Бойко Є.О. Адаптація світового досвіду ресурсозбереження в умовах імплементації аграрного розвитку України в глобальні економічні системи

УДК  332.3 : 338

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-2-3

 

Є.О. Бойко, докторант

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

 

АДАПТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНІ

ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ

 

  У статті розкрито теоретико методичні засади забезпечення еколого-економічної ефективності використання світового досвіду ресурсозбереження. Визначено пріоритетні напрямки підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в агровиробництві. Проаналізовано основні інструменти організації сталого агровиробництва. Узагальнено світовий досвід використання сучасних інноваційних технологій в агровиробництві. Виділено найбільш важливі напрямки реалізації регіональної аграрної політики в умовах імплементації аграрного розвитку України в глобальні економічні системи.

Ключові слова: аграрний розвиток, агровиробництво, стале агровиробництво, ресурсозбереження, ресурсний потенціал, інноваційні технології, економічні системи.

 

 

Бібліографічний список.

  1. Іртищева І.О. Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів / І.О. Іртищева, Т.В. Стройко, М.І. Стегней // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С.302–310.
  2. Котвицька Н.М. Сталий розвиток аграрного сектору економіки України: таксономічний аналіз тенденцій / Наталія Котвицька, Алла Ревуцька, Людмила Смолій//Актуальні проблеми економіки – 2016 – №11(185). – С.48-52.
  3. Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього [монографія]/[Хвесик М.А., Бистряков І.К., Левковська Л.В., Пилипів В.В.]; за ред. акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 465с.
  4. Амбросов В. Я. Ресурсозберігаючі технології – напрям підвищення ефективності виробництва / В.Я. Амбросов. // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. – 2010. – №105. – С. 3–12.
  5. Пономарьова М.С. Аналіз ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств / М.С. Пономарьова, Н.Ю. Муха // Вісник ХНАУ. Cерія ―Економічні науки». - 2012. - № 5. С. 123 – 129.
  6. Пономарьова М.С. Шовкун Л.В., Савельєва О.М. Економічні та правові важелі підприємництва як складника ефективного розвитку агробізнесу. Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2015. № 1. C. 227–236
  7. Чернега І.І. Особливості становлення аграрних перетворень та ринкових зрушень / І.І. Чернега, М.С. Пономарьова, Ю.В.Загорська // Бізнеснавігатор: науково-виробничий журнал. – 2014. – № 3 (35). – С. 6–12. 218 с.
  8. Рябуха И.С. Государственное регулирование и приоритеты развития маркетинга земельных ресурсов в Украине / И.С. Рябуха // Развитие бухгалтер. учета в условиях междунар. интеграции: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 95-летию аграр. образования на Ставрополье, 29 окт. 2014 года / Ставропол. гос. аграр. ун-т (Россия). – [Б.м.], 2014. – С. 82 – 87.
  9. Судомир М.Р. Управління розвитком підприємства / М.Р. Судомир // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2015. – № (29).– С. 101–105
  10. Судомир М.Р. Організаційно-економічний механізм стійкості функціонування сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / М.Р. Судомир // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – 2015. – Вип. 14., Частина 4. – С. 91-94. – Режим доступу : http://ej.kherson.ua/journal/economic_14/148.pdf.

 

Бойко Е.А. Адаптация мирового опыта ресурсосбережения в условиях имплементации аграрного развития Украины в глобальные экономические системы. В статье раскрыто содержание методических подходов к обеспечению эколого-экономической эффективности использования мирового опыта ресурсосбережения. Определены приоритетные направления повышения эффективности использования ресурсного потенциала в агропроизводстве. Проанализированы основные инструменты организации устойчивого агропроизводства. Обобщен мировой опыт использования современных инновационных технологий в агропроизводства. Выделены наиболее важные направления реализации региональной аграрной политики в условиях имплементации аграрного развития Украины в глобальные экономические системы.

Ключевые слова: аграрное развитие, агропроизводство, постоянное агропроизводство, ресурсосбережения, ресурсный потенциал, инновационные технологии, экономические системы.

 

Boiko Y. Adaptation of the world experience of resource conservation in the conditions of implementation of agrarian development in global economic systems.  The theoretical and methodological principles of ensuring the ecological and economic efficiency of using the world experience of resource conservation are revealed in the article. Priority directions of increase of efficiency of use of resource potential in agricultural production are defined. The basic tools for the organization of sustainable agricultural production are analyzed. The global experience of using modern innovative technologies in agricultural production is generalized. The most important directions of implementation of regional agrarian policy under conditions of implementation of agrarian development of Ukraine in global economic systems are highlighted.

Keywords: agrarian development, agricultural production, sustainable agricultural production, resource saving, resource potential, innovative technologies, economic systems.

 

 
:  Анотація (завант.: 1)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 6-07-2020, 14:52