Шарко І.О., Ярута М.Ю. Інноваційність національної системи землекористування 

УДК 330.341: 332.33

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-314

 

І.О. Шарко, канд. екон. наук, доцент

ishemetova@ukr.net

ORCID 0000-0003-3875-2323/

М.Ю. Ярута, аспірант[1]

marina_yaruta@ukr.net

ORCID 0000-0001-8302-3838.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ІННОВАЦІЙНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

 

  У статті висвітлено положення щодо того, що землеустрій є потужним інноваційним економічним потенціалом нашої країни, та являє собою набір правил і дій, що мають на меті забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського землекористування. Указано, що інноваційність землеустрою полягає в нормуванні відносин між органами державної влади, місцевого самоврядування та самоуправління, суб’єктами господарювання на землі. Доведено, що проекти землеустрою – обов’язкова умова ведення господарювання на землі.

Ключові слова: земельні відносини, землекористування, землеустрій, проекти контурно-меліоративної організації території, інноваційний характер, схеми землеустрою, проекти землеустрою.

 

Бібліографічний список.

 1. Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» від 13.04.2020р. URL: https://rada.gov.ua/news/Novyny/191886.html.
 2. Бабміндра Д.С., Єлефтеріаді Т. Значення землеустрою та оцінки земель у вирішенні проблеми раціонального їх використання та охорони. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства УААН». 2007. Спец. вип. С. 67–71.
 3. Волков С.М. Землеустройство: учеб. для студентов высш. учеб. заведений по землеустроительным специальностям. Т. 1: Теоретические основы землеустройства. Москва: Колос, 2001. 496 с.
 4. Гуторов О.І. Проблеми сталого землекористування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика: монографія. Харків: «Едена», 2010. 405 с.
 5. Добряк Д.С. Проблеми сучасного землеустрою. Землевпорядний вісник. № 1. 2012. С. 30–34.
 6. Мартин А.Г., Шевченко О.В. Землеустрій сільських територій як передумова збереження агроландшафтів. Збалансоване природокористування. № 2. 2014. С. 102–106.
 7. Третяк А.М., Третяк Н.А. Сучасний землеустрій в Україні: поняття, сутність, тенденції розвитку. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 3. С. 3–11.
 8. Войтенко С.П., Володін М.О. Аналіз витоків землеустрою і чинники формування сучасного землевпорядкування. Землевпорядна наука, виробництво і освіта XXI століття: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ: Ін-т землеустрою УААН. 2001. С. 87–92.
 9. Довідник із землеустрою / за ред. Л. Я Новаковського. 4-те вид., переробл. і доп. Київ: Аграр. наука. 2015. 492 с.
 10. Грещук Г.І. Сутність землеустрою та землевпорядкування: концептуальний підхід. Агросвіт. № 23. 2016. С. 24–27.
 11. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858 зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15.
 12. Лазарєва О.В. Методологічні аспекти формування інноваційної моделі землекористування. Збалансоване природокористування: наук.-практ. журн. Представлений у міжнародних та науково метричних базах Index Copernicus, Research Bible, РИНЦ. № 2. 2014. С. 110–114.
 13. З 1 травня вся документація із землеустрою погоджується територіальними органами Держгеокадастру за принципом екстериторіальності. URL: http://khersonska.land.gov.ua/z-1-travnia-vsia-dokumentatsiia-iz-zemleustroiu-pohodzhuietsia-terytorialnymy-orhanamy-derzhheokadastru-za-pryntsypom-eksterytorialnosti/.
 14. Моніторинг земельних відносин в Україні: 2016-2017 рр. Статистичний щорічник. URL: http://www.kse.org.ua/download.php? downloadid=1081.
 15. Проект «Барометр земельної реформи: інформаційна та адвокасі кампанія». URL: http://www.ier.com.ua/ua/land_reform_barometer.
 16. Пономарёва М.С. Пути усовершенствования земельного маркетинга как приоритетной составляющей механизма земельного менеджмента в контексте развития рыночного землепользования / М.С. Пономарьова, И.С. Должикова // Инновационные технологии и технические средства для АПК: материалы международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов (Воронеж, 26-27 ноября). – Ч VI. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2015. С.3-7.
 17. Гуторов О.І. Орендні відносини – як гнучкий інструмент землегосподарювання в період становлення ринку землі в Україні / О.І.Гуторов, М.Ю. Ярута // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 4. – С. 81–85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vsna_ekon_2017_4_17

 

Шарко И.А., Ярута М.Ю. Инновационность национальной системы землепользования. В статье освещены положения о том, что землеустройстве является мощным инновационным экономическим потенциалом нашей страны, и представляет собой набор правил и действий, имеющих целью обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного землепользования. Указано, что инновационность землеустройства заключается в нормировании отношений между органами государственной власти, местного самоуправления и самоуправления, субъектами хозяйствования на земле. Доказано, что проекты землеустройства - обязательное условие ведения хозяйствования на земле.

Ключевые слова: земельные отношения, землепользования, землеустройство, проекты контурно-мелиоративной организации территории, инновационный характер, схемы землеустройства, проекты землеустройства.

 

I.O. Sharko, M.Yu. Yaruta. Innovation of the national land use system. The article reveals that the innovations of the national land use system at the present stage of land relations development in Ukraine is realized through land management, which combines the theoretical and practical aspects of cost-effective and rational land management. It is noted that the basis for the innovative development of the competitive agricultural land use in both domestic and foreign markets is an integral part of the land use management system; the strategic plan for its modernization is the territorial organization of the areas.

At the same time, the land management projects are a scientific prerequisite for a limited land use regime, which aims to stop the degradation of soil cover and protect the vulnerable infrastructure, people, animals, etc. in the process of economic activity on the land; it ensures the adaptation of the agricultural crops system to quality parameters of the soil cover and creates the favourable conditions for the development of the entrepreneurial activity on the land.

It is proved that the discovery of Ukraine was the approval of another innovative tool, namely the monitoring of land relations at the legislative level. The invention of an innovative way to conduct regular monitoring of the implementation of land reform and identify the hidden problems of the process in Ukraine is implemented through the project “Barometer of land reform: information and advocacy campaign”.

Ensuring the sustainable development of society involves a broader approach than the traditional economic mechanism of development. It is necessary to develop the innovative forms of land management taking into account the ecological restrictions on land use in the context of the balanced spatial socio-economic development.

Key words: land relations, land use, land management, projects of contour and land-reclamation organization of the territory, innovative character, land management schemes, land management projects.

 


:  Анотація (завант.: 7)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 15:54