Лучечко Ю.М. Формування інституціонального механізму стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини на засадах публічно-приватного партнерства]

УДК 330.341.1.(477)

 DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-415

 

Ю.М. Лучечко, аспірант

golian_v@ukr.net

https://orcid.org/0000-0001-9006-5374

Луцький національний технічний університет

 

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ НА ЗАСАДАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

 

   У статті розкривається зміст інституціонального механізму стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини як сукупності інститутів-організацій та інститутів-правил, що забезпечують залучення інвестиційних потоків у переробний сегмент агропромислового комплексу. Встановлено, що формування сучасного інституціонального механізму стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини унеможливлюється через надмірну уніфікованість форм, методів та джерел інвестиційного забезпечення проектів налагодження переробно-харчових виробництв у публічному секторі. Обґрунтовано, що пріоритетним напрямом інвестиційної діяльності у сегменті переробно-харчових  виробництв виступають угоди публічно-приватного партнерства, які дозволяють консолідувати ресурсно-виробничий та адміністративний потенціал публічного сектора та інвестиційні можливості суб’єктів приватного підприємництва, зокрема спеціалізованих фінансово-кредитних установ та інституціональних інвесторів.

   Ключові слова: інвестиційна діяльність, інституціональний механізм, публічно-приватне партнерство, капітальні інвестиції, валова додана вартість, переробно-харчові виробництва.

 

Бібліографічний список.

  1. Гордєєв О. Концептуальні підходи до сутності інституційного механізму. Публічне управління. 2012. №3. C. 36–42.
  2. Поліщук О.В. Міжнародні аспекти інституціоналізації економіки України. Стратегія розвитку України. 2011. №1. C. 171–173.
  3. Сірий Є.В. Інституціональні засади дослідження трансформаційних процесів в аспекті ринково-підприємницького сегменту сучасного українського суспільства. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2012. №14. C. 39–48.
  4. Федорчак О. Інституційний механізм державного управління. Ефективність державного управління. 2017. №1(50). Ч. 1. C. 53–63.

 

   Ю.М. Лучечко. Формирование институционального механизма стимулирования инвестиционной деятельности в сфере переработки сельскохозяйственного сырья на принципах публично-частного партнерства. В статье раскрывается содержание институционального механизма стимулирования инвестиционной деятельности в сфере переработки сельскохозяйственного сырья как совокупности институтов-организаций и институтов-правил, обеспечивающих привлечение инвестиционных потоков в перерабатывающий сектор агропромышленного комплекса. Установлено, что формирование современного институционального механизма стимулирования инвестиционной деятельности в сфере переработки сельскохозяйственного сырья усложняется из-за чрезмерной унифицированности форм, методов и источников инвестиционного обеспечения проектов налаживания перерабатывающе-пищевых производств в публичном секторе. Обосновано, что приоритетным направлением инвестиционной деятельности в сегменте перерабатывающе-пищевых производств выступают соглашения государственно-частного партнерства, которые позволяют консолидировать ресурсно-производственный и административный потенциал публичного сектора и инвестиционные возможности субъектов частного предпринимательства, в том числе специализированных финансово-кредитных учреждений и институциональных инвесторов.

   Ключевые слова: инвестиционная деятельность, институциональный механизм, публично-частное партнерство, капитальные инвестиции, валовая добавленная стоимость, перерабатывающе-пищевые производства.

 

   Yu.М. Luchechko. Formation of an institutional mechanism for stimulating investment activities in the field of processing agricultural raw materials on the principles of public and private partnership.

The article reveals the content of the institutional mechanism for stimulating investment activities in the field of processing of agricultural raw materials as a set of institutions-organizations and institutions-rules that ensure the attraction of investment flows to the processing segment of the agro-industrial complex. It is established that the existing institutional mechanism of investment activity in the field of processing of agricultural raw materials does not operate with a sufficient set of institutions-rules that would provide the necessary incentives to maximize the production of products with high added value. It is proved that the formation of a modern institutional mechanism for stimulating investment activities in the field of processing of agricultural raw materials is excluded due to the excessive uniformity of forms, methods and sources of investment support for projects of setting up of food processing in the public sector. It is established that when forming a set of priorities of institutional support of investment activity in the field of processing of agricultural raw materials it is necessary to proceed from the dynamics of gross value added in agriculture and food industry, as well as from the main tendencies of financing of capital investments in the given sectors of the national agro industrial complex deficit in the most structuring processing units of the entire agro-food chain. It is substantiated that the priority area of investment activity in the segment of food processing is the public-private partnership agreements, which allow to consolidate the resource-production and administrative potential of the public sector and investment opportunities of the subjects of private entrepreneurship, in particular, specialized financial and credit institutions and institutional investors. It is established that the institutional support should be provided by public-private partnership forms, which provide for the creation of statutory and non-statutory associations, as well as the transfer of certain infrastructure and production and economic facilities for use. It is proved that the priority form of establishing partnerships between the public sector and business structures in the field of agricultural raw materials processing should be cluster formations that combine the organizational and resource capabilities of the public sector, food processing industries, financial and credit institutions, and research and educational institutions.

   Key words: investment activity, institutional mechanism, public and private partnership, capital investment, gross added value, food processing production.

 

 
:  Анотація (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 12:34