Стегней М.І., Герзанич В.М., Архангельська А.-М.І., Бошинда І.М. Економічна оцінка функціонування логістичної інфраструктури водного транспорту України 

УДК 338.47

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-278

 

М.І. Стегней, д-р екон. наук, професор

orcid.org/0000-0002-4688-6447

stegneym@gmail.com

Мукачівський державний університет

В.М. Герзанич, канд. екон. наук, доцент

ДВНЗ «Ужгородський державний університет»

А.-М. І. Архангельська, студентка

ДВНЗ «Ужгородський державний університет»

І.М. Бошинда, студентка

orcid.org/0000-0003-2402-9206

Мукачівський державний університет

 

Економічна оцінка функціонування логістичної інфраструктури водного транспорту України

 

  Актуальність теми дослідження обумовлена розвитком світових інтеграційних процесів та зростанням необхідності задоволення потреб перевезення пасажирів та вантажів. Досліджено конкурентні переваги розвитку портової галузі та річкового транспорту  України. Проаналізовано структуру перевезень вантажів морським та річковим транспортом. Охарактеризовано економічний механізм логістичної інфраструктури водного транспорту та фактори формування та розвитку логістичної інфраструктури водного транспорту. Обґрунтовано доцільність   створення національного портового центру, що допомогло б зменшити витрати і підвищити ефективність функціонування водного транспорту України, забезпечити збалансований розвиток портів та терміналів на інноваційних засадах з ефективним використанням їх потужностей, а також забезпечити конкурентоздатність національної водної логістики та оптимізує систему управління портами та терміналами

Ключові слова: логістична інфраструктура, водний транспорт, порти 

 

Бібліографічний список.

 1. Атлас. Економічна і соціальна географія України / упорядники : О. Я. Скуратович ; відп. ред. Веклич Л. М. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — ISBN 978-966-475-617-1.
 2. Інформація про водний транспорт України. Міністерства інфраструктури України. Офіційний сайт. Електронний ресурс. Режим доступу: https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-vodniy-transport-ukraini.html
 3. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: Навч. пос. – Львів: В–во НУ»ЛП», 2009. - 264с., с. 107
 4. Проєкт стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року. Електронний ресурс. Режим доступу: https://mtu.gov.ua/files/Стратегія%20розвитку%20морпортів%20до%202038.pdf
 5. Статистичний збірник «Транспорт і зв'язок України-2019». Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_tr2018pdf.pdf
 6. Бауэрсокс Доналд Дж. Логистика : интегрированная цепь поставок / Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс : [пер. с англ. Н.Н. Барышниковой, Б.С. Пинскера]. − М. : ЗАО Олимп-Бизнес, 2001. − 640 с.
 7. Проєкт стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року. Електронний ресурс. Режим доступу: https://mtu.gov.ua/files/Стратегія%20розвитку%20морпортів%20до%202038.pdf
 8. Irtysheva, I. Innovative approaches to estimation of logistic potential and the purpose of logistic regional outsourcing development / I. Irtysheva, M. Stehnei, K. Zavhorodnij // Baltic Journal of Economic Studies : the scientific journal. – Riga, 2018. – Vol. 4. No.2. – P.86-92.
 9. Рябуха М.С. Конкуренція як категорія ринкових відносин та конкурентоспроможність як предмет наукових досліджень / М.С. Рябуха, А.Є. Цицоріна // Вісник ХНАУ. Серія: економіка АПК і природокористування. – Харків: ХНАУ 6(2007): 96-100.
 10. Чернега І.І. Особливості становлення аграрних перетворень та ринкових зрушень / І.І. Чернега, М.С. Пономарьова, Ю.В.Загорська // Бізнеснавігатор: науково-виробничий журнал. – 2014. – № 3 (35). – С. 6–12. 218 с.
 11. Пономарьова М.С. Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємницької діяльності: теоретичний аспект / М.С. Пономарьова, І.К. Захаров, В.Є. Іваненко// Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. №   2019. С. 150-161. DOI: 10.31359/2312-3427-2019-1-150.

 

М.И. Стегней, В.М. Герзанич, А.-М.И. Архангельская, И.М. Бошинда. Экономическая оценка функционирования логистической инфраструктуры водного транспорта Украины. Актуальность темы исследования обусловлена развитием мировых интеграционных процессов и ростом необходимости удовлетворения потребностей перевозки пассажиров и грузов. Исследована конкурентные преимущества развития портовой отрасли и речного транспорта Украины. Проанализирована структура перевозок грузов морским и речным транспортом. Охарактеризованы экономический механизм логистической инфраструктуры водного транспорта и факторы формирования и развития логистической инфраструктуры водного транспорта. Обоснована целесообразность создания национального портового центра, что помогло бы уменьшить расходы и повысить эффективность функционирования водного транспорта Украины, обеспечить сбалансированное развитие портов и терминалов на инновационных началах с эффективным использованием их мощностей, а также обеспечить конкурентоспособность национальной водной логистики и оптимизирует систему управления портами и терминалами

Ключевые слова: логистическая инфраструктура, водный транспорт, порты

 

M.I. Stehnei, V.M. Gerzanich, A.-M.I. Arkhangelskaya, I.M. Boschinda. Economic evaluation of the functioning of Ukraine's logistic infrastructure for water transport. The relevance of the research topic is due to the development of world integration processes and the growing need to meet the needs of transportation of passengers and cargo. The competitive advantages of development of port industry and river transport of Ukraine are investigated. The structure of cargo transportation by sea and river transport is analyzed. The economic mechanism of water transport logistics infrastructure and the factors of formation and development of water transport logistics infrastructure are characterized. According to the results of the study, the maritime port industry of Ukraine has a strong potential, even in comparison with other countries of the world, and the development of the port industry of Ukraine stimulates the overall national economic development. The development of Ukraine's water transport is characterized by an increase in demand for river transport. Manufacturers are becoming interested in transporting large cargoes by water. With the help of river transport, it is possible to carry out the so-called "green transportation", which is extremely relevant in the context of sustainable development of the national economy. Considering the advantages and the possibility of solving the first economic and legal problems of Ukraine's water transport, it is possible to envisage the integration of Ukraine's water transport system into the European and world economic space. Establishing a national port center would help reduce costs and increase the efficiency of Ukraine's water transport, ensure a balanced development of ports and terminals on an innovative basis with efficient use of their capacity, as well as ensure the competitiveness of national water logistics and optimize the system of port and terminal management.

Keywords: logistic infrastructure, water transport, ports

 

 

 
:  Анотація (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 15:48