Назарова Г.В., Дибач І.Л. Інноваційні процеси на ринку освітніх послуг

УДК 331.52:378.1

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-324

 

Г.В. Назарова, д-р екон. наук, професор

gnazarova.ua@gmail.com

0000-0003-4893-5406

Харківський національний економічний університет

імені Семена Кузнеця

І.Л. Дибач, канд. екон. наук, доцент

inna.leonidivna@gmail.com

0000-0003-4237-8709

Національний університет кораблебудування

імені адмірала С. О. Макарова

 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

 

  У статті узагальнено основні чинники інноваційних процесів на ринку освітніх послуг в Україні, якими є: науково-технологічні, економічні, соціокультурні, демографічні, глобалізаційні та політичні. Проведено аналіз поведінки суб’єктів освітнього процесу в умовах інноваційних процесів на ринку освітніх послуг. За результатами аналізу запропонована схема покращення функціонування ринку освітніх послуг враховуючи інтереси роботодавців у підготовці майбутніх фахівці, кількісні і якісні потреб ринку праці. В основу запропонованої схеми закладено цикл Шухарта-Деминга, який складається з чотирьох головних складових «Плануй – Виконуй – Перевіряй – Коригуй».

Ключові слова: інноваційні процеси, ринок освітніх послуг, трудовий потенціал, NEET-молодь, навчання протягом життя, цикл Шухарта-Деминга.

 

Бібліографічний список.

 1. Аналітичний звіт Trade Schools Colleges Universities. URL: https://www.trade-schools.net/articles/best-careers-for-the-future?fbclid=IwAR2yo QnpMKnlRvcjdiWz_-I3iXAwoLXd9wrtazowA-LNbei1KyRe2isGMvg.
 2. Бараник З. П., Кикош Ю. В. Необхідність взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. С. 115–120.
 3. Гринькевич О. Прогнозування попиту на ринку освітніх послуг в Україні (на прикладі обсягів вступу у ВНЗ України). Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. №2. С. 83–89.
 4. Грищенко І.М. Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти : [монографія]. Київ: Педагогічна думка, 2012. 87 c.
 5. Злупко Л. А. Зайнятість в умовах формування інноваційної економіки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки». Львів, 2010. 20 с.
 6. Колот А. М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань. Україна: аспекти праці. 2007. № 4. С. 4–9.
 7. Кучерова В. В. Формирование рынка образовательных услуг в условиях модернизации высшей школы: дис ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Кучерова Валерия Владимировна. Москва, 2015. 209 с.
 8. Лісогор Л. С. Підготовка конкурентоспроможних фахівців системою вищої освіти: проблеми та перспективи. Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. 2017. № 4(1). С. 48-54.
 9. Маркова Н. С., Дем’яненко А. А. Роль освіти у формуванні сталого людського розвитку. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 30-31 березня 2017 року. Харків: Видавець ФОП Панов А. М. С.242-245.
 10. Назарова Г. В. Трансформація соціально-трудових відносин в умовах цифрової економіки. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2018/31177/Sz_19-2.pdf?sequence=1.
 11. Профорієнтаційне опитування абітурієнтів-2018. URL: https://nau.edu.ua/ua/news/1/1/proforientatsiyne-opituvannya-abiturientiv-2018.html.
 12. Рынок труда в 2020: мониторинг работников, Hewlett-Packard. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/01/15/655668/
 13. Саєнко О. О. Дослідження поведінки споживачів на ринку послуг вищої освіти. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». 2012. № 2. С. 266–271.
 14. Семикіна М. В., Петіна О. М., Гончарова Н. В. Трансформація зайнятості і проблеми реалізації конкурентних переваг молоді на ринку праці. Інноваційна економіка. 2015. № 3 (58). С. 165–172.
 15. Статистичні дані Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 16. Стадний Є. Українські студенти за кордоном: факти та стереотипи. CEDOS. 2019. URL: https://cedos.org.ua/uk/pages/zvit-za-rezultatamy-diialnosti-analitychnoho-tsentru-cedos-u-2018-rotsi.
 17. Фурастьє Ж. Технический прогресс и капитализм с 1700 по 2100 год. Какое будущее ожидает человечество? Прага: «Мир и социализм», 1964. С.157–159.

 

Г.В. Назарова, И.Л. Дыбач. Инновационные процессы на рынке образовательных услуг. В статье обобщены основные факторы инновационных процессов на рынке образовательных услуг в Украине, которыми являются: научно-технологические, экономические, социокультурные, демографические, глобализационные и политические. Проведен анализ поведения субъектов образовательного процесса в условиях инновационных процессов на рынке образовательных услуг. По результатам анализа предложена схема улучшения функционирования рынка образовательных услуг учитывая интересы работодателей в подготовке будущих специалисты, количественные и качественные потребностей рынка труда. В основу предложенной схемы заложен цикл Шухарта-Деминга, который состоит из четырех главных составляющих «Планируй – Выполняй – Проверяй – Корректируй».

Ключевые слова: инновационные процессы, рынок образовательных услуг, трудовой потенциал, NEET-молодежь, обучение в течение жизни, цикл Шухарта-Деминга.

 

G.V. Nazarova, I.L. Dybach. Innovative processes in the education market. The article summarizes the main factors of innovative processes in the market of educational services in Ukraine. They are: scientific and technological, economic, socio-cultural, demographic, globalization and political. The behavior of the economic agents of the educational process in the conditions of innovative processes in the market of educational services and transformations in the labor market in Ukraine is analyzed. According to the results of the analysis, a scheme for improving the quality of the functioning of the educational services market is proposed, taking into account the imbalance of the professional qualification structure of the workforce and the interests of employers in training future specialists in the labor market.

The proposed scheme is based on the Schuhart-Deming cycle, which consists of the four main components of «Plan – Do – Check – Act», which allows for feedback control. This cycle takes into account the sequence of steps, the implementation of which will ensure the integrity of the quality of the functioning of the educational services market. The first stage of «Plan» involves formulating the goals and objectives of specialist training, taking into account the approved higher education standards, labor market demands, needs and interests of the main subjects of the educational process. The implementation of the «Do» stage is based on the development of a system of identification, monitoring and forecasting of labor demand and supply of occupations in the labor market of young people in the professional qualification section; also developing an information system as well as improving the system of vocational guidance for the population as a whole and for young people, in particular, on the labor demand for occupations in the youth labor market. The «Check» stage provides for the monitoring of graduates' employment and the length of the transition from education to work (including NEET youth). The «Act» stage involves taking measures to continuously improve the development of educational services.

Keywords: innovation processes, educational services market, employment potential, NEET youth, lifelong learning, Schuhart-Deming cycle.

 

 
:  Анотація (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 15:55