Проданова Л.В., Шерстюкова К.Ю. Особливості розвитку інформаційного бізнесу та підприємництва в Україні 

УДК 339.166.5:659.2

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-115

 

Л.В. Проданова, д-р екон. наук, доцент

Черкаський державний технологічний університет

 

К.Ю. Шерстюкова, канд. екон. наук,

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Кривій Ріг)

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

  У статті проаналізовано особливості розвитку інформаційного бізнесу та підприємництва в сучасних умовах української економіки. Аналіз ґрунтується на оцінці динаміки основних показників діяльності суб’єктів господарювання за видом економічної діяльності «Інформація та телекомунікації», зокрема кількість суб’єктів господарювання, підприємств та фізичних осіб-підприємців, кількість зайнятих та найманих працівників, обсяг реалізованої продукції, капітальні інвестиції, фінансовий результат до оподаткування, рентабельність діяльності підприємств, структура реалізованої продукції за її видами. Інформаційний бізнес, інформаційне підприємництво розглядаються як спрямована на отримання доходу діяльність у сфері створення і комерційного розповсюдження інформаційних продуктів, технологій та послуг, а також діяльність, що здійснюється на основі застосування сучасних інформаційних технологій.

Ключові слова: інформація, бізнес, підприємництво, розвиток, діяльність у галузі інформації та телекомунікацій.

 

Бібліографічний список.

  1. Фомин В.И. Менеджмент: информационный бизнес. М.: Издательство Юрайт, 2019. 243 с.
  2. Байрамукова А.С.-Х. Информационное предпринимательство и его влияние на экономику. Молодой учёный. 2011. № 4 (27). Т.1. С. 137-139.
  3. Кизим М., Матюшенко Ю., Шостак І. Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і штучного інтелекту в економіках країн світу та України : монографія. X. : ВД «ІНЖЕК», 2012. 492 с.
  4. 4. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики України. Класифікатор від 11.10.2010 № 457 (в поточній редакції). URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10.
  5. Класифікатор видів економічної діяльності. URL : http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html.
  6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт Держ. ком. статистики України / Держстат України. Електрон., текст., табл. дан. і прогр. К. : Держстат, 1998-2019. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
  7. Статистичний щорічник України за 2017 рік. Державна служба статистики України. Київ. 2018. 540 с.
  8. Пономарьова М.С. Економічні та правові важелі підприємництва як складника ефективного розвитку агробізнесу / М.С. Пономарьова, Л.В. Шовкун, О.М. Савельєва // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2015. - № 1. C. 227-236. - 257 с.
  9. Пономарьова М.С. Оcобливості розвитку підприємництва в Україні / М.С. Пономарьова // Підвищення конкурентоспроможності виробничого потенціалу сільського господарства в умовах сталого розвитку: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції 4-5 квітня 2012 р. - Харків: ХНАУ, 2012. С 199 - 201. - 328 с.
  10. Стройко Т.В., Бабаєва К.О. Інноваційні аспекти розвитку україни: сучасний стан та стратегічні перспективи // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2018 - № 3. - С. 347.

 

Л.В. Проданова, К.Ю. Шерстюкова. Особенности развития информационного бизнеса и предпринимательства в Украине. В статье проанализированы особенности развития информационного бизнеса и предпринимательства в современных условиях украинской экономики. Анализ базируется на оценке динамики основных показателей деятельности субъектов хозяйствования по виду экономической деятельности «Информация и телекоммуникации», в частности количество субъектов хозяйствования, предприятий и физических лиц-предпринимателей, количество занятых и наемных работников, объем реализованной продукции, капитальные инвестиции, финансовый результат до налогообложения, рентабельность деятельности предприятий, структура реализованной продукции по ее видам. Информационный бизнес, информационное предпринимательство рассматриваются как направленная на получение дохода деятельность в сфере создания и коммерческого распространения информационных продуктов, технологий и услуг, а также деятельность, осуществляемая на основе применения современных информационных технологий.

Ключевые слова: информация, бизнес, предпринимательство, развитие, деятельность в области информации и телекоммуникаций.

 

L.V. Prodanova, K.Y. Sherstyukova. Features of information business development and entrepreneurship in Ukraine. The subject of work is information entrepreneurship and information business in Ukraine, which are considered as income-oriented activities in the field of creation and commercial dissemination of information products, technologies and services, as well as activities based on the use of modern information technologies. Purpose: to study the main features of the information business development and entrepreneurship in modern conditions of the Ukrainian economy. Research methodology. The analysis is based on an assessment of the dynamics of the main indicators of activity of economic entities by type of economic activity "Information and Telecommunications" (according to the current classification of economic activities in the national economy). This kind of economic activity includes publishing (including publishing of books, directories and catalogs, newspapers, magazines and periodicals, computer games, software); activities related to the production of film and video films, TV programs, sound recordings (production, composition, distribution of films and videos, TV programs, film demonstrations, sound recordings); activities in the field of broadcasting and television broadcasting; telecommunications (telecommunication) (activity in the field of wire and wireless telecommunication, in the field of satellite telecommunication, other activity in the field of telecommunication); computer programming, consultancy and related activities; provision of information services. The dynamics of indicators for the period 2010-2017 is analyzed: the number of economic entities, the number of enterprises, the number of natural persons-entrepreneurs, the number of employees, the number of hired employees, the volume of sales, capital investments, financial result before tax, profitability of activity of enterprises, structure of products sold by type, structure of financial results before taxation with distribution to large, medium, small and micro enterprises. Results of the work: Based on the results of the analysis of the main indicators of  economic entities activity by type of economic activity "Information and Telecommunications", a conclusion is made about the rather stable development of information business and information entrepreneurship in the Ukrainian economy.

Keywords: information, business, entrepreneurship, development, information and telecommunications activities.

 

 


:  Анотація (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 15:15