Іртищева І.О., Тубальцева Н.П., Сіренко І.В., Селіванов Є.О., Шарова Є.В. Макроекономічні аспекти розвитку індустрії туризму в Україні та особливості їх регулювання 

УДК 338.486 (477)

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-302

 

І.О. Іртищева, д-р екон. наук, професор

orcid.org/0000-0002-7025-9857

innauamd@gmail.com

Н.П. Тубальцева, канд. екон. наук

І.В. Сіренко, канд. екон. наук

Є.О. Селіванов, студент

Є.В. Шарова,  студент

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ

 

  Визначено, що туризм являється прибутковою сферою будь якої національної економіки. Обґрунтовано, що Україна об’єктивно має всі передумови для інтенсивного розвитку різних направлень туристичної діяльності. Показано, що територіальна концентрація туристичних підприємств відбиває структуру попиту і залежить від добробуту населення регіону. Приведено статистичні дані як туристичних потоків через кордон України, так і світових лідерів за рівнем витрат на закордонні туристичні подорожі. Доведено, що стан транспортної інфраструктури більшості туристичних територій характеризується як незадовільний. Визначено загальний перелік проблем, які необхідно вирішувати для розвитку індустрії туризму в Україні. Запропоновано  системні пропозиції щодо економічного розвитку цієї галузі.

Ключові слова; туризм, туристична галузь, туристичний потік, транспортна інфраструктура.

 

Бібліографічний список.

 1. Irtysheva I.O., Stroiko T.V., Yatsenko O.M. Tourism as a specific form of international services trade. Економіка та суспільство. –2015. – № 1. – С.35-39
 2. Мельниченко О.А., Шведун В.О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: монографія. Харків: Вид-во НУЦЗУ, 2017. 153 с
 3. Іртищева І.О. Організація туристичних кластерів як ефективний засіб управління туристичним бізнесом/Д.С. Войт, І.О. Іртищева, Ю.А. Левенець // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 1. – С. 300–308.
 4. Іртищева І.О. Інвестиційна трансформація туристично-рекреаційного комплексу регіону / Д.С. Войт, І.О. Іртищева // IV Міжнародна науково-практична конференція [Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі], (6 листопада 2015 р., м. Миколаїв). – МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 90-92
 5. Іртищева І.О., Меліх О.О., Арчибісова Д.С., Суслов В.С. Туризм як фасилітатор розвитку аквакультури Причорноморських регіонів України. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». – 2019. – № 3. – С. 164-172
 6. Кифяк В. Ф. Розвиток рекреації і туризму як один із чинників формування інвестиційної привабливості регіону // Економіка та право. 2013. № 1. С. 128–132
 7. Матвієнко А. В. Еколого-економічні механізми управління територіальним рекреаційним комплексом в умовах глобалізаційних процесів: автореф. дис. к.е.н.: спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища". Херсон, 2010. 24 с
 8. Гуслякова О.Ю. Стратегічно-управлінські підходи до розвитку туристичної галузі // Держава та регіони. (Серія "Державне управління"). 2010. № 2. С. 9–13
 9. Коваль П.Ф., Алєшугіна Н.О., Андрєєва Г.П. Розвиток розважального сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України // Актуальні проблеми економіки. 2010. № 6. С. 78–83
 10. Басюк М.М Пономарьова М.С., Трегуб К.М. Менеджмент спортивно-оздоровчого туризму в умовах зростання конкурентних ознак регіонів // Причорноморські економічні студії. № 38 (1). 2019/ C 68-72
 11. Пономарьова М.С., Басюк М.М., Трегуб К.М. Розвиток сучасного спорту та фізичного виховання як передумова здорового способу життя. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 5. С. 10

 

И.А. Иртыщева, Н.Ф. Тубальцева, И.В. Сиренко, Е.О. Селиванов, Е.В. Шарова Макроэкономические аспекты  развития индустрии туризма в Украине и особенности ее регулирования. Определено, что туризм является прибыльной сферой любой национальной экономики. Обосновано, что Украина объективно имеет все предпосылки для интенсивного развития различных направлений туристической деятельности. Показано, что территориальная концентрация туристических предприятий отражает структуру спроса и зависит от благосостояния населения региона. Приведены статистические данные как туристических потоков через границу Украины, так и мировых лидеров по уровню расходов на зарубежные туристические путешествия. Доказано, что состояние транспортной инфраструктуры большинства туристических территорий характеризуется как неудовлетворительное. Определен общий перечень проблем, которые необходимо решать для развития индустрии туризма в Украине. Предложено системные предложения по экономическому развитию этой отрасли.

Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, туристический поток, транспортная инфраструктура.

 

I.A. Irtyshcheva, N.P. Tubaltseva, I.V. Sirenko, E.O. Selivanov, E.V. Sharova Macroeconomic aspects of tourism industry development in Ukraine and the features of its regulation. It is determined that tourism is a profitable area of any national economy. It is proved that Ukraine objectively has all the prerequisites for the intensive development of various areas of tourism. It is shown that the territorial concentration of tourism enterprises reflects the structure of demand and depends on the welfare of the population of the region. Statistical data of both tourist flows across the Ukrainian border and world leaders in terms of spending on foreign travel are presented. It is proved that the state of the transport infrastructure of most tourist areas is characterized as unsatisfactory. The general list of problems that need to be addressed for tourism industry development in Ukraine is determined. The systematic suggestions for the economic development of this industry are proposed.

Keywords: tourism, tourism industry, tourist flow, transport infrastructure.

 

 


:  Анотація (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 15:52