Мельник І. М. [Понятійно-категоріальний апарат в сфері лісового господарства]{Conceptual and categorical apparatus in the field of forestry}

УДК 657:630.6

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-426

 

І.М. Мельник, здобувач

Державний університет «Житомирська політехніка»

 

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ В СФЕРІ

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

   В статті здійснено аналіз наукової літератури щодо стану лісового господарства в Україні. В процесі  дослідження було розглянуто основні напрями реалізації цілей сталого розвитку, що стосується раціонального лісокористування. Здійснено аналіз щодо лісових територій країн світу, розглянуто лісову територію в Україні та в світі, проаналізовано лісистість території України. Дослідження показало, що ситуація в сфері лісовідновлення покращується завдяки тому, що з кожним роком мобілізуються значні ресурси в створення нових лісів. Охарактеризовано поняття, які окреслюють окремі аспекти діяльності лісогосподарських підприємств: «ліс», «лісові ресурси», «лісовий фонд», «лісовий сектор», «лісове господарство». З метою більш детальної деталізації видів операцій лісового господарства було проаналізовано Класифікатор видів економічної діяльності. В процесі дослідження було розроблено структуру понятійно-категоріального апарату в сфері лісового господарства.

   Ключові слова: лісове господарство, ліс, лісові ресурси, лісовий сектор, лісовий фонд.

 

Бібліографічний список.

 1. Gane M. Forest Strategy - Strategic Management and Sustainable Development for the Forest Sector, Springer Netherlands. 2007.
 2. The World Bank. Forest area (% of land area). URL: https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS?end=2016&start=1990&type=shaded&view=chart.
 3. Бегей М.В. Державне лісогосподарське підприємство як суб’єкт господарювання та об’єкт системи економічної безпеки //Ефективна економіка. – 2017. – №. 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5606.
 4. Генеральна Асамблея ООН Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю 25 вересня 2015 року. A/RES/70/1. 21 жовтня 2015 р. URL: https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/Agenda2030_UA.pdf.
 5. Горбовой В. Предмет и система советского лесного права. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та. 1984.
 6. Дейнека А.М. Лісовий сектор: аналіз структури, взаємодії з іншими секторами економіки та довкіллям. Регіональна економіка. 2009. 3. С: 144-151.
 7. Державне агентство лісових ресурсів України З історії лісового господарства України. 2014. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=211A226A109C8D500D33B75EFF8E7AFC?art_id=36143&cat_id=32867.
 8. Класифікатор видів економічної діяльності. URL: https://kved.biz.ua/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_A.
 9. Кудряшова К.М. Стратегічні пріоритети розвитку лісового господарства України: дис. … канд. економ. наук: спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством". – Чернігів, 2016. – 191 с.
 10. Лесная энциклопедия: в 2 т. / Воробьев Г.И. и др. – М., 1985. – 563 с.
 11. Лісовий кодекс України. URL: https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/.
 12. Макаренко С.С. Лісове господарство як суб'єкт економіко-суспільного інтересу // Агросвіт. – 2018. – №. 24. – С. 73-80. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/24_2018/13.pdf.
 13. Ніколаюк А., Семенченко Н. Лісове господарство. URL: http://vseslova.com.ua/word/ %D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%#D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B#F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81#%D1%82%D0%B2%D0%BE#57210u.
 14. Овчарук В.В. Аналіз конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств Хмельницької області. Науковий вісник НЛТУ України, 2008. 18.9, 239–243.
 15. Організація Об’єднаних Націй в Україні Цілі сталого розвитку 2016-2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.
 16. Писаренко А.И. О лесной политике России / А.И. Писаренко, В.В.Страхов. – М.: Юриспруденция, 2001. – 160 с.
 17. Попков М., Сторожук В., Полякова Л. и др. О ключевых понятиях лесного законода# тельства Украины. Wood Business. – 2002. – № 1. – С. 18-22. URL: https://www.openforest.org.ua/72/.
 18. Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 733. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2007-%D0%BF.
 19. Публічний звіт Державного агентства лісових ресурсів України за 2018 рік. URL: https://drive.google.com/file/d/194P-skQpV9fI1BOdYBGSKix_u1yHlfhQ/view.
 20. Шершун С.М. Еколого-правове регулювання лісокористування в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право". – К., 2005. – 20 с.
 21. Шлійко А. Сучасний еколого-економічний стан лісових ресурсів та перспективи ефективного їх використання / А. Шлійко // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 3 (28). – С. 56-61

