Кочин Т.М. Якість фінансової звітності як об’єкт аудиту

УДК 657.6

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-175

 

Т.М. Кочин, здобувач кафедри обліку і аудиту

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9388-7971

kochyntetiana@gmail.com

Державний університет «Житомирська політехніка»

 

ЯКІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ОБЄКТ АУДИТУ

 

  В статті було опрацьовано наукові літературу вітчизняних та зарубіжних вчених в частині розвитку аудиту та в частинні розвитку фінансової звітності. В процесі дослідження було встановлено, що є потреба у вивченні системи бухгалтерського обліку з позиції її можливості відображення та інформаційного моделювання усіх властивостей господарської діяльності в цілому та окремих об’єктів зокрема. Було проаналізовано наукову літературу, щодо підходів до класифікації та інформаційних запитів користувачів фінансової звітності та результатів аудиту. В процесі опрацювання вищезазначених питань було визначено, що це сприяє підвищенню значущості аудиторських перевірок якості фінансової звітності та як результат було побудовано модель якості фінансової звітності як об’єкту бухгалтерського обліку. Встановлено, що об’єктом аудиту є не лише суто власне звітність досліджуваного підприємства, але й її якість. Аудиторська інформація про якість фінансової звітності дозволь дозволить уникнути інформаційних ризиків та слугувати основою для забезпечення певного рівня безпеки як зовнішніх користувачів, основними з яких є інвестори так і внутрішніх користувачів, що представленні менеджментом підприємства.

Ключові слова: аудиторська діяльність, якість, фінансова звітність, аудит якості, аудиторські послуги, об’єкт аудиту.

 

Бібліографічний список.

 1. Антонюк О.Р. Методологія та організація процесу виконання аудиторських послуг / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7516/Antonyuk.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. Бондар В.П. Якість аудиту та фактори її підвищення / В.П. Бондар // Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 4(46). – С. 23-27.
 3. Голячук Н.В., Рихлюк В.С. Потреби в обліковій інформації різних категорій користувачів / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21 DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecnem_2012_9(2)__18.pdf.
 4. Итыгилова Е.Ю.Контроль качества аудиторской деятельности: монография / Е.Ю. Итыгилова, С.М. Бычкова. – М.: ИД Научная библиотека, 2015. – 476 с.
 5. Коробко О.М. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання: автореф. Дис. на здоб. наук. ст. кан. екон. наук за спец. 08.06.04 / О. М. Коробко. – Київ, 2003. – 23 с.
 6. Машталяр Г.П. Організація аудиту фінансової звітності / Г.П. Машталяр // Бухгалтерський облік, аналіз, аудит. – 2015. – №1(57). – С. 158-164.
 7. Михалків А. А. Роль аудиту в забезпеченні достовірності фінансової звітності / А.А. Михалків // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. –№6. – Ч.2.– С. 105-107.
 8. Редченко К.І. Роль аудиторських комітетів у забезпеченні достовірності публічної звітності компаній / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/110.pdf
 9. Шалімова Н.С. Користувачі аудиторської інформації та їх потреби в контексті забезпечення соціальної відповідальності аудиту як інституту // Н.С. Шалімова // Технологический аудит и резервы производства — 2015. –№ 6/5(26). – С. 25-31
 10. Яцко М.В. Особливості розкриття інформації для зовнішніх користувачів без фінансового інтересу через процес оприлюднення / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/1147/3/%D0% 9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%A2%D0%AF%20%D0%86%
 11. Яцко М.В. Роль фінансової звітності в умовах посилення інформаційних потреб користувачів / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7517/1/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

 

Кочин Т.М. Качество финансовой отчетности как объект аудита. В статье было обработано научную литературу отечественных и зарубежных ученых в части развития аудита и в части развития финансовой отчетности. В ходе исследования было установлено, необходимость в изучении системы бухгалтерского учета с позиции ее возможности отображения и информационного моделирования всех свойств хозяйственной деятельности в целом и отдельных объектов частности. Была проанализирована научная литература, относительно подходов к классификации и информационных запросах пользователей финансовой отчетности и результатов аудита. В процессе обработки вышеупомянутых вопросов было определено, что это способствует повышению значимости аудиторских проверок качества финансовой отчетности и как результат была построена модель качества финансовой отчетности как объекта бухгалтерского учета. Установлено, что объектом аудита является не только чисто собственно отчетность исследуемого предприятия, но и ее качество. Аудиторская информация о качестве финансовой отчетности позволит избежать информационных рисков и служить основой для обеспечения определенного уровня безопасности как внешних пользователей, основными из которых являются инвесторы так и внутренних пользователей, представлении менеджментом предприятия.

 Ключевые слова: аудиторская деятельность, качество, финансовая отчетность, аудит качества, аудиторские услуги, объект аудита.

 

T.M. Kochyn Quality of financial statements as a audit object. The article deals with the scientific literature of domestic and foreign scientists in the field of audit development and in the development of financial reporting. During the research it was found that there is a need to study the accounting system from the point of view of its ability to display and informational modeling of all the properties of business activity in general and of individual objects in particular. Scientific literature has been analyzed on the approaches to classification and information requests of users of financial statements and audit results. In the process of processing the above issues, it was determined that this enhances the importance of audits of the quality of the financial statements and as a result was built a model of quality of financial statements as an object of accounting. The constructed model contains the following components: business activities that are the object of decision-making by internal and external users; accounting as a process of information modeling of business activity of an enterprise; financial statements as a result of accounting; information resource that is formed on the basis of financial statements for different reporting periods and other background information (data from economic analysis of financial statements); the interaction of the properties of accounting objects and the qualitative properties of information generated by the accounting system; Independent audit as a tool to confirm the quality of information in financial statements. It is found that not only the audit firm's own reporting but also its quality is the object of the audit. Audit information on the quality of the financial statements will allow to avoid information risks and serve as a basis for ensuring a certain level of security for both external users, the main of which are investors and internal users, which are represented by the management of the enterprise.

 

Keywords: auditing, quality, financial reporting, quality audit, audit services, audited entity.

 

 


:  Анотація (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 15:29