Матвєєв П.М. Типологія та архітектоніка механізмів управління розвитком ресурсного потенціалу аграрних підприємств

УДК 631.15:316.4

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-232

 

П.М. Матвєєв, канд. екон. наук

директор ТОВ «ЗЕМІНФОРМ»

 

ТИПОЛОГІЯ ТА АРХІТЕКТОНІКА МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

  Доведено, що процес формування системи техніко-технологічного забезпечення аграрних підприємств здійснюється в рамках економічного механізму та певних організаційних важелів. Запропоновано формалізувати організаційний механізм формування системи техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва через взаємодію двох основних суб’єктів – держави та підприємства. Відзначено роль та окреслено основні завдання державного техніко-технологічного забезпечення агровиробництва у вітчизняній практиці. Охарактеризовано організаційно-економічний інструментарій, який впливає на формування систем забезпечення виробничої діяльності аграрних підприємств. Формалізовано пріоритетні напрями фінансування оновлення складу машинно-тракторного парку сільськогосподарських товаровиробників на мікрорівні. Обґрунтовано наявність технічної кризи в сільському господарстві та запропоновано декілька шляхів для її усунення. Визначено основні фактори, які гальмують процес оновлення основних засобів у сільському господарстві. Відзначено роль держави у забезпеченні технічного оснащення аграрного сектора.

Ключові слова: механізм, аграрне підприємство, організаційно-економічний інструментарій, механізм, сільське господарство, оновлення основних засобів, техніко-технологічного забезпечення.

 

Бібліографічний список.

  1. Бурачек І. В., Михайленко Н. В. Сучасний стан та перспективні напрями розвитку сільського господарства в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 134–137.
  2. Вініченко І. І., Сорока Ю. О. Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 34-37.
  3. Горшков М. А. Управлінський зміст ресурсного потенціалу аграрного сектору. Вісник Хмельницького національного університету. Т. 2. № 4. С.66-70.
  4. Ільчук О. М. Наукові засади державного регулювання аграрної сфери в умовах підвищених ризиків. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2013. Вип. 181(4). С. 193-199.
  5. Клокар О. О. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки: теоретичні та практичні аспекти дослідження його ефективного відтворення. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5. Ч. 1. С. 183-188.
  6. Лозовський О.М., Горшков М.А. Взаємозв’язок факторів і показників відтворення ресурсів аграрного сектора. Економіка: реалії часу. 2016. №1. С. 107-113.
  7. Піняга Н.О. Вивчення потреби ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств системним підходом. Агросвіт. 2013. № 9. С. 62-64.
  8. Ходаківська О.В., Шпикуляк О.Г., Супрун О.М. Інститути «зеленої економіки» у забезпеченні сталого розвитку агросектору: теоретичний вимір. Бізнес інформ. 2017. № 7. С. 13-18.

 

Матвеев П.М. Типология и архитектоника механизмов управление развитием ресурсного потенциала аграрных предприятий.

Доказано, что процесс формирования системы технико-технологического обеспечения аграрных предприятий осуществляется в рамках экономического механизма и определенных организационных рычагов. Предложено формализовать организационный механизм формирования системы технико-технологического обеспечения производства продукции растениеводства через взаимодействие двух основных субъектов - государства и предприятия. Отмечена роль и обозначены основные задачи государственного технико-технологического обеспечения агропроизводства в отечественной практике. Охарактеризован организационно-экономический инструментарий, который влияет на формирование систем обеспечения производственной деятельности аграрных предприятий. Формализовано приоритетные направления финансирования обновления состава машинно-тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей на микроуровне. Обоснованно наличие технического кризиса в сельском хозяйстве и предложено несколько путей для его устранения. Определены основные факторы, которые тормозят процесс обновления основных средств в сельском хозяйстве. Отмечена роль государства в обеспечении технического оснащения аграрного сектора.

Ключевые слова: механизм, аграрное предприятие, организационно-экономический инструментарий, механизм, сельское хозяйство, обновление основных средств, технико-технологическое обеспечение.

 

Matvieiev P.M. Typology and architectonics of managing mechanisms for the resource potential development of agricultural enterprises. The purpose of the article. It is determined that the system emergent properties of resource support shape the prospects of agricultural enterprises development. It is proved that the process of forming the system of technical and technological support of agricultural enterprises is carried out within the framework of the economic mechanism and certain organizational levers. The role and main tasks of the state technical and technological support of agricultural production in domestic practice are outlined. The organizational and economic toolkit that influences the formation of systems for ensuring the production activity of agricultural enterprises is characterized. Priority directions of financing the composition modernization of the machinery and tractor fleet of agricultural producers at the micro level were identified. The main problems that arise in the process of attracting investments for upgrading the technical and technological support of agricultural sector entities are outlined.

Methodology. Using the formalization method, an organizational mechanism was proposed for forming a system of technical and technological support for the crop production in an agricultural enterprise through the interaction of two main subjects – the state and the enterprise. The interaction process between the state and the enterprise in terms of micro-level and macro-level through organizational and economic tools is described. The main factors are given that hinder the renewal process of fixed assets in agriculture. The state role in ensuring the technical equipment of the agrarian sector was noted. The existence of the technical crisis in agriculture has been substantiated and several ways to remedy it have been proposed.

Conclusions. It is established that the majority of scientists see the main problem of declining material and technical base in the non-equivalence exchange of resources and products in agriculture. The solution to this problem is possible due to lower prices for resources for agricultural production and higher prices of products. The state role in ensuring the technical equipment of the agrarian sector is highlighted and the expediency of introducing a comprehensive approach in its regulatory influence is substantiated.

Keywords: mechanism, agricultural enterprise, organizational and economic tools, mechanism, agriculture, renewal of fixed assets, technical and technological support.

 

 


:  Анотація (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 15:39