Юхименко-Назарук І. А., Сьомак О. М. [Природний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку]{Natural capital as an object of accounting}

УДК 657.01

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-52

 

І.А. Юхименко-Назарук, д-р екон. наук, доцент

декан факультету документальних комунікацій та менеджменту,

Рівненський державний гуманітарний університет

 

О.М. Сьомак, здобувач кафедри обліку і аудиту

Державний університет «Житомирська політехніка»

 

ПРИРОДНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

   У видобувній галузі відбуваються постійні зміни, у зв’язку з тим, що даний сектор економіки не стоїть на місті. Змінюються підходи до обліку специфічних об’єктів даної галузі. Бухгалтерський облік природних ресурсів та природокористування є маловивченою і малодослідженою областю. Саме тому розробка теоретико-практичних підходів до бухгалтерського обліку у видобувному секторі економіки є пріоритетною задачею на сучасному етапі і являється важливим напрямом наукового пошуку. В статті проаналізовано підходи до визначення понять природні ресурси та природокористування. Встановлено основні стадії природокористування та особливості бухгалтерського обліку на кожній з них. Досліджено об’єкти бухгалтерського обліку, які можливі на підприємствах видобувних галузей на передрозвідувальній, пошуково-розвідувальній, підготовчій до видобутку, видобувній, переробній та завершальній стадіях. У статті зазначається, що до особливостей природних ресурсів слід віднести те, що після видобутку вони стають матеріальними (складськими) запасами, а також слід зазначити, що запаси природних ресурсів не відновлюються. Тому природні ресурси ще називають «виснажувані активи». В балансі природні ресурси відображають як довгострокові (позаоборотні) активи («Запаси вугілля», «Запаси нафти й газу»). Природні ресурси мають наступні риси, які відповідають основним засобам : матеріальну форму; використовуються у процесі виробництва; очікуваний строк використання більше одного року; здатні приносити економічні вигоди.

   Ключові слова: природні ресурси, природокористування, стадії природокористування, об’єкти бухгалтерського обліку

 

 

Бібліографічний список.

 1. Витрати на розвідку запасів корисних копалин: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33, затверджене наказом Міністерства фінансів України від від 26.08.2008 року № 1090. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0844-08.
 2. Витрати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
 3. Воляк Л.Р. Природно-ресурсний потенціал як об’єкт обліку / Л.Р. Воляк // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 3(57). – С. 36–38. 
 4. Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Екосередовище і сучасність. Т.1. Природне середовище у сучасному вимірі: монографія. – К.: Кондор, 2006. – 424 с.
 1. Кашенко О.Л. Екологічна сутність економічних категорій / О.Л. Кашенко. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2001. – 132 с.
 2. Крупка Я.Д., Порохнавець Я.А. Капіталізація витрат в обліку підприємств з видобування та переробки природних ресурсів / Крупка Я.Д., Порохнавець Я.А.// Глобальні та національні проблеми економіки. ‒ 2017. ‒ №18. ‒ С. 544-549. ‒ Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/103.pdf.
 3. Куражсковский Ю.Н. Очерки природопользования : монография. М. : Мысль, 1969. 268 с.
 4. Лищенко О. Г. Розвиток організації обліку нематеріальних активів [Електронний ресурс] / О. Г. Лищенко, О. В. Васютіна // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. - 2013. - Т. 21, вип. 7(2). - С. 167-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2013_21_7(2)__27.
 5. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов (Научно-методологические проблемы учета географических различий в эффективности использования) – Минц А.А. – М.: Мысль, 1972. – 303 с.
 6. Податковий кодекс України: Закон України №2755-VІ вiд 02.12.2010 р. [Електронний ресурс] // ВВР. − 2011. − №№13-17. − ст.112 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17. 
 7. Порохнавець Я. А. Особливості визнання природних ресурсів в системі бухгалтерського обліку / Я. А. Порохнавець // Сталий розвиток економіки. - 2014. - № 1. - С. 101-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2014_1_15.
 1. Реймерс Н. Ф. Природопользование. – М.: Мысль, 1990. – С. 482.
 2. Холина В. Н. Основы экономики природопользования : [учебник для вузов] / В. Н. Холина. – СПб. : Питер, 2005. – 672с.
 3. Царенко О.М. Основи екології та економіки природокористування. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 400с.
 4. Пономарьова М.С. Маркетинг проекту / Управління проектами: навч. посібник / за ред. О.В Ульянченка та П.Ф. Цигікала. – Xарків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. С.183-205. - 522 с.
 5. Швиденко А.Й. Екологічні основи природокористування: навчальний посібник – Швиденко А.Й., Руденко В.П., Євдокименко В.К. – К.: ІЗМН, 1999, – 200 с

 

   И.А. Юхименко-Назарук, А.М. Семак Природный капитал как объект бухгалтерского учета. В добывающей отрасли происходят постоянные изменения, в связи с тем, что данный сектор экономики не стоит на месте. Меняются подходы к учету специфических объектов данной отрасли. Бухгалтерский учет природных ресурсов и природопользования является малоизученной и малоисследованной областью. Именно поэтому разработка теоретико-практических подходов к бухгалтерскому учету в добывающем секторе экономики является приоритетной задачей на современном этапе и является важным направлением научного поиска. В статье проанализированы подходы к определению понятий природные ресурсы и природопользование. Установлены основные стадии природопользования и особенности бухгалтерского учета на каждом из них. Исследована объекты бухгалтерского учета, которые возможны на предприятиях добывающих отраслей на передрозвидувальний, поисково-разведывательной, подготовительной к добыче, добывающей, перерабатывающей и завершающей стадиях. В статье отмечается, что к особенностям природных ресурсов следует отнести то, что после добычи они становятся материальными (складскими) запасами, а также следует отметить, что запасы природных ресурсов не восстанавливаются. Поэтому природные ресурсы еще называют «виснажувани активы». В балансе природные ресурсы отражают как долгосрочные (внеоборотные) активы ( «Запасы угля», «Запасы нефти и газа»). Природные ресурсы имеют следующие черты, которые соответствуют основным средствам: материальную форму; используются в процессе производства; ожидаемый срок использования более одного года; способны приносить экономические выгоды.

   Ключевые слова: природные ресурсы, природопользования, стадии природопользования, объекты бухгалтерского учета

 

   I.A. Yukhimenko-Nazaruk, А.M Seamak Natural capital as an object of accounting. The mining industry is undergoing constant changes due to the fact that this sector of the economy is out of place. Approaches to accounting for specific objects in this field are changing. Accounting for natural resources and environmental management is a poorly researched and under-researched area. That is why the development of theoretical and practical approaches to accounting in the extractive sector of the economy is a priority at the present stage and is an important area of ​​scientific search. The article analyzes approaches to defining the concepts of natural resources and nature management. The basic stages of environmental management and features of accounting at each of them are established. The objects of accounting, which are possible in the enterprises of the mining industries at the pre-prospecting, prospecting, pre-production, mining, processing and final stages, are investigated. The article states that the peculiarities of natural resources should include the fact that after extraction they become material (warehouse) stocks, and also it should be noted that the reserves of natural resources are not restored. Therefore, natural resources are also called "depleted assets". In the balance sheet, natural resources are recorded as long-term (non-current) assets ("Coal reserves", "Oil and gas reserves"). Natural resources have the following features that correspond to the main means: material form; used in the production process; the expected life of more than one year; able to bring economic benefits.

   Keywords: natural resources, environmental management, environmental stages, accounting objects

 

 


:  Анотація (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  Анотація
 

 
Оновлено: 9-04-2020, 11:08