Резнік Н. П.,Подолянко І. П. [Теоретичні та методичні основи ключових показників діяльності сільськогосподарського підприємства]

УДК 331.101

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-378

 

Н.П. Резнік, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського

І.П. Подолянко, бакалавр кафедри менеджменту
ім. проф. Й. С. Завадського

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

   Вступ. В умовах соціально-економічної трансформації особливого значення набуває дослідження проблеми управління якістю праці, аналіз соціальних чинників її зростання, визначення сутності і форм інтелектуального капіталу. На сьогодні, наявність кваліфікованого персоналу, що володіє технічними якостями є недостатнім. На перше місце виходить необхідність наявності у працівників бізнесових якостей, які не лише пов’язані із технічною складовою але і відповідають баченню самої організації.

  Метою наукового дослідження є здійснення аналізу практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи управління підприємством та його діяльності на основі KPI, як інструменту ефективного управління.

  Результати. У статті авторами доведено, що система KPI необхідна в компаніях для розуміння того, наскільки ключові показники діяльності в цьому співвідносяться з цілями і стратегічними ініціативами в довгостроковому періоді. Досліджено, при оцінці персоналу важливо вибирати такі показники, які дозволяють найкращим чином виявити відмінності в рівні професійної успішності, оскільки необхідною передумовою професійного росту працівників, підвищення їх кваліфікаційного рівня, задоволеності, і в результаті – високої якості роботи стає поглиблення змістовності праці. Розглянута система показників KPI обіцяє працівникам створення чітких цілей в роботі і прозорі бонуси. Доведено, грамотно проведений захід, як ділова оцінка персоналу зможе підвищити ефективність сільськогосподарських підприємств.

  Висновки. Доведено, система збалансованих показників включає KPI, необхідні для кожного об'єкта контролю (структурні, функціональні підрозділи), і методику їх оцінки. Дані системи або методики становлять основу при прийнятті рішень, базуються на оцінці ефективності діяльності компанії і спрямовані на досягнення її стратегічних цілей.

  Ключові слова: оцінка діяльності підприємства, система управління, КРІ-показники, кадрова політика, ефективність працівників, бізнес-процеси.

 

Бібліографічний список.

 1. Белоусов В.М. История развития концепций менеджмента / В.М. Белоусов. – М.: Знание, 2001. – С. 15-16.
 2. Виханский О.С., Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. – C. 252-253.
 3. Ґріфін Р. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцупа, Д.Олесневич. - Львів: БаК, 2001. – С. 24.
 4. Исследование систем управления [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://abc.vvsu.ru/books/issled_sist_upr/page0004.asp. – Назва з екрану.
 5. Кондратюк К.В., Бурий С.А. Технологія менеджменту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bookss.co.ua/book_rozvitok-socialnoekonomichnih-vidnosin-v-umovah-transformaci-ukrani_782/6_tehnologiya-menedzhmentu – Назва з екрану.
 6. Кравченко В.О. Менеджмент [Електронний ресурс]: навч. посібник / В.О. Кравченко. – Одеса: Атлант, 2013. – С. 25. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/485/1/Кравченко%20В.О.%20 Менеджмент%20навчальний%20посібник.pdf. — Назва з екрану.
 7. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Підручник / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. - К.: "Академвидав", 2003, - С. 58-59.
 8. Социометрия Дж. Морено — методика, процедура, обработка результатов. Социограмма [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psyfactor.org/lib/sociometriya_moreno.htm- Назва з екрану.
 9. Чуланова О.Л. Грейдинг как технология привлечения и удержания высококвалифицированных управленческих кадров /О. Л. Чуланова // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ», – 2014. – № 5. -С.2.
 10. Электронный словарь. [Электронный ресурс] //Словарь бизнес-терминов. – Режим доступу - http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/18253

 

References.

