Лагодієнко Н.В. Ефект мультиплікатора-акселератора та об’єм внутрішнього ринку для забезпечення планового приросту аграрного виробництва 

УДК 332.13:338.43:339.9(477)

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-17

 

Н.В. Лагодієнко, канд. екон. наук, доцент

Orcid: 0000-0002-8472-1395

besedina77@gmail.com

Миколаївський національний аграрний університет

 

Ефект мультиплікатора-акселератора та об’єм внутрішнього ринку для забезпечення планового приросту аграрного виробництва

 

  В статті обґрунтовано чітке розуміння ефекту мультиплікатора-акселератора та об’єму внутрішнього ринку для забезпечення планового приросту аграрного виробництва. В результаті дослідження встановлено, що Акселерація показує відношення між приростом попиту як на споживчі товари, так і на товари проміжного попиту (обладнання, сировина і т. ін.) і приростом інвестицій, що збільшують потужності для виробництва цих товарів. Зміна попиту викликає спорадичні та різкі зміни в капіталовкладеннях, оскільки необхідно брати до уваги різні строки, які потрібні для збільшення запасів капітального майна та зміни технічного коефіцієнту капітал-продукт, який показує приріст продукту при даному прирості капіталу. Результати досліджень надають можливість визначити нерівномірність розвитку національної економіки та створюють основу щодо формування обґрунтованих рішень стосовно векторів розвитку. Використання показників акселератора і мультиплікатора дозволяють зробити висновки щодо накопичення потужностей виробництв, здійснювати моніторинг попиту на продукцію та послуги, а також оцінювати розширення виробництв у галузях національного господарства.

Ключові слова: аграрне виробництво,  ефект мультиплікатора-акселератора,  національна економіка, сталий розвиток, внутрішній ринок, приріст виробництва.

 

Бібліографічний список.

 1. Ефект акселератора [Електронний ресурс]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ефект_акселератора.
 2. Макроекономіка : Підручник [за ред. В. Д. Базилевича]. К.: Знання, 2004, 851с. (Класичний університетський підручник).
 3. Хервейєр С., Уогрей Д. Четверта промислова революція заради Землі [Електронний ресурс]. Використання можливостей штучного інтелекту на користь Землі, січень 2018р. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/ai-for-the-earth-jan-2018.pdf.
 4. Сібірякова О. О. Поняття мультиплікатора та мультиплікативного зв’язку в економічній і соціальній теоріях. Вісник ХДАК, 2017, випуск 50. С. 296-307.
 5. Паршин Ю. І. Аналіз нерівномірностей розвитку національної економіки з визначенням ефектів акселератора і мультиплікатора. Економічний простір, 2014, № 91. С. 50-62.
 6. Про інвестиції: все про інвестиційну діяльність, кредити та фінанси [Електронний ресурс]. URL: http://про-інвестиції.укр/мультиплікатор-інвестицій/.
 7. Odintsov O. M. Multiplier effect of accretion of internal resources of agricultural production. Ekonomika APK, 2015, №3. Р. 34-38.
 8. Нагорний О. В., Шевченко А. В. Економічні цикли в теорії мультиплікатора акселератора [Електронний ресурс]. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, Північна Америка, 31.06.2012. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/359. 9.
 9. Одінцов М. М. Фактори зростання валового внутрішнього продукту в умовах трансформаційної економіки. Інвестиції: практика та довід, 2013, №3. С. 12-13.
 10. Частка продажу споживчих товарів, які вироблені на території України, через торгову мережу підприємств [Електронний ресурс]. URL: http:/ /www.ukrstat. gov.ua/operativ/operat iv2018/sr/chprt/ch prt2017_ u.htm
 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання продовольчої безпеки» від 5 грудня 2007 року №1379. Офіційний вісник України, 2007, №93. С. 48.
 12. Офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період) [Електронний ресурс]. URL: https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
 13. Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua /operativ/operativ2017/ct/ic sh/icsh_u/icsh2017_u.htm .
 14. Валовий внутрішній продукт (1990-2018) [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2005/ vvp/vvp_ric/vvp_u.htm.
 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» від 11.10.2016 р. № 780. Офіційний вісник України. 2016, № 89. С. 22.
 16. Риба та рибопродукти: результати 2018 року та оцінки на 2019 рік [Електронний ресурс]. URL: http://edclub.com.ua/analityka/ryba-ta-ryboprodukty-rezultaty-2018-roku-ta-ocinky-na-2019-rik.
 17. Середні споживчі ціни на товари (послуги) [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/operativ/operativ2 018/ct/sctp/Arch_ sctp_u.htm.
 18. Лагодієнко В.В. Концептуальна модель розвитку регіонального агропромислового виробництва. Глобальні та національні проблеми економіки. –2015. –№ 8. – С. 1259-1262.
 19. Мудрак Р.П., Лагодієнко В.В., Лагодієнко Н.В.    Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. -2018, - №172(7-8), -С. 44-50.
 20. Статистичний збірник «Сільське господарство України 2018». К.: Державна служба статистики України, 2019. 235 с.
 21. Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/operativ/operativ2019/ct/is_c/is_c_u/isc2019m_u.htm. .
 22. Частка продажу споживчих товарів, які вироблені на території України, через торгову мережу підприємств [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2 018/sr/chprt/chprt2 017_u.htm.
 23. Офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період) [Електронний ресурс]. URL: https://bank.gov.ua/file s/Exchange_r.xlsє
 24. Рябуха М.С. Конкуренція як категорія ринкових відносин та конкурентоспроможність як предмет наукових досліджень / М.С. Рябуха, А.Є. Цицоріна // Вісник ХНАУ. Серія: економіка АПК і природокористування. – Харків: ХНАУ 6(2007): 96-100
 25. Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/operativ/operativ2017/ct/icsh/icsh_u/icsh2017_u.htm.
 26. Валовий внутрішній продукт (1990-2018) [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2005/vvp/vv p_ric/vvp_u.htm
 27. Dolzhykova I., Irtyshcheva I., Ponomarova M. Conceptual fundamentals of development of the food security system // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, 262 p. Р 57-64. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/
 28. Пономарьова М.С. Умови регулювання вертикально інтегрованих підприємницьких структур агробізнесу: макро-, мезо-, мікро-рівні / М.С. Пономарьова, О.В. Аксьонова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки» : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2019. – №3. – С. 391-401

