Стегней М. І.,Богатирьов К. О.,Бошинда І. М.,Бошинда І. М. [Роль спортивно-оздоровчої діяльності в умовах сталого розвитку]{The role of sports and recreational activities in conditions of sustainable development}

УДК 796.011.1

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-35

 

М.І. Стегней, д-р екон. наук, професор

stegneym@gmail.com

orcid.org/0000-0002-4688-6447

Мукачівський державний університет

К.О. Богатирьов, д-р екон. наук, професор

Національний університет  кораблебудування імені

адмірала Макарова

І.М. Бошинда, аспірант

igor.boshinda@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-2402-9206

І.М. Бошинда, магістр

ira2709@gmail.com

Мукачівський державний університет

 

РОЛЬ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 

   Статтю присвячено дослідженню спортивно-оздоровчої діяльності в Україні, яка відіграє важливу роль у соціально-економічному житті населення та несе в собі ідеї сталого розвитку. Авторами обґрунтовано основні задачі спортивно-оздоровчої галузі в Україні, її роль у житті суспільства. Систематизовано підходи до визначення цілей спортивно-оздоровчої діяльності, приділено увагу проблематиці оздоровлення дітей. Вдосконалено комплексний підхід до вирішення задач  спортивно-оздоровчої діяльності, за допомогою яких можна розвивати дану галузь в майбутньому. 

   Ключові слова: спортивно-оздоровча діяльність, соціально-економічний розвиток, сталий розвиток, рекреація, послуги.

 

Бібліографічний список.

 1. H. SustainableDevelopmentatRisk: IgnoringthePast. / J.H. Hulse— NewDelhi: CambridgeUniversity Press India Pvt. Ltd. Ottawa: International Development Research Centre, 2007. — 390 p.
 2. Kates R.W. What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. / R.W. Kates, T.M. Parris, A.A. Leiserowitz.— Environment: Science and Policy for Sustainable Development, Number 3, P. 8 −21.
 3. Гадайчук, Д.Л. Результати досліджень з питань використання фінансових ресурсів організаційноуправлінськими структурами у спорті вищих досягнень / Д.Л. Гадайчук // Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2004. – № 13. – С.29 – 39.
 4. Галкин, В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.В. Галкин. - М.: Кнорус, 2006. – 291 с.
 5. Галкін В. В. Экономика спорта и спортивный бізнес : учебн. пособ. для студ. высш. учебн. заведен. / В. В. Галкин. – Москва : Кнорус, 2006. – 291 с.
 6. Державна служба статистики України. – Головне управління статистики [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
 7. Жолдак, В.И. Менеджмент спорта и туризма. / В.И. Жолдаков, В.А. Квартальнов – М.: Советский спорт, 2001. – 416 с.
 8. Камалетдинов, В.Г. Педагогические аспекты развития культуры управления физкультурноспортивной деятельностью: монография / В.Г. Камалетдинов – М.: Советский спорт , 2002. – 240 с.
 9. Кузьменко, О.О. Реалізація державної програми у сфері фізичної культури і спорту/ О.О. Кузьменко // Науковий вісник молодих вчених. – 2010. – Вип. 1 (1). – С. 225 – 229.
 10. Менеджмент, и экономика физической культуры и спорта / М.И. Золотов, В.В. Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.
 11. Мічуда, Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку: Закономірності функціонування та розвитку / Ю.П. Мічуда. – К.: Олімпійська література, 2007. – 215 с.
 12. Пащук, О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід / О.В. Пащук. – К., 2005. – 558 с.
 13. Приступа Є. Спорт в Україні може консолідувати націю [Електронний ресурс] / Є. Приступа. – Режим доступу: http://ldufk.edu.ua /index.php/inPage27/articles/jevgen-pristupa-sport-v-ukrajini-mozhe-konsolidu¬vati-naciju.html.
 14. Стахів М.І. Спортивно-оздоровча сфера як галузь економіки / М.І. Стахів // Вісник Полтавського національного технологічного університету. Серія: Економіка і регіон № 1 (44) – 2014. С. 46-49.
 15. Пономарьова М. С. Роль менеджменту спортивно-оздоровчого як инструменту конкурентопроможності розвинутої туристичної інфраструктури. 2019/4/17 Материалы конференции Напрями модернізації фінансово-економічної системи держави, регіонів, підприємств, організацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Вінниця. Том 1 С. 127-130
 16. Irtyshcheva I.O. Conceptual approaches to the development of health-improving tourism / I. Irtyshcheva, О. Melikh, К. Bogatyrev // Baltic Journal of Economic Studies, Vol 5, No 2 (2019), р. 131-136.
 17. Неприбуткові організації в системі світових соціально-економічних процесів: [монографія] / [І.О. Іртищева, Т.В. Стройко, М.І. Стегней та ін.] Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – 172 с.
 18. Басюк М.М Пономарьова М.С., Трегуб К.М. Менеджмент спортивно-оздоровчого туризму в умовах зростання конкурентних ознак регіонів // Причорноморські економічні студії. № 38 (1). 2019. С. 68-72.
 19. Пономарьова М.С., Басюк М.М., Трегуб К.М. Розвиток сучасного спорту та фізичного виховання як передумова здорового способу життя. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 5. С. 10.

 

   М.И. Стегней, К.А. Богатирев, И.М. Бошында, И.М. Бошында. Роль спортивно-оздоровительной деятельности в условиях устойчивого развития. Статья посвящена исследованию спортивно-оздоровительной деятельности в Украине. Она играет важную роль в социально-экономической жизни населения и несет в себе идеи устойчивого развития. Авторами обоснованы основные задачи спортивно-оздоровительной отрасли в Украине, ее роль в жизни общества. Систематизированы подходы к определению целей спортивно-оздоровительной деятельности, акцентировано внимание на проблематике оздоровления детей.

   Ключевые слова: спортивно-оздоровительная деятельность, социально-экономическое развитие, устойчивое развитие, рекреация, услуги.

   M.I. Stehnei, K.A. Bogatyrev, I.M. Boshynda, I.M. Boshynda. The role of sports and recreational activities in conditions of sustainable development. The article is devoted to the study of sports and recreational activities in Ukraine. It plays a significant role in the socio-economic life of the population and carries the ideas of sustainable development.The purpose of the article is to study the sports and recreational sphere, its economic nature and role in ensuring sustainable development. The authors substantiate the main tasks of the sports and recreational industry in Ukraine, its role in the life of society.In order to improve the activity of the sports and recreation sector, it is necessary to provide for the creation of favorable conditions for organizations that participate in the programs of development of the market of sports and health services, invest in the development of sports and health systems. Important in sports and recreational activities is the emphasis on children's health, because children's health is the key to a healthy nation.Particular attention should be paid to institutions that operate in the summer, given that the summer season is a time for rest for children of both school and preschool age. In order to improve the situation in the sports and health sector, attention should be focused on state support for children's health facilities. Wellness services should be able to be used by all segments of the population. It is in this context that state programs should be put in place to finance the travel of children to children's summer health facilities, which will encourage the nation to improve.The authors have improved the complex approach to solving the problems of sports and recreational activities, with the help of which it is possible to develop this industry in the future. More attention should be paid to the health of children, as they are the future of the nation. To improve this task, state programs should be developed to finance the rehabilitation of children in sports and recreation facilities. All this would lead to improvement of the socio-economic situation in our country in general.

   Keywords: sports and wellness activity, socio-economic development, sustainable development, recreation, services.

 


:  Анотація (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 11:01