. Серія " Економічні науки" : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ, 2019. - № 1. - С. 261.
 12. Судомир C.М. Формування результативної системи управління ризиками соціально-економічних систем // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2018 - № 1. - С. 149.
 13. Іртищева І.О. Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів в умовах децентралізації / І.О. Іртищева [та ін.] // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки» : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2019. – №3. – С. 173-183
 14. Пономарьова М.С. Основні соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку села і сільських територій / М.С. Пономарьова, Н.В. Вовк // Міжнародна науково-практичній конференції економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери. -Х.: 19 лютого 2016 р. С. 227-229. - 348 с.

 

Турленко Н.В. Индикаторы развития региональной агросферы в управлении развитием ее инвестиционной деятельности. В статье обоснованы аспекты к определению влияния индикаторов развития региональной агросферы и их роли в управлении инвестиционной деятельностью. Эффективное управление развитием инвестиционной деятельности в агросферы региона требует укрупнения и обобщения отдельных индикаторов, характеризующих агросферу в регионах и районах, в виде результирующих индикаторов. Формирование обобщающей оценки происходит обычно путем получения рейтингового показателя, который позволяет оценивать инвестиционный процесс в агросфере в различных аспектах и ​​позволяет осуществить сравнительную оценку регионов и районов. Состав конкретных оценочных индикаторов, характеризующих различные аспекты развития агросферы, может варьироваться в зависимости от задач исследования. Предложен методический подход к интегральной рейтинговой оценки агросферы в административных районах области, основанный на определении отклонений отдельных значений индикаторов, от эталонных (гипотетических или реально достигнутых высоких значений), которые всесторонне характеризуют состояние развития агросферы в административных районах.

Ключевые слова: индикаторы развития, структурные трансформации, привлечения инвестиций, агросфера региона, сельскохозяйственное производство, региональное развитие.

 

Turlenko N. Indicators of regional agrosphere development in managing the development of its investment activity. The article substantiates aspects to determine the influence of indicators of the development of the regional agrosphere and their role in the management of investment activities. Effective management of the development of investment activities in the agro-sphere of the region requires the consolidation and generalization of individual indicators characterizing the agro-sphere in the regions and regions, in the form of result indicators. Generalizing the assessment is usually done by obtaining a rating that allows you to evaluate the investment process in the agro-sphere in various aspects and allows a comparative assessment of regions and regions. The composition of specific evaluation indicators that characterize different aspects of agrosphere development may vary depending on the objectives of the study.

A methodological approach to the integrated rating of the agrosphere in the administrative districts of the region is proposed, based on the determination of deviations of individual values of the indicators from the reference (hypothetical or realistically achieved highest values), which comprehensively characterize the state of development of the agrosphere in the administrative areas.

Monitoring and control of the development of the agrosphere should include a set of methodological tools: comprehensive system analysis of the state of the agrosphere in the region, analysis and assessment of the level of development of agricultural production in the region and administrative areas ("growth points" and "bottlenecks"), system diagnostics (identification of factors of influence, determination dynamics and forecasting of development), necessary for the development, substantiation and decision-making of management decisions on the implementation of agrosphere development programs in the region and administrative regions.

The largest influence on the value of the agricultural production volume index in the Odessa region is due to the state of development of the grain industry. When making predictive calculations on the state of the agrosphere in the Odessa region and determining specific directions for the further development of regional agricultural production should take into account the most important managed factors, which largely determine the yield of cereals and the dynamics of agricultural production volume crops in arable land).

Keywords: development indicators, structural transformations, investment attraction, agrosphere of the region, agricultural production, regional development.

 

 

 
:  Анотація (завант.: 0)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 14:58