Орел А.М. Розробка методичного підходу до оцінювання конкурентного потенціалу суб’єктів агробізнесу

УДК 339.137

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-244

 

А.М. Орел, канд. екон. наук, старш. викладач, докторант кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту

https://orcid.org/0000-0003-0823-3346

tatyanavlasenko2011@gmail.com

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ

 

  Для підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції необхідно розробляти й удосконалювати управлінський інструментарій формування та використання конкурентного потенціалу. Запропоновано класифікацію існуючих методів оцінювання конкурентного потенціалу з використанням таких критеріїв: за типом вихідних показників, в залежності від кількості об’єктів дослідження, за способом розрахунку, за методом розрахунку, в залежності від мети дослідження, за кінцевим результатом, за базою порівняння. Розроблений авторський методичний підхід до оцінювання конкурентного потенціалу суб’єктів агробізнесу, який об’єднує внутрішні й зовнішні компоненти. Внутрішні складають структуру функціонального потенціалу й оцінювання конкурентних переваг. Оцінювання зовнішніх елементів передбачає статистичне дослідження економічних, соціальних і екологічних передумов формування і розвитку ресурсного потенціалу суб’єктів агробізнесу. Аналіз зовнішнього ринкового потенціалу передбачає розрахунок трендів динаміки внутрішніх і зовнішніх ринків за основними типами продуктів рослинництва. Аналіз зовнішнього середовища опосередкованого впливу передбачає дослідження чинників макроекономічного середовища в контексті їх сприяння або обмеження розвитку конкурентного потенціалу досліджуваних суб’єктів.

Ключові слова: конкурентний потенціал, ринковий потенціал, ресурсний потенціал, суб’єкти агробізнесу, критерії класифікації.

 

Бібліографічний список.

 1. Амосов О.Ю. Оцінка потенціалу конкурентоспроможності як основного аспекту розвитку підприємства. Економіка та управління підприємством. 2011. № 3. С. 79–84.
 2. Кириченко О.М., Мігдальський А.В. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5428 (дата звернення: 15.09.2019).
 3. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2002. 560 с.
 4. Конкурентный потенциал перерабатывающих предприятий АПК / А. В. Пилипук [и др.]; под ред. В. Г. Гусакова. Минск : Беларус. навука, 2012. 217 с.
 5. Косянчук Т.Ф. Діагностика конкурентного потенціалу підприємства. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка. 2013. Вип. 23. С. 51-54.
 6. Кунцевич В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки. Актуальні проблеми економіки. – 2004.– №7(37). – С. 123–130.
 7. Лаврова Ю. Оцінка конкурентного потенціалу підприємства. Економічний аналіз. 2013 рік. Випуск 12. Частина 3. С. 231-235.
 8. Матвєєв В.В. Методи оцінки конкурентного потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2013. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2630 (дата звернення: 15.09.2019).
 9. Пелішенко В.П. Теоретико-методичні підходи оцінки рівня конкурентного потенціалу санаторно-курортних підприємств. Вісн. Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. 2015. № 3. С. 46-53.
 10. Салихова Я.Ю. Конкурентный потенциал предприятия: сущность, структура, методика оценки : учеб. пособ. СПб. : Изд–во СПбГУЭФ, 2011. 52 с.
 11. Сачинська Л.В., Бедін О.В. Формування конкурентоспроможності потенціалу підприємства та його оцінка. Економічні науки. Серія : Облік і фінанси. Збірник наукових праць. Луцьк : ДВНЗ Луцького національного технічного університету, 2012. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/ en_oif/ 2012_9_3 /33.pdf. (дата звернення: 15.09.2019).
 12. Семененко С. В. Конкурентный потенциал торговой организации: теоретико-методологические основы формирования, методический инструментарий исследования, концепция развития: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.05; Белгородский университет кооперации, экономики и права АНОВПО. Белгород, 2014. 401 с.
 13. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 316с.

 

Орел. А.М. Разработка методические подходы к оценке конкурентного потенциала субъектов агробизнеса. Для повышения уровня конкурентоспособности отечественной продукции необходимо разрабатывать и совершенствовать управленческий инструментарий формирования и использования конкурентного потенциала. Предложена классификация существующих методов оценки конкурентного потенциала с использованием следующих критериев: по типу исходных показателей, в зависимости от количества объектов исследования, по способу расчета, по методу расчета, в зависимости от цели исследования, по конечному результату, по базе сравнения. Разработан авторский методический подход к оценке конкурентного потенциала субъектов агробизнеса, который объединяет внутренние и внешние компоненты. Внутренние включают структуру функционального потенциала и оценку конкурентных преимуществ. Оценка внешних элементов предусматривает статистическое исследование экономических, социальных и экологических предпосылок формирования и развития ресурсного потенциала субъектов агробизнеса. Анализ внешней рыночного потенциала предполагает расчет трендов динамики внутренних и внешних рынков по основным типам продуктов растениеводства. Анализ внешней среды косвенного влияния предполагает исследование факторов макроэкономической среды в контексте их содействия или ограничения развития конкурентного потенциала исследуемых субъектов.

Ключевые слова: конкурентный потенциал, рыночный потенциал, ресурсный потенциал, субъекты агробизнеса, критерии классификации.

 

Orel A.M. The methodical approach development to estimating the competitive potential of agro-business entities. The purpose of the article. In order to increase the competitiveness level of domestic products, it is necessary to develop and improve management tools for the formation and use of competitive potential. It is necessary to propose a methodological approach that allows the comprehensive assessment of the competitive potential of agribusiness subjects given the structure of the research object, which combines internal and external elements to the enterprise.

Methodology. The analysis of existing methodological approaches to the methods classification for assessing competitive potential was performed using the methods of analysis and synthesis, logical generalization and morphological decomposition.

Results. It is proposed to classify existing methods of competitive potential assessment using the following criteria: by type of output indicators, by the number of study objects, by calculation way, by calculation method, depending on the study purpose, by the end result and by comparison base. The author has developed a methodological approach to assessing the competitive potential of agribusiness entities, which combines internal and external components. Internal make up a structure of functional potential, which combines personnel, innovation, marketing, production, organizational, management and financial components. The evaluation is proposed to be carried out on quantitative indicators, the weight of which, as well as of the components as a whole, is determined by expert means. In order to measure the consistency of the experts' opinions, it is suggested to calculate the coefficient of concordance. Agrobusiness entities, pre-clustered by scale of activity, are the objects of study. The integral value of competitive potential is determined on the basis of the specific weights of the components and their calculated estimates. It is proposed to determine the balance of individual components of competitive potential by calculating the root mean square deviation of the selected study objects. On the basis of the obtained values of two indicators: the integral level of competitive potential and the indicator of equilibrium, a matrix is constructed on which the subjects of agribusiness are placed.

Assessment of external elements involves a statistical study of the economic, social and environmental prerequisites for the formation and development of the resource potential of agribusiness entities. Analysis of external market potential involves the trends calculation of internal and external markets by major types of crop products. Analysis of the external environment of indirect impact involves the macroeconomic factors study in the context of their promotion or limit the competitive potential development of the studied subjects.

Keywords: competitive potential, market potential, resource potential, agribusiness entities, classification criteria.

 

 


:  Анотація (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 15:41