Колос З.В. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в сільському господарстві Тернопільщини

УДК 338. 23:336

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-220

 

З.В. Колос, канд. екон. наук, доцент

https://orcid.org/0000-0003-2326-5522

ВП НУБіП України « Бережанський агротехнічний інститут »

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

 

  У статті дано оцінку сучасного стану інвестиційної діяльності в сільському господарстві Тернопільської області. Збільшення обсягів капітальних інвестицій в сільське господарство супроводжується негативною динамікою темпів їх зростання, що свідчить про погіршення ситуації щодо формування ресурсів для їх фінансового забезпечення. Проведено SWOT-аналіз інвестиційної привабливості сільського господарства регіону. Запропоновано основні напрями покращення інвестиційного забезпечення розвитку аграрної сфери, які дозволять, на нашу думку, підвищити ефективність інвестиційної діяльності, зокрема – виважена державна інвестиційна політика в сільському господарстві та підвищення його інвестиційної привабливості; посилення взаємодії держави та приватного капіталу; посилення регуляторного впливу на процеси протидії монополізації ринку сільськогосподарської продукції; створення програм підтримки сільськогосподарських товаровиробників; удосконалення механізму пільгового оподаткування суб’єктів малого бізнесу в агросфері; розширення можливостей регіонів щодо формування місцевих джерел інвестицій і управління ними.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, SWOT-аналіз, ефективність, сільське господарство, інвестиційна програма.

 

Бібліографічний список.

 1. Голян В.А. Сфера природокористування у технологічно периферійній Україні. Які інституціональні перетворення на часі. Економіка. 2018. № 12. С. 11—12.
 2. Гудзинський О.Д., Судомир С. М., Гуренко Т.О. Теоретико-методологічні засади результативного управління розвитком підприємств (монографія). К.: ЦП «Компринт», 2017.  404 с.
 3. Жаліло Я.А. Нова регіональна політика для нової України: Аналітична доповідь. Інститут суспільно-економічних досліджень. Київ, 2017. 76 с. URL: https://iser.org.ua/uploads/pdf/big%20Reg%20politic %20na%20sayt.
 4. Корж Н.В. Проблеми регіонального економічного розвитку в контексті ринкових реформ. Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми сучасної науки" [Електронний ресурс]. URL: http://intkonf.org/2008/09/page/3.
 5. Павлов О.І. Без розвинутого сільського розвитку Україна немає майбутнього! Економіст. 2019. № 2. С. 2—6. URL://ua-ekonomist.com/17953-oleksandr-pavlov-bez-rozvinutogo-slskogo-rozvitku-ukrayina-ne-maye-maybutnogo.html.
 6. Патика Н.І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток [Електронний ресурс] Інвестиції: практика та досвід. 2018. 5. С. 26—31. URL : http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2018/7.
 7. Програма діяльності Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] Урядовий портал. URL: https://program.kmu.gov.ua.
 8. Судомир С. М. Формування системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія: [монографія].  К.: ЦП «Компринт», 2015.  483 с.
 9. Пономарьова М.С. Шовкун Л.В., Савельєва О.М. Економічні та правові важелі підприємництва як складника ефективного розвитку агробізнесу. Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2015. № 1. C. 227–236.
 10. Рябуха М.С. Вплив інвестиційної діяльності на поліпшення інноваційного клімату в сільському господарстві / М.С. Рябуха // Вісник ХНАУ. № 5 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків. - 2009. С.258-267.
 11. Пономарьова М.С. Особливості менеджменту в сільськогосподарських підприємствах / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія. “Економічні науки». - 2012. - № 10. С.133- 139. - 234 с
 12. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 13. Валовий регіональний продукт у 2017 році: статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ, 2019. 158 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/04/zb_vrp_2017
 14. Ponomarova М. S.The substantiation of strategie development of the agricultural enterprises under modem économie conditions / М. S. Ponomarova // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 2. - С. 268-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017 2 30

 

З.В. Колос. Современное состояние и перспективы развития инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Тернопольщины. В статье дана оценка современного состояния инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Тернопольской области. Увеличение объемов капитальных инвестиций в сельское хозяйство сопровождается отрицательной динамикой темпов их роста, что свидетельствует об ухудшении ситуации по формированию ресурсов для их финансового обеспечения Проведен SWOT-анализ инвестиционной привлекательности сельского хозяйства региона. Предложены основные направления улучшения инвестиционного обеспечения развития аграрной сферы, которые позволят, по нашему мнению, повысить эффективность инвестиционной деятельности, в частности - взвешенная государственная инвестиционная политика в сельском хозяйстве и повышение его инвестиционной привлекательности; усиление взаимодействия государства и частного капитала; усиление регуляторного влияния на процессы противодействия монополизации рынка сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, SWOT-анализ, эффективность, сельское хозяйство, инвестиционная программа.

 

Z.V. Kolos. The current state and prospects of development of investment activity in agriculture of Ternopil region. The article gives an assessment of the current state of investment activity in the agriculture of the Ternopil region. The increase in the volume of capital investments in agriculture is accompanied by the negative dynamics of their growth rate, which indicates the deterioration of the situation regarding the formation of resources for their financial support. There are many reasons for the slowdown in agricultural investment. These include, in particular, the general deterioration of the conditions for this activity, increased risks, investors' expectations for further reduction of the cost recovery of their projects, high rates on investment loans, lack of effective state policy to support agricultural producers, especially small agribusiness and economic activity of farms. , the loss of confidence in the stock markets by most national agro-companies, and the ineffective investment management of agro-companies. A SWOT analysis of the investment attractiveness of the region's agriculture has been carried out. The basic directions of improvement of investment support of the development of agrarian sphere are offered, which, in our opinion, will allow increasing the efficiency of investment activity, in particular - a balanced state investment policy in agriculture and increase of its investment attractiveness; strengthening of interaction between the state and private capital; strengthening regulatory impact on counteraction to agricultural market monopolization; creation of support programs for agricultural producers; improvement of the mechanism of preferential taxation of small business entities in the agro-sphere; empowering regions to build and manage local investment sources.

Keywords: investment activity, SWOT analysis, efficiency, agriculture, investment program.

 

 


:  Анотація (завант.: 0)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 15:37