Дибач І. Л. [Теоретико-методичні аспекти формування стандартів корпоративного управління]{Theoretical and methodological aspects of the formation of corporate governance standards} 

УДК 330.87

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-65

 

І.Л. Дибач, канд. екон. наук, доцент

inna.leonidivna@gmail.com

 https://orcid.org/0000-0003-4237-8709

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

 

Теоретико-методичні аспекти формування стандартів корпоративного управління

 

   В статті уточнено сутність корпоративного управління. Окреслено структурні елементи стандартів корпоративного управління. Проведено порівняльний аналіз кодексі корпоративного управління України та інших держав. Розглянуто сучасні тренди розвитку корпоративного управління. Виконано аналіз принципів корпоративного управління за кожним компонентом корпоративного розвитку компаній.

   Ключові слова: корпоративне управління, стандарт, кодекс, компоненти корпоративного управління, тенденції розвитку

 

Бібліографічний список.

 1. Артюх О. В. Принципи контролю: проблематика визначення / О.В. Артюх // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство – 2016. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 20-25.
 2. Дацій Н. В. Роль міжнародних стандартів e процесі розвитку та оптимізації інституту корпоративного управління / Н. В. Дацій // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Державне управління. – 2011. – № 1. – С. 25-31. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2011_1_4
 3. Дементьева А. Международное регулирование корпоративного управления / А. Дементьева М. Соколова // Управление: проблемы и перспективы. – 2017. – № 4(45). – URL: http://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2017_1317.pdf
 4. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» (ст.1) м. Київ, 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80
 5. Задихайло Д. В. Корпоративне управління : Навч. посібник / Д. В. Задихайло, О. Р. Кібенко, Г. В. Назарова. – Х. : Еспада, 2003. – 688 с.
 6. Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах: Зб. статей / Національна академія держ. управління при Президентові України, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів / За заг. ред. І. Розпутенка та Б. Лессера. – К.: Вид-во «К.І.С», 2004. – 306 с.
 7. Коробка С. В. Корпоративне управління в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / С. В. Коробка // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. – 2016. – Т. 18, № 2. – С. 80-83. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2016_18_2_17
 8. Носик, О. М. Міжнародні стандарти корпоративного управління / О. М. Носик, Г. Д. Буніна // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 берез. 2016 р. – Харків : НФаУ, 2016. – С. 210-211. – (Серія «Наука»).
 9. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні, Закон України від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР URL: http://zakon.rada.gov.ua
 10. Палига Є. М. Корпоративне управління виробництвом в умовах постприватизаційних відносин: дис. д-ра екон. наук : 08.06.02 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Л., 2002. – 182 с.
 11. Про схвалення проекту нової редакції Принципів корпоративного управління України: Рішення ДКЦПФР №52, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2003 № 571 / Національна комісія із цінних паперів та фондового ринку України URL: http://www.nssmc. gov.ua/user_files/content/805/1315570913.doc.
 12. Про затвердження Принципів корпоративного управління : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 № 955. – URL: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/ law/18922/1406127204.doc.
 13. Принципы корпоративного управления и гармонизация механизмов их соблюдения. Изучение требований в области корпоративного управления в 25 странах. – URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/kz-balancig-rules.pdf
 14. Рощупкин В. Г. Понятие и механизм корпоративного управления // Вестник Самарского муниципального института управления. – 2016. – № 3. – С. 38-45
 15. Ярмак І. М. Поняття принципів фінансового контролю / І. М. Ярмак // Фінансове право: Європейські перспективи. 2013. № 11.С. 184‒191.
 16. The UK Corporate Governance Code April 2016 Financial Reporting Council // The Financial Reporting Council. – URL: https://www.frc.org.uk/getattachment/ca7e94c4-b9a9-49e2-a824-ad76a322873c/UK-Corporate-Governance-Code-April-2016.pdf
 17. Судомир C.М. Ділова репутація як стратегічний чинник розвитку підприємства Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2017 - № 4. - С. 424.
 18. Іртищева І.О., Салюк-Кравченко О.О. Проблеми та перспективи розвитку корпоративних відносин у реальному секторі економіки // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2018 - № 3. - С. 420.

 

   И.Л. Дибач Теоретико-методические аспекты формирования стандартов корпоративного управления. В статье уточнена сущность корпоративного управления. Определены структурные элементы стандартов корпоративного управления. Проведен сравнительный анализ кодексов корпоративного управления Украины и других государств. Рассмотрены современные тренды развития корпоративного управления. Проанализированы принципы корпоративного управления по каждому компоненту корпоративного развития компаний.

   Ключевые слова: корпоративное управление, стандарт, кодекс, компоненты корпоративного управления, тенденции развития

 

   I.L. Dybach Theoretical and methodological aspects of the formation of corporate governance standards. The subject of the article is to study the process of implementation of an effective corporate governance system in Ukraine, which is of great relevance against the background of the process of European integration and attracts increased attention of scientists and practitioners. The purpose of the work is to find out the content and essence of corporate governance, to develop a theoretical and methodological basis for the formation of standards of corporate governance. In addition, the factors that can distinguish the definitions of "principle", "code" and "standard" of corporate governance need clarification.

   The methodological basis of the study was the methods of dialectical cognition, comparative analysis, a systematic approach was applied in the analysis of corporate governance standards.

   The result of the article. The article clarifies the essence of corporate governance and distinguishes two positions to clarify the essence of the definition. Under the first of these, corporate governance is seen as an activity of companies and systems of governing bodies and reflects their relationship with shareholders and other stakeholders. In the second term, corporate governance is the set of rules under which joint-stock companies operate. Structural elements of corporate governance standards are outlined: corporate governance quality criteria developed by the government, various rating agencies; financial reporting standards; requirements of stock exchanges; codes and principles of corporate governance. The basic international documents on best practice of corporate governance have been worked out and a comparative analysis of the corporate governance codes of Ukraine and other countries has been conducted on the basis of key features, namely the corporate development component of companies. It has been found that one of the important criteria for comparing corporate governance style is its structure. The modern trends of corporate governance development are considered. The analysis of the principles of corporate governance for each component of corporate development of companies: leadership and culture, results of activities, control over the implementation of corporate governance, stakeholder interaction. Further research needs to take into account the risks and disclosure of company policies in the area of ​​social responsibility and sustainable development.

   Scope of results. The conducted research is the theoretical basis for the formation of standards of effective corporate governance.

   Keywords: corporate governance, standard, code, components of corporate governance, development trends.

 

 


:  Анотація (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 11:11