Вітковський Ю.П. Методологічні та методичні прийоми і підходи управління розвитком інноваційно-інвестиційного потенціалу суб’єктів агробізнесу

УДК 338:43:330.341.1

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-210

 

Ю.П. Вітковський, канд. екон. наук

доцент кафедри економіки та маркетингу

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ І ПІДХОДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ

 

  Окреслено основні проблеми, які гальмують інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств-товаровиробників в аграрному секторі. Відзначено роль логістичної інтеграції в агробізнесі. Визначено інновацію товару як основу інноваційної політики підприємства. Розглянуто схему процесу інновації на підприємстві. Охарактеризовано управлінські стратегії розвитку суб’єктів бізнесу. Досліджено підходи для вибору та моделювання стратегічного управління у процесі інноваційного розвитку аграрних формувань. Встановлено, що основна проблема занепаду матеріально-технічної бази полягає у нееквівалентності обміну ресурсів та продукції сільського господарства. Вирішення даної проблеми можливе через зниження цін на ресурси для сільськогосподарського виробництва та подорожчання продукції товаровиробників. Відзначено роль держави у забезпеченні технічного оснащення аграрного сектора та обґрунтовано доцільність впровадження комплексного підходу у здійсненні її нею регулюючого впливу.

Ключові слова: управління розвитком, інноваційно-інвестиційний потенціал, суб’єкт аграрного бізнесу, стратегічне управління, моделювання.

 

Бібліографічний список.

  1. Бaбинa O.Є. Пoтенцiaл як системнa екoнoмiчнa категорія. Вiсник екoнoмiки тpaнспopту i пpoмислoвoстi. 2011. № 36. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2011_36/11boetsp.pdf (дата звернення: 19.03.2019).
  2. Квасній Л.Г. Антикризове управління економічним потенціалом. Бізнес Інформ. 2012. № 5. С. 248–250.
  3. Кoвaль Л.В. Екoнoмiчний пoтенцiaл пiдпpиємствa: сутнiсть тa стpуктуpa. Вiсник Нaцioнaльного унiвеpситету "Львiвськa пoлiтехнiкa. 2010. № 690. URL: :http://www. nbuv.gov.ua/portal/natural/ Logistyka/2010_690/11.pdf (дата звернення: 19.03.2019).
  4. Кoтиpєвa С.O., Дудa С.Т., Львiськa К.A. Сутнiсть тa oсoбливoстi упpaвлiння екoнoмiчним пoтенцiaлoм пiдпpиємствa. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol /nvnltu/17_1/234_Kotyriewapdf. (дата звернення: 19.03.2019).
  5. Маслак О.І., Квятковська Л.А., Безручко О.О. Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 9(135). С. 36–46.
  6. Пантелєєв М.С., Шматько Н.М. Формування механізму стратегічного управління потенціалом підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 41. С. 209–215.
  7. Тapaсенкo I.O. Oцiнювaння екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa в кoнтекстi стaлoгo poзвитку. Легкa пpoмислoвiсть.2009.№4. С. 40–43.
  8. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. пос. Київ. : КНЕУ, 2004. 316 с.
  9. Шулік В.А., Давидов А.Н. Сутність інноваційного потенціалу великих промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2007. № 9, Т. 1. С. 66 – 85.

 

Витковский Ю.П. Методологические и методические приемы и подходы управление развитием инновационно-инвестиционного потенциала субъектов агробизнеса. Определены основные проблемы, которые тормозят инновационно-инвестиционное развитие отечественных предприятий-товаропроизводителей в аграрном секторе. Отмечена роль логистической интеграции в агробизнесе. Определены инновацию товара в качестве основы инновационной политики предприятия. Рассмотрена схема процесса инновации на предприятии. Охарактеризованы управленческие стратегии развития субъектов бизнеса. Исследовано подходы для выбора и моделирования стратегического управления в процессе инновационного развития аграрных формирований. Определено, что основная проблема упадка материально-технической базы заключается в неэквивалентности обмена ресурсов и продукции сельского хозяйства. Решение данной проблемы возможно через снижение цен на ресурсы для сельскохозяйственного производства и удорожание продукции товаропроизводителей. Отмечена роль государства в обеспечении технического оснащения аграрного сектора и обоснована целесообразность внедрения комплексного подхода в осуществлении ее ею регулирующего воздействия.

Ключевые слова: управление развитием, инновационно-инвестиционный потенциал, субъект аграрного бизнеса, стратегическое управление, моделирование.

 

Yurii P. Vitkovskyi. Methodic and methodological approaches and procedures for managing the innovation-investment potential development of agro-business entities.

The рurроse оf the аrtіcle. An important task of strategic management of an agricultural enterprise is to determine the harmonization directions of its production and commercial purpose with the concept of sustainable development. Обґрунтовано важливість інноваційного розвитку підприємств у контексті даної концепції. The importance of enterprise innovative development in the context of this concept is substantiated. The problems that hinder innovation and investment development of agricultural enterprises in the agricultural sector are outlined. The role of logistic integration in agribusiness has been noted. Product innovation is defined as the basis of enterprise innovation policy. The scheme of innovation process at the enterprise is considered. Management strategies for the business entities development are described. Approaches for the selection and modeling of strategic management in the innovative development process of agrarian units are investigated. The importance of taking into account the influence of external and internal factors in the modeling process is noted.

Methоdоlоgy. Based on the use of analysis and synthesis methods, the main methodic and methodological techniques and approaches of innovation development managment and investment potential of agribusiness subjects were investigated in domestic and foreign practice. An integrated methodological approach to the innovation development managing and investment potential of agricultural enterprises is substantiated. The basic directions of strategic management of innovation and investment development of the agrarian business subjects are determined.

Cоnclusіоns. The importance of strategic management modeling of domestic enterprises-producers is substantiated in the process of their development. Models for managing the investment potential development of agribusiness entities form criteria, causality and adversely determined connections. The preference algorithm is an important tool in the process of forming individual model elements. It allows you to evaluate the benefits of choosing options for strategies and tools to mobilize your investment potential.

Keywords: development management, innovation and investment potential, subject of agricultural business, strategic management, modeling.

 

 
:  Анотація (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 15:35