Білоусько Т. Ю.,Шовкун Л. В.,Білоусько Р. С. [Правові засади менеджменту якості та безпеки використання сільськогосподарської сировини і продуктів харчування в Україні  в процесі євроінтеграції]

УДК:[005:338.439.4]:341.232.3(477+4)

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-388

 

Т.Ю. Білоусько, канд. екон. наук, доцент

tbilousko@ukr.net

orcid.org/0000-0002-3890-3286

Л.В. Шовкун, канд. екон. наук, доцент

shovkun.zahar@ukr.net

orcid.org/0000-0001-8148-2336

Р.С. Білоусько, асистент

budtaim@ukr.net

orcid.org/0000-0001-5949-7945

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

Правові засади менеджменту якості та безпеки використання сільськогосподарської сировини

і продуктів харчування в Україні  в процесі євроінтеграції

 

   В статте зазначається актуальність  проблеми якості та безпечності продукції споживчого призначення, як такої, що щільно пов’язана із життям і здоров'ям населення. Наголошується, що ефективна система управління якістю та безпечністю продуктів харчування має бути результатом спільної роботи на рівні держави та кожного виробника.

Автори пропонують надати пріоритет адаптації української системи управління безпечністю та якістю аграрної та харчової продукції до стандартів ЄС, адже недосконалість цієї системи є одним із основних негативних факторів, що  суттєво впливає на конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників на світових ринках.

   Ключові слова: якість, безпечність, менеджмент, стандарти, управління якістю, конкурентоспроможність

 

Бібліографічний список.

 1. В ООН назвали численность населения Земли. URL: http://atr.ua/news/184834-v-oon-nazvali-cislennost-naselenia-zemli
 2. Глобальні тренди світового агроринку. URL : http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7958-hlobalni-trendy-svitovoho-ahrorynku.html
 3. Крисанов Д. Ф. Агропродовольча продукція в координатах якості та безпеч­ності. Економіка АПК.   № 1.  С. 12-19.
 4. Саблук П.Т., Калетнік Г.М., Кваша С.М., Власов В.І., Лисак М.А. Національна доктрина продовольчої безпеки України (проект).Економіка АПК.   № 8.  С. 3 - 11.
 5. Присяжнюк М.В., Зубець М.В, Саблук П.Т. та ін. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку). / за ред. М. В. Присяжнюка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 1008 с.
 6. Лупенко Ю.О., Пугачов М.І., Духницький Б.В. та ін. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства: монографія./ за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
 7. Кривошей В. Безпечність стимулює бізнес. URL: http://www.ifc.org.
 8. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 06.09.2005р. № 2809 – IV URL:http://consultant.parus.ua/?doc=01NAWB6.4D5 (дата звернення 12.09. 2019)
 9. Вимоги до безпеки продовольчої сировини. Агробізнес Сьогодні. URL:http://agro-business.com.ua/agro/u-pravovomu-poli/item/1870-vymohy-do-bezpeky-prodovolchoi-syrovyny.html
 10. Слива Ю.В., Швець Т.Г. Сучасний стан розвитку міжнародної і національної нормативних баз щодо системи управління безпечністю харчових продуктів. URL: htpp://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2013_6_11.pd.
 11. Про внесення змін до закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини: Закон України від 06.09.2005 р. № 2809 – IV. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2809-15 (дата звернення 15.09.2019)
 12. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 18.05.201 р. № 2042-VIII. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/page (дата звернення 21.09.2019)
 13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів: Закон України від 04.04.2018 р. № 2042-VIII. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1602-18/page (дата звернення 22.09.2019)
 14. Ганза І.В. Експортний потенціал вітчизняних підприємств АПК в дискурсі інтеграції до європейського ринку. Глобальні та національні проблеми економіки. № 5.  С.116-121
 15. Білоусько Т.Ю. Міжнародна торгівля як фактор підвищення глобальної конкурентоспроможності України. Вісник Харківського національного аграрного університету. Економічні науки. Харків, 2018.  № 2.  С. 233-241.
 16. Шубравська О.В. Інтеграційні перспективи України: переваги і ризики для аграрного сектору. Економіка України.    № 1. С. 63-73.

 

   Т.Ю. Билоусько, Л.В. Шовкун, Р.С. Билоусько. Правовые основы менеджмента качества и безопасности использования сельскохозяйственного сырья и продуктов питания в Украине в процессе евроинтеграции. В статье отмечается актуальность проблемы качества и безопасности продукции потребительского назначения, как таковой, плотно связана с жизнью и здоровьем населения. Отмечается, что эффективная система управления качеством и безопасностью продуктов питания должна быть результатом совместной работы на уровне государства и каждого производителя.

Авторы предлагают предоставить приоритет адаптации украинской системы управления безопасностью и качеством аграрной и пищевой продукции стандартам ЕС, ведь несовершенство этой системы является одним из основных негативных факторов, который существенно влияет на конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей на мировых рынках.

   Ключевые слова: качество, безопасность, менеджмент, стандарты, управление  качеством, конкурентоспособность

 

   T.Y. Bilousko, L.V. Shovkun, R.S. Bilousko. Legal principles of quality and safety management of agricultural raw materials and food in Ukraine in the process of European integration. The article states the topicality of the problem of quality and safety of consumer products as one that is closely related to the life and health of the population.

The authors draw attention to the fact that the quality of final products depends largely on the quality of agricultural raw materials supplied to domestic processing enterprises. That is why it should be clearly regulated, controlled and stimulated by the state. Accordingly, it will be necessary for agricultural producers follow to such basic measures for the management of the quality and safety of the agricultural raw materials and foodstuffs use in Ukraine as the availability of conformity certificates and documents with complete information on the production of raw materials.

The article analyzes the current legislation of Ukraine and the European Union regarding the quality and safety of food products and the direction of their harmonization. Changes to legislation should reduce the number of administrative procedures and excessive state control. But it is important to have a system of responsibility for violations of food safety legislation, both from producers, other market operators (within the scope of their activities), and from regulatory authorities.

The authors conclude that the adaptation of the Ukrainian system of agricultural and food safety and quality management to EU standards should be one of the priorities of the state, since the imperfection of the state regulation of the sphere of safety and quality of products in Ukraine is one of the main negative factors, which significantly influences the competitiveness of domestic producers in the world markets.

   Keywords: quality, safety, management, standards, quality management, competitiveness

 

 
:  Анотація (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 12:27