 

   Мельник И.Н. Понятийно-категориальный аппарат в сфере лесного хозяйства. В статье проведен анализ научной литературы о состоянии лесного хозяйства в Украине. Проанализировав понятийный аппарат в сфере лесного хозяйства, можно сделать вывод, что среди ученых нет однозначного понимания исследуемых дефиниций. Все авторы придерживаются мнения, что лесные ресурсы и леса являются тождественными понятиями. По нашему мнению, лесные ресурсы являются понятием более широким, чем леса, ведь в соответствии с законодательством они включают: древесные, технические, лекарственные и другие продукты леса. В процессе исследования были рассмотрены основные направления реализации целей устойчивого развития, касается рационального лесопользования. Осуществлен анализ по лесных территорий стран мира, рассмотрены лесную территорию в Украину и в мире, проанализированы лесистость территории Украины. Исследование показало, что ситуация в сфере лесовосстановления улучшается благодаря тому, что с каждым годом мобилизуются значительные ресурсы в создание новых лесов. Охарактеризованы понятия, определяют отдельные аспекты деятельности лесохозяйственных предприятий «лес», «лесные ресурсы», «лесной фонд», «лесной сектор», «лесное хозяйство» и обоснованно авторский подход к их определению. В частности, лесные ресурсы являются понятием более широким, чем леса, так как охватывают древесные, технические, лекарственные и другие продукты леса. Лесной фонд включает территорию, залесена или на ней планируется насаждения (восстановление) лесов. Понятие лесного сектора является несколько более широким и отражает влияние пользование лесным фондом на окружающую среду и социально-экономическое развитие страны. Лесное хозяйство определяет предпринимательскую деятельность в сфере лесозаготовительной промышленности и включает такие процессы, как: лесоустройства, лесоразведения, использование лесных ресурсов, лесохозяйственные работы, восстановление лесов и тому подобное. С целью более детальной детализации видов операций лесного хозяйства были проанализированы Классификатор видов экономической деятельности, а именно: лесоводство и другая деятельность в лесном хозяйстве, лесозаготовке, сбор дикорастущих недревесных продуктов, предоставление вспомогательных услуг в лесном хозяйстве. В процессе исследования была разработана структура понятийно-категориального аппарата в сфере лесного хозяйства.

   Ключевые слова: лесное хозяйство, лес, лесные ресурсы, лесной сектор, лесной фонд.

 

   Melnyk I.M. Conceptual and categorical apparatus in the field of forestry. The article analyzes the scientific literature on the state of forestry in Ukraine. Analyzing the terms of the conceptual apparatus in the field of forestry, we can conclude that among scientists there is no unambiguous understanding of the definitions under study. All authors are of the opinion that forest resources and forests are identical concepts. In our opinion, forest resources are broader than forests, because according to the legislation they include: wood, technical, medicinal and other forest products. In the course of the research, the main directions of realization of the goals of sustainable development concerning rational forest management were considered. The analysis of forest territories of the countries of the world is carried out, the forest territory in Ukraine and in the world is examined, the forest territory of Ukraine is analyzed. The study shows that the situation in the area of forest regeneration is improving due to the fact that significant resources are mobilized each year to create new forests. The concepts that outline certain aspects of the activities of forestry enterprises are described: "forest", "forest resources", "forest fund", "forest sector", "forestry", and the author's approach to their definition is substantiated. In particular, forest resources are broader than forests because they cover timber, technical, medicinal and other forest products. The forest fund includes the area that is afforested or planned to plant (restore) forests. The concept of the forest sector is somewhat broader and reflects the impact of forestry use on the environment and the socio-economic development of the country. Forestry defines entrepreneurial activity in the field of logging industry and includes such processes as: forest management, deforestation, use of forest resources, forestry, restoration of forests and more. In order to further detail the types of forestry operations, the Classifier of Economic Activities was analyzed, namely: forestry and other activities in forestry, logging, harvesting of wild non-timber products, provision of ancillary services in forestry. The structure of the conceptual and categorical apparatus in the field of forestry was developed during the research.

   Keywords: forestry, forest, forest resources, forest sector, forest fund.

 

 
:  Анотація (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 12:36