Рожков А. О.,Романова Т. А.,Романов О. В.,Брагін О. М.,Пономарьова М. С.,Ларченко М.І. [Економічна ефективність підживлень посівів пшениці озимої в умовах ФГ «Лучисте-2а» Веселівського району Запорізької області]

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-23

 

А.О. Рожков, д-р с.-г. наук, професор

zms19760403@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000–0001–9138–7973

Т.А. Романова, канд. с.-г. наук, доцент

at_romanova@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000–0001–5179–8241

О.В. Романов, канд. с.-г. наук, доцент

romanovoleksij@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000–0001–8144–4911

О.М. Брагін, канд. с.-г. наук, доцент

oleksbragin@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8104-4088

М.С. Пономарьова, канд. екон. наук, доцент

e-mail: univerms@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8463-821X

М.І. Ларченко, здобувач ОС «магістр» зі спеціальності 201 Агрономія

 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДЖИВЛЕННЯ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ФГ «ЛУЧИСТЕ-2А» ВЕСЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   Представлені результати дворічних досліджень з вивчення впливу підживлень на врожайність та якість зерна пшениці озимої сортів Шестопалівка і Сирена. Розраховано та проаналізовано основні показники економічної ефективності проведення досліджуваних варіантів підживлень, доведена їх висока ефективність. За рівнем урожайності та якості зерна, а також за пріоритетним показником економічної ефективності ‒ чистим прибутком, кращим у досліді був варіант в якому вносили аміачну селітру по мерзлоталому ґрунту з розрахунку 200 кг/га ф. р. і проводили два позакореневих підживлення під час кущіння та трубкування карбамідом у дозі 10 кг/га ф. р. у баковій суміші з 200 л/га води. Прибуток у цьому варіанті був найвищим і становив 9740 грн/га в сорту Шестопалівка і 9040 грн/га в сорту Сирена. Серед досліджуваних сортів за рівнем урожайності зерна та за показниками економічної ефективності переважав сорт Шестопалівка. На всіх досліджуваних варіантах підживлень чистий прибуток і рентабельність вирощування цього сорту були значно вищими.

   Ключові слова: пшениця озима, система добрив, підживлення посівів, продуктивність, урожайність та якість зерна, економічна ефективність, рівень рентабельності, прибуток.

 

Бібліографічний список.

 1. Гамаюнова В.В., Панфілов А.В., Аверчев О.В. Продуктивність пшениці м’якої озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах Південного Степу України. Таврійський науковий вісник. 2016. №103. С. 16‒22.
 2. Моргун В.В., Санін Є.Ю., Швартау В.В. Клуб 100 центнерів. Сучасні сорти та системи живлення і захисту озимої пшениці. Київ: Логос, 2014. 148 с.
 3. Панфілова А.В., Гамаюнова В.В. Формування надземної маси сортів пшениці озимої залежно від оптимізації живлення в умовах Південного Степу України. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія, 2018. №22(1). С. 332‒339.
 4. Смірнова І.В. Урожайність та якість сортів пшениці озимої залежно від умов мінерального живлення. Наукові праці МНАУ: Екологія, 2015. Вип. 244. Том 256. С. 81‒84.
 5. Оверченко Б. Особливості ранньовесняного підживлення озимої пшениці. Пропозиція, 2002. № 2. С. 31–32.
 6. Современные подходы к увеличению эффективности удобрений под сельскохозяйственные культуры в земледелии Южной Степи Украины / Гамаюнова В.В. и др. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. ФГБНУ «РосНИИПМ», 2015. Вып. 4(60). С. 75‒80.
 7. Лихочвор В.Ф. Система удобрення озимої пшениці / Журнал «Агробізнес сьогодні». 2014. http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/428-systema-udobrennia-ozymoi-pshenytsi.html [електронний ресурс].
 8. Бобро М.А. Урожайність і якість зерна пшениці озимої і ярої залежно від позакореневих підживлень з використанням карбаміду і сірчано-кислого магнію в східній частині Лісостепу України / М.А. Бобро, Г.Ф. Ольховський, Л.В. Кошляк // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво”. Харків: ХНАУ, 2013. № 9. С. 344‒352.
 9. Дослідна справа в агрономії: навч. посібник: у 2 кн. – Кн. 1. Теоретичні аспекти дослідної справи / А.О. Рожков, В.К. Пузік, С.М. Каленська та ін.; за ред. А.О. Рожкова. Харків: Майдан, 2016. 316 с.
 10. Дослідна справа в агрономії: навч. посібник: у 2 кн. – Кн. 2. Статистична обробка результатів агрономічних досліджень / А.О. Рожков, В.К. Пузік, С.М. Каленська та ін.; за ред. А.О. Рожкова. Харків: Майдан, 2016. 342 с.
 11. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / Ред. кол. М. В. Зубець та ін. Київ: Аграрна наука, 2010. С. 14–40.
 12. Пархомець М.К., Гудак В.В. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 256 с.
 13. Гамаюнова В.В., Федорович Г.Т. Економічна та енергетична ефективність вирощування сориту залежно від добрив, попередника та строку сівби. Наукові праці. Екологія. 2011. Вип. 140. Т. 152. С. 37‒41.
 14. Конащук І.О. Вплив добрив і родючості ґрунту на ріст, розвиток та врожай тритикале озимого за вирощування його на півдні України. Таврійський науковий вісник. 2011. №76. С. 70‒76.
 15. Пономарьова М.С. Особливості управління в галузі рослинництва в умовах ринкових перетворень / М.С. Пономарьова, А.С. Фесенко // Міжнародна науково-практичній конференції фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі. -Х.: 23 – 24 квітня 2015 р. С. 65-68. 338 с.
 16. Пономарьова М.С. Аналіз ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств / М.С. Пономарьова, Н.Ю. Муха // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2015. - № 5. С. 123 - 129. - 299 с.
 17. Технологія виробництва продукції рослинництва: навч. посібник / А. О. Рожков, Е. М. Огурцов, А. М. Свиридов й ін.; за ред. А. О. Рожкова. – Х.: Майдан, 2016. – 550 с.
 18. Гудзинський О.Д., Судомир С.М. Соціально-економічний розвиток макро- і мікро структур: соціально-інноваційний аспект // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2017 - № 3. - С. 20.