 1. 1.Belousov, V.M. (2001), Ystoryia razvytyia kontseptsyj menedzhmenta [History of the development of management concepts], Znanye, Moscow, Russia.
 2. 2.Vykhanskyj, O.S. and Naumov, A.Y. (2015), Menedzhment [Management], YNFRA-M, Moscow, Russia.
 3. 3.Grifin, R. (2001), Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management], BaK, L'viv, Ukraine.
 4. 4.Sozynov, V.A. (2017), “Research of management systems”, available at: https://abc.vvsu.ru/books/issled_sist_upr/page0004.asp (Accessed 30 Jan 2019).
 5. 5.Kondratiuk, K.V. and Buryj, S.A. (2017), “Technology of management”, available at: http://bookss.co.ua/book_rozvitok-socialnoekonomichnih-vidnosin-v-umovah-transformaci-ukrani_782/6_tehnologiya-menedzhmentu (Accessed 30 Jan 2019).
 6. 6.Kravchenko, V.O. (2013), Menedzhment [Management], Atlant, Odesa, Ukraine.
 7. 7.Kuz'min, O.Ye. and Mel'nyk, O.H. (2003), Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management], Akademvydav, Kyiv, Ukraine.
 8. 8.Psyfactor.org (2008), “Sociometry J. Moreno - methodology, procedure, processing of results. Sociogram”, available at: http://psyfactor.org/lib/sociometriya_moreno.htm (Accessed 30 Jan 2019).
 9. 9.Chulanova, O.L. (2014), “Grading as a technology for attracting and retaining highly skilled management personnel”, Ynternet-zhurnal «NAUKOVEDENYE», vol. 5, p. 2.
 10. 10.Business terms dictionary (2017), available at: http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/18253 (Accessed 30 Jan 2019).

 

  Н.П. Резник, И.П. Подолянко. Теоретические и методические основы ключевых показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий.

   В условиях социально-экономической трансформации особое значение приобретает исследование проблемы управления качеством труда, анализ социальных факторов ее роста, определение сущности и форм интеллектуального капитала. На сегодня, наличие квалифицированного персонала, обладающего техническими качествами недостаточно.

Целью научного исследования является осуществление анализа практических рекомендаций по совершенствованию системы управления предприятием и его деятельности на основе KPI, как инструмента эффективного управления.

В статье авторами доказано, что система KPI необходима в компаниях для понимания того, насколько ключевые показатели деятельности в этом соотносятся с целями и стратегическими инициативами в долгосрочном периоде. Доказано, при оценке персонала важно выбирать такие показатели, которые позволяют наилучшим образом выявить различия в уровне профессиональной успешности, поскольку необходимым условием профессионального роста работников, повышение их квалификационного уровня, удовлетворенности, и в результате - высокого качества работы становится углубление содержательности труда. Рассмотрена система показателей KPI обещает работникам создания четких целей в работе и прозрачные бонусы. Доказано, грамотно проведенное мероприятие, как деловая оценка персонала сможет повысить эффективность сельскохозяйственных предприятий.

Выводы. Доказано, система сбалансированных показателей включает KPI, необходимые для каждого объекта контроля (структурные, функциональные подразделения), и методику их оценки. Данные системы или методики составляют основу при принятии решений, основанных на оценке эффективности деятельности компании и направлены на достижение ее стратегических целей.

   Ключевые слова: оценка деятельности предприятия, система управления, КРИ-показатели, кадровая политика, эффективность работников, бизнес-процессы.

 

   Reznik N., Podolyanko I. Theoretical and methodical basis of key indicators of agricultural enterprise activity.

  Introduction. In the context of socio-economic transformation of particular importance is the study of the problem of quality management of labor, the analysis of social factors of its growth, determination of the nature and forms of intellectual capital. At present, the availability of qualified personnel with technical skills is insufficient. The first is the need for employees to have business qualities that are not only related to the technical component but also to the vision of the organization itself.

   The purpose of the research is to analyze practical recommendations for improving the enterprise management system and its activities based on KPI as a tool for effective management.

   Results. The authors argue that the KPI system is necessary for companies to understand how key performance indicators are in relation to goals and strategic initiatives in the long term. It is researched that when evaluating the personnel it is important to choose such indicators that can best identify the differences in the level of professional success, as a necessary prerequisite for the professional growth of employees, improving their qualification level, satisfaction, and as a result - a high quality of work is to deepen the content of work. The KPI metrics system promises employees clear goals and transparent bonuses. It has been proven that the event is well-conducted, as a business evaluation of the staff can increase the efficiency of agricultural enterprises.

   Conclusions. It is proved that the system of balanced indices includes the KPIs required for each control object (structural, functional units) and the method of their evaluation. These systems or techniques form the basis for decision-making, are based on evaluating the effectiveness of the company and are aimed at achieving its strategic goals.

   Keywords: evaluation of enterprise activity, management system, KPI indicators, personnel policy, employee efficiency, business processes.

 


:  Анотація (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  Анотація
 

 
Оновлено: 9-04-2020, 12:25