Лагодиенко Н.В. Эффект мультипликатора-акселератора и объем внутреннего рынка для обеспечения планового прироста аграрного производства. В статье обосновано четкое понимание эффекта мультипликатора-акселератора и объема внутреннего рынка для обеспечения планового прироста аграрного производства. В результате исследования установлено, что Акселерация показывает отношение между приростом спроса как на потребительские товары, так и на товары промежуточного спроса (оборудование, сырье и т. Д.) И приростом инвестиций, увеличивающих мощности для производства этих товаров. Изменение спроса вызывает спорадические и резкие изменения в капиталовложениях, поскольку необходимо принимать во внимание разные сроки, необходимые для увеличения запасов капитального имущества и изменения технического коэффициента капитал-продукт, который показывает прирост продукта при данном приросте капитала. Результаты исследований дают возможность определить неравномерность развития национальной экономики и создают основу для формирования обоснованных решений относительно векторов развития. Использование показателей акселератора и мультипликатора позволяют сделать выводы относительно накопления мощностей производств, осуществлять мониторинг спроса на продукцию и услуги, а также оценивать расширение производств в отраслях национального хозяйства.

Ключевые слова: аграрное производство, эффект мультипликатора-акселератора, национальная экономика, устойчивое развитие, внутренний рынок, прирост производства.

 

Lagodiienko N. The effect of the accelerator multiplier and the volume of the internal market to ensure the planned growth of agricultural production. The article provides a clear understanding of the effect of the accelerator multiplier and the volume of the domestic market to ensure the planned growth of agricultural production. The study found that the Acceleration shows the relationship between the increase in demand for both consumer goods and intermediate goods (equipment, raw materials, etc.) and the increase in investments that increase the capacity to produce these goods. The change in demand causes sporadic and dramatic changes in capital investment, since it is necessary to take into account the different timeframes required to increase capital stock and the change in the technical factor of the capital product, which shows the growth of the product with a given capital increase. The research results provide an opportunity to determine the uneven development of the national economy and form the basis for the formation of sound decisions regarding vectors of development. The use of accelerator and multiplier indicators make it possible to draw conclusions about production capacity accumulation, to monitor demand for products and services, and to evaluate production expansion in the national economy.

A significant methodological problem that complicates the assessment of the impact of changes in domestic demand for food products on the volume of its production for the domestic market is the demand of the institutional sector "abroad". The increase in global food demand is the main reason for the high growth rate of exports of Ukrainian food raw materials and some industrial types of final products. In order to cut off the impact of foreign demand on the cause and effect relationship investigated, it is necessary to take into account the agricultural products produced for the domestic market. And the demand for imported food should be excluded from the domestic demand for the relevant products.

The study found that to meet the regulatory needs of the population of the country in scarce food - meat and meat products, milk and dairy products, fish and fishery products, fruits, berries and grapes, real agricultural production should increase by 59.7 billion UAH

 

Keywords: agrarian production, multiplier-accelerator effect, national economy, sustainable development, internal market, production growth.

 

 
:  Анотація (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 14:53