 

   Рожков А.А., Романова Т.А., Романов А.В., Брагин А.Н., Пономарева М.С., Ларченко М.И. Экономическая эффективность подкормок посевов озимой пшеницы в условиях ФГ «Лучистое-2А» Веселовского района Запорожской области. Ключевой задачей растениеводческой отрасли Украины является повышение уровня раскрытия ресурсного потенциала продуктивности посевов зерновых культур, среди которых доминирует пшеница озимая. Решить эту задачу можно за счет структуризации посевных площадей этой культуры, подбора сортов с учетом территориальных особенностей и оптимизации составляющих элементов технологии выращивания, среди которых особое значение имеет система питания посевов. В статье представлены результаты двухлетних исследований по изучению влияния подкормок на урожайность и качество зерна озимой пшеницы сортов Шестопаловка и Сирена. Рассчитаны и проанализированы основные показатели экономической эффективности проведения исследуемых вариантов подкормок, доказана их высокая эффективность. По уровню урожайности и качества зерна, а также по приоритетному показателю экономической эффективности - чистой прибылью, лучшим в опыте был вариант, в котором вносили аммиачную селитру по мерзлоталой почве из расчета 200 кг / га ф. в. Среди изучаемых сортов по уровню урожайности зерна и по показателям экономической эффективности преобладал сорт Шестопаловка.

   Ключевые слова: пшеница озимая, система удобрений, подкормка посевов, производительность, урожайность и качество зерна, экономическая эффективность, уровень рентабельности, прибыль.

 

   Rozhkov A.O., Romanova T.A., Romanov O.V., Brahin O.M., Ponomarova M.S., Larchenko M.I. Economic efficiency of winter wheat crops feeding under the conditions of farm enterprise "Luchiste-2A" of Veselivskyi district of Zaporizhzhia region. The key objective of the Ukrainian crop industry is to increase the level of the productive resource potential disclosure of the cereal crops which are dominated by winter wheat. This problem can be solved at the expense of structuring the acreage of this crop, selection of varieties taking into account the territorial features and optimization of the cultivation technology components among which the crop feeding is of particular importance. The results of two-year research regarding the study of the influence of feeding on the yield capacity and grain quality of Shestopalivka and Siren varieties of winter wheat are presented in the article. According to the level of the yield capacity and grain quality as well as the priority indices of the economic efficiency, the net profit that turned to be the best in the experiment, was in the version when the ammonium nitrate was introduced on the frozen-melted soil at the rate of 200 kg/ha of salt solution and two outside the roots feedings during the tillering and stalk shooting with urea at a rate of 10 kg/ha of salt solution of a tank mixture with 200 L./ha of water was carried out. The profit in this version was the highest and amounted to 9740 UAH/ha in the case with the Shestopalivka variety and 9040 UAH/ha in the case with the Siren variety. The Shestopalivka variety prevailed among the tested varieties as for the level of grain yield capacity and economic efficiency. The net profit and profitability of this variety growing were significantly higher then all the researched varieties with the feeding.

   Key words: winter wheat, system of fertilizers, crop feeding, productivity, yield capacity and grain quality, economic efficiency, profitability level, profit.

 

 


:  Анотація (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 10:59