Чебанова Н. В. [Політика структурних трансформацій діяльності промислових підприємств]{The policy of structural transformations of industrial enterprises. Subject of study}

УДК: 338.45:316.324.8

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-43

 

Н.В. Чебанова, д-р екон. наук, професор

Український державний університет залізничного транспорту

 

ПОЛІТИКА СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

   Предмет дослідження. Аналіз основних проблем трансформаційних перетворень промислових підприємств.

   Мета дослідження. На основі систематизації останніх публікацій і даних моніторингу розвитку трансформаційних процесів в економіці України розглянуто один з важливих їх аспектів – правила, норми, процедури трансформаційних змін в організації діяльності промислових підприємств з метою їх подальшого успішного стратегічного розвитку. Для повного розкриття мети дослідження були вирішені ряд завдань, а саме:

- проаналізовано політику структурних трансформацій;

- визначено принципи діяльності промислових підприємств під впливом трансформаційних змін;

- охарактеризовано етапи реалізації трансформаційних змін на промислових підприємствах.

   Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність методів наукового пізнання, а саме логічний, системно-структурний та інші.

   Результати роботи. Посилення процесів євроінтеграції є об’єктивною причиною активізації трансформаційних процесів у промисловості України. Вітчизняні промислові підприємства мають всі передумови для зростання і розвитку, за рахунок проведення структурних трансформацій, переорієнтації з видобувної на переробну промисловість. Для стійкого і успішного розвитку багато промислових підприємств, застосовують шлях вертикальної інтеграції і структурних трансформаційних змін, шляхом включення в себе виділення непрофільних активів промислових підприємств в рамках технологічних і вартісних ланцюжків, розвідку нових інноваційних видів продукції, диверсифікації проектів тощо.

Реалізація масштабних проектів модернізації промислових підприємств; використання їх інноваційного потенціалу; наявність галузевих вертикально інтегрованих структур, здатних створювати сучасні масштабні промислові виробництва - все це надає певні перспективи розвитку трансформаційних перетворень для вітчизняних промислових підприємств. Сфера застосування результатів. Отримані результати можуть бути використані як одна з пропозицій при організації діяльності промислових підприємств України.

   Ключові слова: промислові підприємства, діяльність, трансформація, зміни, принципи,етапи .

 

Бібліографічний список.

  1. Амоша О. І. Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи / О.І. Амоша, Л.М. Саломатіна // Економіка України. - 2017. - № 3. - С. 20-34.
  2. Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи / В. М. Геєць // Економіка і прогнозування. - 2016. - № 1. - С. 7-22.
  3. Кузьмін О.Є. Теоретико-методологічні засади управління толінговими операціями на підприємствах / О.Є. Кузьмін, І.І. Коць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2016. - № 851. - С. 3-11.
  4. Петрович Й.М. Розвиток промислових підприємств шляхом модернізації / Й.М. Петрович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». Львів: Видавництво Львівської політехніки – 2016, – №847. – С. 3–9.
  5. Продиус И.П. Экономика предприятия: учебное пособие / И.П. Продиус, С.В. Филиппова, А.С. Балан. - Одесса: АстроПринт, 2003. - 168 с.
  6. Філіппова С.В. Трансформаційні процеси в промисловому виробництві в умовах нестабільності: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 416 с.
  7. Трансформаційні процеси економіки України в регіональному вимірі / Під ред. І. Школи. – Чернівці: Книги-XXI, 2004. – 360 с.
  8. Судомир C.М. Формування результативної системи управління ризиками соціально-економічних систем // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2018 - № 1. - С. 149.
  9. Пономарьова М.С. Умови регулювання вертикально інтегрованих підприємницьких структур агробізнесу: макро-, мезо-, мікро-рівні / М.С. Пономарьова, О.В. Аксьонова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки» : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2019. – №3. – С. 391-401
  10. Гудзинський О.Д., Судомир С.М. Соціально-економічний розвиток макро- і мікро структур: соціально-інноваційний аспект // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2017 - № 3. - С. 20.

 

   Чебанова Н.В. Политика структурных преобразований деятельности промышленных предприятий.

   Предмет исследования. Анализ основных проблем трансформационных преобразований промышленных предприятий.

На основе систематизации последних публикаций и данных мониторинга развития трансформационных процессов в экономике Украины рассмотрен один из важных их аспектов - правила, нормы, процедуры трансформационных изменений в организации деятельности промышленных предприятий с целью их дальнейшего успешного стратегического развития.

Усиление процессов евроинтеграции является объективной причиной активизации трансформационных процессов в промышленности Украины. Отечественные промышленные предприятия имеют все предпосылки для роста и развития, за счет проведения структурных преобразований, переориентации с добывающей на перерабатывающую промышленность. Для устойчивого и успешного развития многие промышленные предприятия, применяют путь вертикальной интеграции и структурных трансформационных изменений, путем включения в себя выделение непрофильных активов промышленных предприятий в рамках технологических и стоимостных цепочек, разведку новых инновационных видов продукции, диверсификации проектов и тому подобное. Реализация масштабных проектов модернизации промышленных предприятий; использования их инновационного потенциала; наличие отраслевых вертикально интегрированных структур, способных создавать современные масштабные промышленные производства - все это придает определенные перспективы развития трансформационных преобразований для отечественных промышленных предприятий.

   Ключевые слова: промышленные предприятия, деятельность, трансформация, изменения, принципы, этапы.

 

   Chebanova N.V. The policy of structural transformations of industrial enterprises. Subject of study. Analysis of the main problems of transformational transformations of industrial enterprises.

   Purpose of the stud. Based on the systematization of recent publications and monitoring data on the development of transformation processes in the Ukrainian economy, one of their important aspects is considered - rules, norms, procedures for transformational changes in the organization of industrial enterprises with a view to their further successful strategic development. To fully disclose the objectives of the study, a number of tasks were solved, namely:

- analyzed the policy of structural transformations;

- the principles of activity of industrial enterprises under the influence of transformational changes are defined;

- the stages of the implementation of transformational changes at industrial enterprises are described.

   Research methods. The methodological basis of the paper is a combination of methods of scientific knowledge, and it is logical, systematic and structural, and others.

   Results of the work.  Strengthening the processes of European integration is an objective reason for the activation of transformation processes in the industry of Ukraine. Domestic industrial enterprises have all the prerequisites for growth and development, due to structural transformations, reorientation from the extractive to the processing industry. For sustainable and successful development, many industrial enterprises use the path of vertical integration and structural transformational changes, including the allocation of non-core assets of industrial enterprises within technological and value chains, exploration of new innovative types of products, diversification of projects and the like. Implementation of large-scale projects for the modernization of industrial enterprises; use of their innovative potential; the presence of sectoral vertically integrated structures capable of creating modern large-scale industrial production - all this gives certain prospects for the development of transformational transformations for domestic industrial enterprises.

   Sphere application of the results. The results can be used as one of the proposals for organizing the activities of industrial enterprises of Ukraine.

   Key words: industrial enterprises, activity, transformation, changes, principles, stages.

 

 


:  Анотація (завант.: 2)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 11:05