Машканцева С.О. Державно-приватне партнерство як механізм фінансування транспортної галузі регіону 

УДК 354 :338.1

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-33

 

С.О. Машканцева, канд. екон. наук, доцент

доцент кафедри економічної теорії і підприємництва

на морському транспорті

maskantseva@ukr.net

Orcid  0000-0002-3936-9812

Національного університету «Одеська морська академія»

 

 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ

 

  Світовою тенденцією у розвитку транспортної галузі є тісна взаємодія держави та приватного бізнесу. Формування інвестиційно-привабливого середовища розвитку транспортної галузі регіону здійснюється за допомогою ефективного механізму державно-приватного партнерства. У статті проаналізовано механізми державно-приватного партнерства: контракти, договори оренди та лізингу, концесійні угоди, угоди про розподіл продукції, спільні підприємства, контракти життєвого циклу. Запропоновано використовувати концесійний механізм державно-приватного партнерства в морських портах, який передбачає формування мультимодальних транспортно-логістичних центрів на основі морських торговельних портів України. Визначено, що реалізація державно-приватного партнерства в транспортній галузі на регіональному рівні має здійснюватися через фінансове забезпечення з місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування повинні отримати можливість приймати рішення, щодо реалізації проектів державно-приватного партнерства.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; транспортна галузь; регіон; фінансування; морські порти транспортна галузь;  глобалізація; управління; логістика.

 

Бібліографічний список.

 1. Бондар Н.М. Світовий досвід державно-приватного партнерства у транспортній галузі // Ефективна економіка. 2010. № 6. С. 28-35 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=241.
 2. Закон України «Про морські порти України» від 17. 05. 2012 р. № 4709-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4709-17.
 3. Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404-VI. URL: https://kodeksy.com.ua/pro_derzhavno-privatne_partnerstvo.htm.
 4. Корнійко Я.Р. Застосування державно-приватного партнерства при формуванні мультимодального транспортно-логістичного центру. Socio-economic aspects of economics and management: collection of scientific articles published on the results of the International scientific and practican conference (24.01.2015 р.). Vol. 1. Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. P. 183–185.
 5. Лагодієнко В.В. Логістика по-японськи: підвищення ефективності діяльності підприємств / В.В. Лагодієнко, О.В. Корнієцький // Культура народов Причерноморья.- 2014.- №275.- С. 207-210.
 6. Лагодиенко В.В. Понятие сущности и функций управления в логистических системах / В.В. Лагодиенко, А.В. Корниецкий // Балтийский гуманитарный журнал.- 2014.- №4(9).-С. 145-147.
 7. Про затвердження Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року № 430-р. від 30.05.2018 р. URL: www.kmu.ua.
 8. Ляшенко О. Транспорт як об’єкт державного регулювання // Актуальні проблеми державного управління. 2012. Вип. 4. С. 105-107.
 9. Пономарьова М.С. Маркетинг проекту / Управління проектами: навч. посібник / за ред. О.В Ульянченка та П.Ф. Цигікала. – Xарків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. С.183-205. - 522 с.
 10. Private Participation in infrastructure Projects Database // The World Bank Group — The Pablic-Private infrastructure. Advisory Facility July 2008. http://ppi.Wordbank.org
 11. Пономарьова М.С. Умови регулювання вертикально інтегрованих підприємницьких структур агробізнесу: макро-, мезо-, мікро-рівні / М.С. Пономарьова, О.В. Аксьонова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки» : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2019. – №3. – С. 391-401

 

Машканцева С.А. Государственно-частное партнерство как механизм финансирования транспортной отрасли региона. Мировой тенденцией в развитии транспортной отрасли является тесное взаимодействие государства и частного бизнеса. Формирование инвестиционно-привлекательного среды развития транспортной отрасли региона осуществляется с помощью эффективного механизма государственно-частного партнерства. В статье проанализированы механизмы государственно-частного партнерства: контракты, договоры аренды и лизинга, концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции, совместные предприятия, контракты жизненного цикла. Предложено использовать концессионный механизм государственно-частного партнерства в морских портах, предусматривающий формирование мультимодальных транспортно-логистических центров на основе морских торговых портов Украины. Определено, что реализация государственно-частного партнерства в транспортной отрасли на региональном уровне должно осуществляться через финансовое обеспечение из местных бюджетов. Органы местного самоуправления должны получить возможность принимать решение относительно реализации проектов государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; транспортная отрасль; регион; финансирования; морские порты транспортная отрасль; глобализация; управления; логистика.

 

Mashkantseva S. Public-private partnership as a mechanism for financing the region's transport industry. The global trend in the development of the transport industry is the close interaction between the state and private business. The creation of an investment-attractive environment for the development of the transport sector of the region is carried out through an effective mechanism of public-private partnership. The article analyzes the mechanisms of public-private partnership: contracts, leases and leases, concession agreements, product sharing agreements, joint ventures, life-cycle contracts.

It is proposed to use the concession mechanism of public-private partnership in seaports, which provides for the formation of multimodal transport and logistics centers based on the seaports of Ukraine.

The financial support of the transport industry at the national and regional levels is unsustainable, which necessitates the introduction of fundamental changes. The introduction of a public-private partnership mechanism will contribute to the financial support of the transport industry. It is necessary to increase the efficiency and competitiveness of the transport sector, improve the legal mechanism of public-private partnerships, strengthen the interaction between the public and private sectors, public authorities and local self-government bodies.

It is determined that the implementation of public-private partnership in the transport sector at the regional level should be implemented through financial support from local budgets. Local self-government bodies should be given the opportunity to make decisions regarding the implementation of public-private partnership projects. Collaboration with private partners will be key in the development of multimodal seaport-based transport and logistics centers and will lead to active financing of such projects in Ukraine, since the need for private sector involvement is a determining factor in the rapid and efficient development of seaports.

Keywords: public-private partnership; transport industry; region; financing; seaports transport industry; globalization; management; logistics.

 

 
:  Анотація (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 14:55